Slovensky English
Spoplatnené komodity

Príspevok do Recyklacného fondu sa vypočíta ako súčin množstva alebo hmotnosti výrobkov alebo materiálov, za ktoré sa tento príspevok platí, a sadzby (§ 56 zákona c. 223/ 2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Ministerstvo životného prostredia SR podla § 68 ods. 3 písm. m) zákona c. 223/ 2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 127/2004 Z. z. v znení vyhlášky č. 359/2005 Z. z. výpočet sadzieb do Recyklačného fondu takto:
Druh výrobkov alebo materiálovEUR/kg
a/

Pre batérie a akumulátory:1. ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnost jedného kusa je menšia ako jeden kilogram

6,31
(190 Sk)
2. ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnost jedného kusa je väčšia ako jeden kilogram

0,27
(8 Sk)

b/

Pre minerálne mazacie oleje do spaľovacích motorov, prevodových olejov, olejov pre turbíny alebo hydraulických olejov

0,07
(2 Sk)

c/

Pre pneumatiky pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá

0,27
(8,20 Sk)

d/

Pre viacvrstvové kombinované materiály

0,23
(7 Sk)

e/

Pre elektrické a elektronické zariadenia:

1. veľké domáce spotrebiče

1.1. chladiace zariadenia

0,93
(28 Sk)
1.2. ostatné

0,53
(16 Sk)
2. malé domáce spotrebiče

0,66
(20 Sk)
3. informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

3.1. osobné pocítače

1,66
(50 Sk)
3.2. ostatné

1,33
(40 Sk)
4. spotrebná elektronika

4.1. televízne prijímače

1,66
(50 Sk)
4.2. ostatné

1,33
(40 Sk)
5. svetelné zdroje

5.1. neobsahujúce ortuť

1,33
(40 Sk)
5.2. obsahujúce ortuť

1,66
(
50 Sk)
6. elektrické a elektronické nástroje okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov

0,66
(
20 SK)
7. hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné úcely

0,66
(
20 SK)
8. zdravotnícke zariadenia okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov

1,33
(40 Sk)
9. prístroje na monitorovanie a kontrolu

1,33
(40 Sk)
10. predajné automaty

0,66
(20 Sk)

f/

Pre výrobky z polyetyléntereftalátu (PET), polyetylénu (PE), polypropylénu (PP), polystyrénu (PS) a z polyvinylchloridu (PVC)

0,17
(5 Sk)

g/

Pre papier a lepenku od množstva 10 ton ročne

0,02 €
(0,60 Sk)

h/

Pre sklo (vrátane obalového a tabuľového obločného skla) od množstva 10 ton rocne

0,02 €
(0,62 Sk)

i/

Pre vozidlá
66,39 €
(
2.000 Sk)/kus

j/

Pre kovové obaly za železo a oceľ a za hliník a jeho zliatiny:

1. za železo a oceľ

0,04
(1,20 Sk)
2. za hliník a jeho zliatiny


0,14
(4,30 Sk)


Sumy v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 30,1260 a zaokrúhlené podľa platných pravidiel.

©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader