Slovensky English
  Výrobcovia a dovozcovia

Vrátenie príspevku

Ak výrobca alebo dovozca preukáže, že po zaplatení príspevku do Recyklačného fondu zhodnotí v priebehu kalendárneho roka spôsobom podľa odseku 3 (§ 56 zákona o odpadoch) odpady z výrobkov, za ktoré zaplatil tento príspevok, vráti mu Recyklačný fond tú časť ním uhradeného príspevku, na ktorú sa vzťahuje možnosť zníženia príspevku podľa odseku 3 § 56 zákona o odpadoch, najviac však do výšky zaplateného príspevku.

Žiadosti o vrátenie príspevku zaplateného do fondu v zmysle ust. § 56 ods. 4 zákona o odpadoch sa predkladajú do 31. 03. nasledujúceho kalendárneho roka.

Tlačivo žiadosti.


©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader