Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond prispel k zvýšeniu spracovania zberového papiera o 30%, 23.05.07  

Žilinský kraj patrí na špičku, čo sa týka podporených projektov zo sektoru papiera Recyklačného fondu. Zberné suroviny, a.s., dostali z Recyklačného fondu dotáciu vo výške 14,551 milióna Sk na projekt intenzifikácie a zabezpečovanie logistiky vyseparovaných druhov zberového papiera od obcí a združení. Firma SAGI, s.r.o., Žilina na dva projekty zberu papiera formou ambulantného výkupu obdržala spolu 9,5 milióna Sk. Zvýšenie využitia recyklácie zberového papiera stabilizáciou papierovej dráhy papierenského stroja č. 2 v TENTO, a.s. , Žilina zas podporil Recyklačný fond sumou 7,398 mil. Sk. Informoval o tom predseda správnej rady Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček.

,,V rámci celého Slovenska doteraz za vyše päť rokov Recyklačný fond podporil rozšírenie separovaného zberu a triedenia odpadového papiera a jeho materiálové zhodnotenie sumou takmer 400 miliónov Sk. Z toho na 42 jednokomoditných projektov poskytol takmer 205 miliónov Sk a na 139 viackomoditných projektov ďalších takmer 194 miliónov Sk. Spolufinancovaním takto zameraných projektov prispel k tomu, že zvýšenie podielu spracovaného zberového papiera z tuzemských zdrojov sa na Slovensku zvýšilo o 30 %. Podarilo sa splniť cieľ komoditného programu sektora papiera do roku 2006 dosiahnuť mieru návratnosti papiera (t. j. podiel vyzbieraného zberového papiera k spotrebovanému zberovému papieru) 52,4 %“, konštatoval J. Dlhopolček.

Medzi najvýznamnejšie podporené projekty v Žilinskom kraji patrí realizácia projektu spoločnosti TENTO, a. s., Žilina ,,Zvýšenie využitia recyklácie zberového papiera stabilizáciou papierovej dráhy papierenského stroja č. 2“ za 7,398 mil. Sk, ktorým sa dosiahlo zvýšenie materiálového zhodnotenia zberového papiera o približne 20 000 ton v prvej etape v roku 2003 a o cca 3 000 ton za rok v druhej etape realizácie projektu, od roku 2006. Projekt významne prispieva k postupnému zvyšovaniu návratnosti a spracovania zberového papiera z domácich zdrojov. Recyklačný fond podporil SMURFIT KAPPA Štúrovo, a.s., keď firma dostala 45 miliónov Sk na projekt „Materiálová spoločnosť na triedenie a úpravu zberového papiera“ a jeden z jej šiestich závodov je pred spustením do trvalej prevádzky v Žiline. Ďalšími podporenými firmami sú Harmanecké papierne, a.s., Harmanec, LUDOPRINT, a.s., Bobot a SHP Slavošovce, a.s., Slavošovce.

V dôsledku činnosti Recyklačného fondu došlo k oživeniu domáceho trhu so zberovým papierom, kde bol zaznamenaný rast podielu spotreby zberového papiera z domácich zdrojov a obmedzenie dovozu. Kým v roku 2002 sa dovážala cca polovica, v prvom štvrťroku 2007 to bolo len 12,6 % zo spotreby. Absolútny dovoz v prvom štvrťroku 2007 predstavoval 5 188 ton, čo bolo o 35 % menej ako v roku 2005. Vďaka realizácii dotovaných projektov z Recyklačného fondu vytvorili od roku 2002 doteraz podnikatelia 782 nových pracovných miest, v 56 firmách. Z toho 62 miest vzniklo s podporou sektoru papiera Recyklačného fondu. V budúcnosti mieni Recyklačný fond naďalej podporovať projekty zamerané na materiálové zhodnotenie zberového papiera v existujúcich, prípadne nových domácich technologických zariadeniach. Cieľom aj naďalej ostáva podpora spracovania zberového papiera z tuzemských zdrojov v papierňach.

Recyklačný fond podporil projekty Zberných surovín a firmy SAGI

Zberné suroviny triedia papier z komunálneho zberu pre potreby papierní
Príkladom, ako sa dá úspešne triediť a zhodnocovať komunálny odpad, aj za finančnej podpory Recyklačného fondu, sú aj Zberné suroviny a.s. S pomocou dotácie z Recyklačného fondu vo výške 14,551 milióna Sk sa tejto firme podarilo realizovať projekt: „Intenzifikácia a zabezpečovanie logistiky vyseparovaných druhov zberového papiera od obcí a združení“. Projekt bol zameraný na zvýšenie zmluvných dodávok zberového papiera od cca 170 obcí a združení v 28 okresoch a v 4 krajoch. V týchto regiónoch má spoločnosť 13 základných prevádzok a závodov. Informovali o tom na spoločnej tlačovej konferencii v Žiline zástupcovia Recyklačného fondu a Zberných surovín a.s.

,,Vyseparované druhotné suroviny v obciach nespĺňali kvalitatívne požiadavky a neboli vhodné na priamy presun do spracovateľských zariadení na zhodnotenie, preto bol nutný medzičlánok zabezpečujúci logistiku pri zvoze vyseparovaného papiera, vytriedenie podľa kvality, následné lisovanie a expedíciu k spracovateľom. Realizácia projektu spočívala v dodaní veľkoobjemových kontajnerov na vytriedený papier do zmluvne dohodnutých lokalít, zabezpečenie operatívneho odvozu kontajnerov dopravnou technikou Zberných surovín a.s. do príslušných svojich prevádzok, kde sa papier triedi, lisuje a expeduje odberateľom. Realizáciou tohto projektu sa nám podarilo zvýšiť množstvo vyseparovaných druhov papiera oproti roku 2002 až o 3 523 ton ročne, čo predstavuje nárast o 6,3 %“, konštatoval generálny riaditeľ Zberných surovín, a.s. Ing. Juraj Hrivnák.

Zberné suroviny majú dostatočnú kapacitu lisovacej techniky na svojich závodoch, ktorú je možné využiť na spracovanie odpadového papiera od obcí. Najväčšie prevádzky sú vybavené veľkokapacitnými lismi a v ďalších sú malokapacitné lisy. Od počiatku svojej existencie sa Zberné suroviny zameriavali na základné recyklovateľné komodity a to zberový papier, kovový odpad, odpadové sklo a textil. V súčasnosti firma ročne vyzbiera a spracuje 59 467 ton papiera, 85 739 ton železa, 6 348 ton ostatných druhotných surovín ako farebné kovy, plasty, črepy, elektroodpad.

Zberné suroviny a.s. sú súkromnou firmou patriacou do nemeckej skupiny Scholz AG. Na slovenskom trhu pôsobí od založenia v roku 1948. Dňa 24.1.2007 došlo k zániku predchodcu - spoločnosti Zberne surovín Žilina, a.s., výmazom z Obchodného registra. V dôsledku zlúčenia spoločností Zberné suroviny Bratislava a.s. Zberne surovín Žilina, a.s. sa nástupníckou organizáciou stala firma Zberné suroviny a.s., na ktorú prešli všetky pohľadávky a záväzky uvedených spoločností. V súčasnosti vykupuje hlavne zberový papier, biele a farebné sklo, oceľový a liatinový odpad, farebné kovy , elektrické a elektronické zariadenia , odpady z plastov. V súlade s rozvojom používania ďalších recyklovateľných surovín rozšírila svoje portfólio o plasty, Aku batérie, RTG snímky, ustaľovače a iné.


SAGI podomovo vymieňa starý papier za toaletný papier a hygienické vreckovky

Recyklačný fond podporil dvomi dotáciami aj netradičný „Zber papiera formou ambulantného výkupu“, ktorý organizuje firma SAGI, s.r.o., Žilina. V prvej etape sa s podporou 1,8 milióna Sk podarilo firme od roku 2003 rozšíriť ambulantný výkup do Prešova, Zvolena a Bratislavy. V druhej etape s podporou 7,743 milióna Sk sa zber zmodernizoval kúpou nových vozidiel a rozšíril v Čadci, Kysuckom Novom Meste, Banskej Bystrici, Trenčíne, Bratislave – a v ich okolí. Počet obyvateľov územia, na ktorom firma pôsobí je viac ako 900 000. V mestách a obciach, v ktorých firma aktívne pôsobí, sa do separovaného zberu papiera zapojilo v roku 2006 už cca 50 000 domácností, z ktorých väčšina predtým papier vyhadzovala do komunálneho odpadu.

,,Firma SAGI, s.r.o. je plynulým pokračovaním firmy Daniel Sagan – SAGO. Významnou časťou činnosti firmy sú ambulantné výkupy starého papiera u občanov. Obyvatelia domov sa o výkupe dozvedia z rozvešaných plagátov, ktoré nájdu niekoľko dní vopred na vchodoch. Na týchto plagátoch sa okrem informácií o druhu, kvalite a forme zberu dozvedia hlavne dátum a presný čas výkupu pri ich dome. Výkupy sa vykonávajú ambulantnou formou. Každý občan má právo zapojiť sa do zberu papiera 4-5 krát do roka. Pri tejto činnosti sú použité nákladné vozidlá, na ktorých je umiestnená váha. Vyseparovaná komodita sa po odvážení ukladá na ložnú plochu vozidla. Zberový papier sa v 95 percentách vymieňa za tovar, ktorým sú v súčasnosti toaletný papier a hygienické vreckovky “, konštatoval Daniel Sagan, poradca konateľa firmy Sagi.

Podľa neho táto služba má u obyvateľov veľký ohlas. Výkupom zberového papiera priamo z domácností sa získa druhotná surovina, znížia sa nároky na čerpanie z prírodných zdrojov a súčasne sa zabezpečí surovina pre spracovateľský podnik, ktorým je v tomto prípade TENTO, a.s., Žilina. Zberový papier je jednou z najvýznamnejších druhotných surovín na Slovensku. V roku 2006 firma vykúpila 4 460 ton zberového papiera, čím splnila svoj záväzok z prvého projektu voči Recyklačnému fondu. Záväzky z druhého realizovaného projektu, sa presúvajú do roku 2007. Dôvodom bol predaj spoločnosti Tento, a.s. a s tým spojené zmeny. Za prvé štyri mesiace roku 2007, firma vykúpila a postúpila na recykláciu cca 2 250 ton papiera, preto projektované množstvá 5 250 ton, budú naplnené.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader