Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 1,5 milióna EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 17.09.09  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 2 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 1 516 520 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 41 projektov v súhrnnej výške 18 151 437,81 EUR.

Firma Metsä Tissue a.s. Žilina, dostane z Recyklačného fondu 186 520 EUR na spolufinancovanie projektu „Technologické úpravy na papierenskom stroji č.1 a zberovej linke za účelom zvýšenia spracovania zberového papiera“. Výsledkom realizácie projektu má byť zvýšenie rýchlosti papierenského stroja o 50 m/min., čím sa zvýši jeho produkcia o 1100 ton za rok a tým sa umožní spracovať zvýšené množstvo zberového papiera rôznych kvalít, čo má pozitívny dopad na životné prostredie – šetrí  sa drevo, ako primárna surovina. Ďalším ekologickým efektom je zníženie prašnosti pri výrobe o 40 %.

Druhý podporený bude projekt spoločnosti PR Krajné, s.r.o., Bratislava s názvom „Materiálové zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov zo starých vozidiel a z opotrebovaných pneumatík“, a to dotáciou vo výške 1 330 000 EUR. Cieľom schváleného projektu je zabezpečiť v čo najväčšej miere zber a následné zhodnocovanie jednej z časti odpadov zo spracovania starých motorových vozidiel a z recyklácie opotrebovaných pneumatík – textilných odpadov, ktoré sa v súčasnosti nezhodnocujú a končia na skládkach odpadov a vzhľadom na rozmanitú štruktúru základného materiálu ( PP, PE, PES, PA,  PUR a iné plnivá) sa dajú  len čiastočne využiť ako palivo. Finančné prostriedky budú použité na nákup komplexnej linky na spracovanie textilu do stavebných dosiek.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 06. 08. 2009 do 02. 09. 2009 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 163 210 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader