Slovensky English
Správy pre tlač
Mestá a obce potrebujú dodatočné zdroje na podporu separácie odpadov, 21.04.09  

V minulých rokoch boli najväčšími prekážkami separovaného zberu slabá finančná motivácia na separáciu, vysoké náklady na jeho zavádzanie, anonymita separovaného zberu a nízke environmentálne vedomie a správanie obyvateľstva. Situácia sa dramaticky zmenila a v súčasnosti je najväčším nepriateľom separovaného zberu hospodárska kríza, ktorá priniesla dramatický prepad cien druhotných surovín a v niektorých prípadoch až zastavenie ich odberu. Riešením situácie je zmena legislatívy, ktorá zvýši zdroje Recyklačného fondu na podporu separovaného zberu. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

,,Situácia je citlivá už od konca tretieho štvrťroka 2008. Dostali sme sa do situácie, že na Slovensku sa pre hospodársku krízu začali hromadiť množstvá vyseparovaných odpadov, spracovatelia ich odmietali odoberať v rozsahu, ktorý mestá a obce mohli odovzdať ako suroviny na spracovanie. Najhoršie postavenie v reťazci separovania odpadu majú mestá a obce, lebo mnohí odberatelia nechceli od obcí brať vytriedený odpad z dôvodu slabého odbytu svojich výrobkov. Napriek negatívnej situácií sa do konca minulého roka neseparoval odpad už iba v 290 z 2 924 slovenských obcí. Na druhej strane nedávne masové šrotovanie malo nielen ekonomický, ale aj ekologický prínos. Slovensko sa vyčistilo od vrakov, ktoré často parkovali na verejných priestranstvách alebo na chodníkoch“, komentoval J. Dlhopolček.

Zdôraznil, že kríza zmenila poradie priorít Recyklačného fondu pre najbližšie obdobie. Najvyššou prioritou sa stalo udržanie dosiahnutej úrovne separovaného zberu a zhodnocovania odpadov. Postupy Recyklačného fondu budú v tejto súvislosti koordinované so všetkými operatívnymi opatreniami na zmiernenie dopadov ekonomickej krízy, prijímanými na úrovni Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

,,Najdôležitejšia potrebná zmena legislatívy sa týka presunu zdrojov v rámci Recyklačného fondu tak, aby sa cca zdvojnásobili, z 12 % na 25 %, prostriedky vo všeobecnom sektore Recyklačného fondu, z ktorého je vyplácaná mestám a obciam podpora za vyseparovaný odpad. Obce by tým získali dodatočné zdroje z fondu a budú z nich môcť napríklad zaplatiť dopravu k spracovateľom vyseparovaných surovín. Opatrenie má podporu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), pretože  práve v obciach a mestách sa tento odpad kumuluje. Ako o ďalších opatreniach sa uvažuje o rozšírení energetického zhodnocovania odpadov a obmedzenia dovozov zo zahraničia“, komentoval J. Dlhopolček.

Dodal, že zásadnejšie riešenie problémov je možné iba pri legislatívnych zmenách, ktoré vytvoria podmienky na to, aby celý objem recyklačných poplatkov platených obyvateľmi v cene tovarov, mimo príspevkov do Recyklačného fondu, bol využitý výhradne len na zber, triedenie a recykláciu odpadov. Súčasná legislatíva totiž zbavuje povinné osoby povinnosti platiť príspevok do Recyklačného fondu, v prípade splnenia stanovených limitov zhodnocovania odpadov, čo radikálne znižuje zdroje na separovaný zber a recykláciu.

Vďaka finančnej pomoci Recyklačného fondu sa v roku 2008 podarilo v SR vyzbierať a vytriediť cca 266 000 ton odpadov a materiálovo zhodnotiť vyše 246 000 ton odpadov. Množstvo vytriedených odpadov sa tak zvýšilo oproti roku 2007 o 25 % a ich spracovanie až o 84 %. Subjekty podporené fondom vlani zozbierali a spracovali aj viac ako 37 000 kusov starých vozidiel, čo predstavovalo 32 %-ný medziročný nárast. V súvislosti s realizáciou projektov podporených fondom sa vlani vytvorilo 128 nových pracovných miest a od roku 2002 celkový počet novovytvorených miest dosiahol 1 058. Recyklačný fond doteraz za 7 rokov činnosti schválil projekty takmer za 115,8 mil. EUR (3,49 mld. Sk), keď vyhovel viac ako 7 800 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky“, konštatoval J. Dlhopolček.

V roku 2008 schválil Recyklačný fond dotácie pre celkovo 72 projektov v súhrnnej výške takmer 20,50 mil. EUR (617,5 mil. Sk). Ďalších viac ako 3,69 mil. EUR (111,2 mil. Sk)  získali vlani obce ako príspevky za odpad, ktorý vytriedili a odovzdali na spracovanie. Takmer 2,25 mil. EUR (67,9 mil. Sk) dostali vo forme nárokovateľných príspevkov spracovatelia starých vozidiel. Celková schválená podpora za rok 2008 predstavovala 26,44 mil. EUR (796,5 mil. Sk). Finančné príjmy fondu v roku 2008 boli vo výške 18,52 mil. EUR (557,9 mil. Sk), čo je takmer o 1,17 mil. EUR (35,4 mil. Sk) menej ako v roku 2007. Jedným z hlavných dôvodov zníženia príjmov je spomínaná legislatíva zbavujúca povinné osoby povinnosti platiť príspevok do Recyklačného fondu, v prípade splnenia stanovených limitov zhodnocovania odpadov. V systéme financovania nakladania s odpadmi sa tak vytvára výrazný finančný deficit. Negatívnu úlohu hrá aj relatívne slabšia účinnosť kontrolných mechanizmov umožňujúca vykazovanie zhodnotenia odpadov, ktoré nie je pokryté reálnymi výsledkami („virtuálne potvrdenky“)“, uzavrel J. Dlhopolček.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader