Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalší milión eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z recyklačného fondu, 17.06.09  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí vyhovela  6 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 1 003 320,50 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 33 projektov v súhrnnej výške 16 516 847,81 EUR.

Združenie miest a obcí Horná Orava, Zábiedovo, dostane z Recyklačného fondu 6 640 EUR na projekt „Modrá stužka – mesto bez odpadkov“. Cieľom projektu je položenie základov ekologického svedomia deťom najútlejšieho veku s použitím omaľovánky „Separáčik“, ktorá bude distribuovaná všetkým deťom vo veku 2 – 6 rokov v regióne, v spolupráci s občianskym združením KVAPKA, n. o.

Podporený bude aj projekt spoločnosti EKOL – recyklačné technológie, s. r. o., Fintice na intenzifikáciu zhodnocovania odpadových olejov, a to dotáciou vo výške 130 000 EUR.

Na tri projekty sú určené prostriedky zo sektora vozidiel. Prvým je projekt spoločnosti ŽOS – EKO, s. r. o., Vrútky na spracovanie starých vozidiel podporený dotáciou vo výške 440 000 EUR, druhým projekt spoločnosti AUTOVRAKY, s. r. o., Trnava na modernizáciu zberu a spracovania starých vozidiel s dotáciou vo výške 299 700 EUR a tretím projekt Združenia automobilového priemyslu SR, Bratislava určený na predĺženie servisu informačného systému eZAP s podporou 107 050,50 EUR.
 
Nakoniec, spoločnosť SHP Harmanec a. s., Harmanec získala dotáciu vo výške 19 930 EUR na propagáciu zhodnotenia zberového papiera rôznou formou, s cieľom zvýšenia spotreby papierenských výrobkov zo sekundárnych vlákien, teda takých, ktoré boli získané spracovaním zberového papiera.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 21. 05. 2009 do 11. 06. 2009 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 13 231 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí
 


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader