Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 118,07 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 20.08.09  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí dňa 20. 08. 2009 vyhovela 6 žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 118 070 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie a úver pre celkovo 39 projektov v súhrnnej výške 16 634 917,81 EUR.

Spoločnosť OZO – RECYCLING, s. r. o., Liptovský Mikuláš, získala dotáciu vo výške 67 000 EUR na stredisko dotrieďovania zberového papiera.

Dotáciou vo výške 9 070 EUR bude podporený aj projekt spoločnosti KIA Motors Slovakia, s. r. o., Žilina, na intenzifikáciu systému separovaného zberu v KIA Motors Slovakia, s. r. o..

Správna rada ďalej schválila aj poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo forme účelovej dotácie spracovateľom starých vozidiel a prevádzkovateľom určeného parkoviska, spoločnostiam P + K, s. r. o, Bratislava a Eco-recycling, s. r. o., Holíč.

S prispením Recyklačného fondu sa uskutočnia aj dve odborné konferencie. Prvá z nich zameraná v zmysle uznesenia NR SR č. 1566 zo dňa 30. 06. 2009 na problémy systému  separovaného zberu a recyklácie odpadov a odpadov z obalov v SR bude uskutočnená v termíne 23. – 24. 09. 2009 v Banskej Bystrici pod gestorstvom MŽP SR. Správna rada rozhodla o podporení tejto konferencie finančným príspevkom vo výške 30 000 EUR.

Druhou z podporených akcií je X. Medzinárodné sympózium Intertribo 2009 organizované Slovenskou spoločnosťou pre tribológiu a tribotechniku, občianske združenie, Bratislava so schválenou podporou 12 000 EUR. Sympózium sa bude  konať  v dňoch 21. – 23. 10. 2009    v Starej Lesnej.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 12. 06. 2009 do 05. 08. 2009 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 262 321 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader