Slovensky English
Správy pre tlač
S pomocou Recyklačného fondu Slovensko úspešne zvláda recyklovať autovraky, 21.04.09  

Jedným z lídrov na trhu s likvidáciou starých vozidiel na Slovensku, s cca tretinovým podielom, je spoločnosť KOVOD RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica. Vlani spracovala 10 865 starých vozidiel a v tomto roku za prvý štvrťrok 5 666. Do polovice apríla k nim  pribudlo ďalších 4 953 starých vozidiel. Len počas dvoch týždňov existencie prvej vlny takzvaného šrotovného spracovali v marci vo firme 4 700 vozidiel, čo bolo bezkonkurenčne najviac zo všetkých spracovateľov. Informoval o tom riaditeľ pre stratégiu a kvalitu  spoločnosti KOVOD RECYCLING, s. r. o., Ján Zvonček.

Poukázal na to, že na úspešných výsledkoch firmy má podiel aj Recyklačný fond, ktorý podporil dotáciami projekty spol. KOVOD RECYCLING, s. r. o. na komplexný systém zberu, úpravy, spracovania a materiálového zhodnocovania komponentov zo starých vozidiel.  Celkovo dostala firma od roku 2003 z fondu, na 7 projektov súvisiacich so zberom a spracovaním odpadov, spolu cca 11 mil. EUR (334,2 mil. Sk). Projekty sú zamerané na recykláciu a materiálové zhodnocovanie kovových odpadov, hliníkových odpadov a ostatných materiálových komponentov. Spoločnosť má prevádzky v mestách a obciach Kendice, Sečovce, Rožňava, Lučenec, Banská Bystrica, Ružomberok, Poprad, Bratislava, Trenčín, Nitra, Komárno, atď.

,,Medzi technicky najlepšie vybavené prevádzky na svete bude po dobudovaní patriť naša prevádzka v Banskej Bystrici - Cementárni, ktorá zabezpečí najvyššiu mieru zhodnotenia všetkých materiálov obsiahnutých v aute. Túto linku vybavujeme technologicky aj s pomocou dotácie z Recyklačného fondu vo výške 5,58 mil. EUR (168 mil. Sk). Vo finálnej fáze spracovania starých vozidiel a kovových odpadov sa používa najmodernejšia technológia šrédrovania. Shredder  METPRO- SERAM  74x 90, 3000 h. p – je hlavným a nosným zariadením na spracovanie autovrakov spoločnosti  KOVOD RECYCLING, s. r. o. Zakúpili sme ho vo Veľkej Británii. Šréder je veľkokapacitná linka na spracovanie vozidiel trhaním. Drobný rozdrvený  až rozomletý odpad, ktorý je zdrojom sekundárnej suroviny, je následne odseparovaný viacerými technologickými na seba nadväzujúcimi postupmi tzv. ťažkej a  ľahkej frakcie“, konštatoval J. Zvonček.

Doplnil, že šrédrovanie je už v trvalej prevádzke a separačná linka, ktorá  zabezpečí dostatočnú čistotu a vhodnosť sekundárnych surovín, je ešte vo výstavbe. Bude sa na nej oddeľovať a triediť kompozitný odpad, čistiť na  jednotlivé druhy surovín a materiálov pre ich následné využitie vo výrobnom procese u ďalších spracovateľov odpadov. Maximálne zhodnotenie materiálov a ich následná  recyklácia vo viac stupňových separáciách, na seba nadväzujúcich technologických procesov, v plnej miere zabezpečia plnenie záväzných limitov určených vládou SR a radou EÚ pre využitie jednotlivých vstupných materiálov. Výstupom bude okrem iného aj šrot s vyššou  sypnou  hutnosťou min. 1,4 – 1,9 t/m3 a s požadovanou chemickou čistotou. Lokalizácia šrédra v Banskej Bystrici je strategická z pohľadu dopravnej infraštruktúry.

,,Naša koncepcia moderného a úsporného spracovania starých vozidiel spĺňa všetky ekologické normy a zároveň minimalizuje náklady na ich spracovanie. Spustením  separačnej linky zvýšime efektivitu a s vysokou účinnosťou zisk nekovových materiálov. Splníme všetky predpoklady pre začlenenie zariadenia medzi „BAT-NET technológie“, spadajúce do kategórie recyklačného priemyslu. Máme viac ako 20 ročnú tradíciu v spracovaní odpadov a na to vybudovanú infraštruktúru, technologické a prepravné kapacity na území celého Slovenska. Dokážeme vo vlastnej réžii spracovať železný šrot, hliníkový odpad a elektronické komponenty. Ostatné odpady sú spracovávané prostredníctvom oprávnených odberateľov. KOVOD RECYCLING, s. r. o. je držiteľom integrovaných systémov riadenia kvality a EMS. Má pridelené certifikáty STN, EN, ISO 9001: 2000 a ISO 14001: 2004 a vlastní všetky potrebné povolenia potrebné na túto činnosť. Zároveň sa usilujeme  získať uznanie a certifikát MŽP SR o ekologickú  prevádzku  EMAS“,  konštatoval J. Zvonček.

Podpora Recyklačného fondu spracovaniu autovrakov

S podporou Recyklačného fondu sa na Slovensku podarilo vybudovať efektívne fungujúci systém komplexného zberu a spracovania starých vozidiel. Kým v roku 2004 sa spracovalo iba 723 kusov starých vozidiel, v roku 2008 už spracovatelia zozbierali a spracovali viac ako 37 000 kusov starých vozidiel. Vlaňajšie výsledky predstavovali 32 %-ný medziročný nárast. Spracovatelia starých vozidiel dostali za ich spracovanie v roku 2008, vo forme nárokovateľných príspevkov, takmer 2,25 mil. EUR (67,9 mil. Sk). Za 7 rokov svojho pôsobenia Recyklačný fond podporil zo sektora vozidiel 42 jednokomoditných projektov za viac ako 22,8 mil. EUR a 36 viackomoditných projektov za viac ako 2,6 mil. EUR. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

Fond sa v priebehu svojho pôsobenia významne podieľal na vytváraní nevyhnutných technických i systémových predpokladov pre efektívne spracovanie starých vozidiel. Významne podporoval a podporuje rozširovanie zberových kapacít, ako aj kapacít zabezpečujúcich ich spracovanie v súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenska do roku 2010. Vďaka realizácii projektov podporených fondom sa každoročne úmerne zvyšuje  objem zberu a spracovania.

,,Najlepším príkladom je súčasná situácia v likvidácii autovrakov. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 30 autorizovaných prevádzok na spracovanie starých vozidiel a sieť zberných miest. Týchto 30 spracovateľov stihlo za dva týždne prvej vlny šrotovného odobrať a zo značnej časti aj zlikvidovať, pod neuveriteľným náporom tisícok motoristov, 20 000 ojazdených áut. Ukázalo sa, že filozofia najprv vybudovať dostatočné kapacity na spracovanie vyseparovaných surovín a až potom sa sústrediť na zabezpečenie čo najvyššieho percenta separácie, bola správna. O železný šrot majú jeho slovenskí spracovatelia - Železiarne Podbrezová, a. s., a US Steel Košice, s. r. o., stále záujem. Problémom môže byť v budúcnosti pri prípadnom prehĺbení krízy cena. Spracovatelia stále vyplácajú občanom za odovzdanie starého vozidla určeného na likvidáciu motivačný príspevok 33,19 EUR, ktoré im následne vypláca Recyklačný fond. Ďalších 33 EUR dostane spracovateľ od Recyklačného fondu na úhradu prevádzkových nákladov“, konštatoval J. Líška.

Dodal, že v súčasnosti vedia spracovatelia zhodnotiť cca 70 % zo starého vozidla, stále však absentuje spracovanie autoskiel a plastových súčastí.  V autovrakoch je cca 70 % železa, cca 9 % neželezných kovov a asi 21 % nekovov, čo sú  plasty, kvapaliny, guma, sklo a ostatný materiál. Spracovateľské firmy rozoberajú staré vozidlá demontážou a vytriedené materiály - železný šrot, hliníkový odpad a elektronické komponenty, postupujú na ďalšie spracovanie oprávneným odberateľom (recyklátorom), uzavrel Ing. J. Líška.

Medzi najväčšie projekty na spracovanie starých vozidiel podporené  z Recyklačného fondu patria projekty spoločnosti KOVOD RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica. Sídlo firmy je v Banskej Bystrici, ale podpora sa týkala projektov realizovaných po celom Slovensku. Nasleduje spoločnosť ŽP EKO QELET, a. s., Martin,  ktorá dostala dotácie  na spracovanie karosérií a kovového odpadu pre svoje prevádzky v Žiline a Hliníku nad Hronom a firma AUTO - AZ, s. r. o., Zohor. Okrem podpory zberu a spracovania starých vozidiel, poskytol dotáciu Recyklačný fond aj Združeniu automobilového priemyslu (ZAP) SR na realizáciu informačného systému eZAP, ktorý slúži pre potreby verejnosti, spracovateľov starých vozidiel, výrobcov a zástupcov výrobcov vozidiel.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader