Slovensky English
  Žiadatelia

Nárokovateľné žiadosti obcí podľa § 129

Nárokovateľné prostriedky obciam podľa ust. § 129 ods. 1 zákona o odpadoch sa poskytujú obciam, mestám a združeniam mest a obcí na základe predloženej žiadosti obce o príspevok. Nárokovateľnosť príspevku obcí vzniká pri hodnovernom preukázaní triedenia a zhodnotenia príslušnej komodity v zariadení na zhodnocovanie odpadov, v ktorom bol odpad zhodnotený niektoru z činností R1 až R11 uvedených v prílohe č. 1 zákona o odpadoch na základe zmluvy, ktorú musí obec a Recyklačný fond uzatvoriť.

Nárok na nárokovateľný príspevok má každá obec na území Slovenska, ktorá  preukázateľne vytriedila a odovzdala priamo, alebo prostredníctvom zberovej firmy na zhodnotenie registrovanému zhodocovateľovi komodity spadajúce do pôsobnosti Recyklačného fondu.

Nárok obcí  na nárokovateľný príspevok podľa § 129 ods. 1 zákona o odpadoch sa netýka elektroodpadu pochádzajúceho z domácností a použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom.

Pri posudzovaní žiadosti sa fond spôsobom výpočtu výšky príspevkov poskytovaných podľa ust. § 129 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. 

Vypočítané adekvátne prostriedky za polročné, príp. ročné obdobia sa obci vyplácajú po preverení údajov o zhodnocovateľovi a spôsobe zhodnotenia v súlade so smernicami fondu. Prostriedky sa vyplácajú na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy s obcou, ktorá sa uzatvára po prvom prijatí žiadosti od danej obce.

Na uľahčenie tvorby žiadosti a vypĺňanie potrebných tlačív bolo vytvorené elektronické tlačivo na stránke projektu ePOD www.odpad.sk, do ktorého má povolený vstup každá obec Slovenska na základe svojho hesla.

Za účelom získania prístupových práv do Elekronického portálu odpadov kontaktujte


MUNTech, s. r. o.
Bezručova 9, 811 09 Bratislava
Tel.: + 421 903 990 456Fax: +421 (0)2 52 96 42 56
muntech@muntech.sk
www.muntech.sk

www.odpad.sk


Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
Bezručova 9, 811 09, Bratislava
Tel.: 02/529 642 43Fax: 02/529 642 56

doktor@zmos.skktorí sú realizátormi tohto projektu.


©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader