Slovensky English
Žiadosti o dotácie a úvery na projekty

Spôsob poskytovania prostriedkov na projekty a ich použitie stanovuje Smernica o poskytovaní prostriedkov z Recyklačného fondu (ďalej len „smernica“).

Prostriedky na projekty sa z fondu poskytujú na základe zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a môžu sa použiť ako účelová dotácia alebo úver v súlade s hierarchichou odpadového hospodárstva, aktuálnym Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, schváleným rozpočtom fondu, v súlade s komoditnými programami jednotlivých sektorov fondu, resp. programom činnosti všeobecného sektora a v súlade s pravidlami fondu pre poskytovanie prostriedkov.

Prostriedky z fondu sa poskytujú ako nenárokovateľné právnickým a fyzickým osobám, najmä ako príspevok na úhradu investičných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadov a spracovania starých vozidiel, ako aj na úhradu ďalších nákladov podľa § 128 ods. 1 zákona o odpadoch.

Prostriedky z fondu sa poskytujú na základe žiadosti formou účelovej dotácie alebo úveru v zmysle Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len  „žiadosť“) sa predkladajú fondu priebežne.

Žiadosti sa podávajú vo forme a s obsahovými a dokumentačnými náležitosťami v zmysle ust. § 3 vyhl. č. 370/2015 Z. z.  (prílohy č. 2 a 7 smernice). Prílohy žiadosti musia spĺňať tu popísané náležitosti.

Žiadosti sa podávajú v dvoch rovnopisných vyhotoveniach , v prípade viackomoditných žiadostí sa za druhú a každú ďalšiu komoditu pripája vždy o jedno rovnopisné vyhotovenie navyše. Požadované originály, resp. overené kópie dokladov sa prikladajú len k jednému rovnopisnému  vyhotoveniu žiadosti, k ostatným rovnopisným vyhotoveniam žiadosti sa prikladajú ich kópie.

O poskytnutí prostriedkov z fondu, vrátane stanovených podmienok uplatnených pre ich jednotlivé formy (úver, účelová dotácia) rozhoduje správna rada.

Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie prostriedkov správna rada prihliada na:

a) environmentálny prínos - súlad využitia požadovaných prostriedkov s komoditným programom daného sektora, resp. programom činnosti všeobecného sektora,
b) technické kritériá – technická realizovateľnosť riešenia s preukázateľnou reálnosťou deklarovaných environmentálnych parametrov,
c) ekonomické kritériá – trhová uplatniteľnosť projektu a jeho potenciálna ziskovosť,
d) komplexnosť navrhovaného riešenia - riešenie v rámci uzavretého cyklu: od zberu až po zhodnotenie odpadov,
e) potrebu realizácie navrhovaného riešenia – väzbu projektu na komoditný program,
f) možnosti fondu dané schváleným rozpočtom fondu na príslušný kalendárny rok,
g) plnenie záväzkov žiadateľa vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov z fondu uzavretých v minulosti.©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader