Slovensky English
  Prispievatelia

Cvičný platobný príkaz platný do 31. 1. 2009

Na tejto stránke si môžete precvičiť vypĺňanie platobného príkazu.

Platobný príkaz počíta korunové sumy za komodity z roku 2008 a delí ich kurzom 30,126 - takto sú počítané príspevky splatné januári 2009 za 4. kvartál roku 2008.

1. Zadajte údaje o platcovi a tovare.
2. Vyplňte účet platcu v platobnom príkaze pre banku.
3. Kliknite na tlačítko Skontrolovať.
4. Nevyplnené alebo chybne vyplnené polia platobného príkazu budú farebne podsvietené.
5. Ak kliknete na tlačítko Vyplniť (zjaví sa až po kroku 3), počítač doplní platobný príkaz za Vás.
6. Po kroku 5 zostanú posledné údaje vyplnené. Vy môžete pokračovať vyplnením ďalších údajov (napríklad ďalšej komodity).

Poznámka: Tento platobný príkaz nie je nijako prepojený s Vašou bankou alebo účtom ani s účtom príjemcu a slúži len ako pomôcka na výpočet sumy a zostavenie reálneho platobného príkazu. Bližšie informácie sú na stránke Výpočet príspevku.

Upozornenie: pre individuálny dovoz vozidiel (fyzickou osobou) použite vždy účet príjemcu 2620028329/1100 a do správy pre príjemcu uveďte VIN kód vozidla.

Údaje o platcovi
IČO: Právna forma spoločnosti:
Názov (bez uvedenia právnej formy): PSČ
Ulica (bez popisného čísla): Číslo:
Sídlo:
Údaje o tovare
Komodita: Aktivita:

Množstvo v kg:
(pri vozidlách počet)

Platobný príkaz pre banku
Použijete na platbu Tatrabanku? Čiastka v €: Účet sektora RF:
Ano    Nie
Variabilný symbol: Konšt. symbol: Špecifický symbol:
Správa pre prijímateľa (účel platby):

©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader