Slovensky English
O fonde

Recyklačný fond vstúpil 31. decembra 2016 do likvidácie.

Recyklačný fond bol zriadený ako neštátny účelový fond Zákonom o odpadoch č. 223/2001.

Od 1. januára 2016 je činnosť Recyklačného fondu stanovená zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý nahradil zákon č. 223/2001 Z. z.

Podľa ust. § 132 ods. 1 a 2 zák. č. 79/2015  Z. z. bol Recyklačný fond zrušený k 31. decembru 2016 bez právneho nástupcu. Recyklačný fond ku dňu svojho zrušenia vstúpil do likvidácie.

Recyklačný fond sa vstupom do likvidácie premenoval na Recyklačný fond v likvidácii.

Fond je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, v oddieli Po, v zložke č 978/B. Sídlo fondu je v Bratislave na Nevädzovej č. 5. Linka na Obchodný register
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader