Slovensky English
  Prispievatelia

Registrácia

Výrobca a dovozca komodít určených zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  sú podľa § 125 ods. 5 citovaného zákona povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu výrobkov a materiálov (spoplatnené komodity), za ktoré sú povinní platiť príspevok do RF; ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných pre registráciu do 30 dní od vzniku zmeny a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112 toho istého zákona) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde. 

Registrácia sa týka aj výrobcov a dovozcov, ktorí nie sú povinní uhrádzať príspevok do Recyklačného fondu v súlade s § 125 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 79/2015 Z. z. t.j. ak výroba a dovoz skla, papiera a lepenky nepresiahne 10 t ročne  a výrobcov a dovozcov, ktorí si v súlade s § 126 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. znížili príspevok do Recyklačného fondu. 


Poskytovanie informácií o registráciách a hláseniach týkajúcich sa fondu:

Tel: 02 4920 7643

Postup pri registrácii

Za účelom registrácie fond pripravil registračný formulár.
Riadne vyplnený formulár je potrebné opatriť  pečiatkou organizácie a podpisom štatutárneho zástupcu a následne zaslať na adresu Recyklačného fondu (Nobelova 18, 831 02 Bratislava) poštou doporučene, nie faxom ani e-mailom.
Registračný formulár je k dispozícii aj v sídle Recyklačného fondu na Nobelovej ul. č. 18 v Bratislave.
Registračný formulár v tlačenej podobe je nutné vyplňovať formou uvedenou v jeho záhlaví (dodržiavať presný typ písma a do jedného políčka vpisovať iba jeden symbol).
K dispozícii je aj elektronický registračný formulár, ktorý zabezpečí správne vyplnenie údajov. Aj pri použití tejto formy registrácie je potrebné on-line vyplnený a následne vytlačený formulár opatriť pečiatkou organizácie a podpisom štatutárneho zástupcu doručiť na adresu Recyklačného fondu.

Registračný formulár v počítačom editovateľnom formáte nájdete tu
vyplniť, vytlačiť, podpísať štatutárom a zaslať poštou !

Editovateľná PDF forma tohto formulára sa nachádza tu
(na editáciu potrebujete Adobe Reader verziu CE alebo jeho adekvátnu náhradu)


©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader