Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond v čase krízy potrebuje legislatívnu podporu, 30.03.09  

Hospodárska kríza zmenila poradie priorít Recyklačného fondu pre najbližšie obdobie. Najvyššou prioritou sa stalo udržanie dosiahnutej úrovne separovaného zberu a zhodnocovania odpadov. Postupy Recyklačného fondu budú v tejto súvislosti koordinované so všetkými operatívnymi opatreniami na zmiernenie dopadov ekonomickej krízy, prijímanými na úrovni Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

,,Najdôležitejším navrhovaným systémovým opatrením týkajúcim sa Recyklačného fondu, ktoré však musí prejsť legislatívnym procesom, je presun zdrojov v rámci Recyklačného fondu tak, aby sa cca zdvojnásobili, z 12 % na 25 %, prostriedky vo všeobecnom sektore Recyklačného fondu, z ktorého je vyplácaná mestám a obciam podpora za vyseparovaný odpad. Obce by tým získali dodatočné zdroje z fondu a budú z nich môcť napríklad zaplatiť dopravu k spracovateľom vyseparovaných surovín. Opatrenie má podporu ZMOS, pretože  práve v obciach a mestách sa tento odpad kumuluje“, konštatoval J. Líška. Ako o ďalších opatreniach sa tiež uvažuje o rozšírení energetického zhodnocovania odpadov a obmedzenia ich dovozov zo zahraničia.

Dodal, že motivovať k separovaniu by pomohlo aj zvýšenie poplatkov za ukladanie komunálneho odpadu na skládkach. MŽP počíta tiež s daňovými úľavami pre spoločnosti, ktoré vykonávajú zber a zhodnocovanie odpadu, čo však podlieha schváleniu Ministerstvom financií SR. Recyklačný fond bude v jednotlivých prípadoch zvažovať aj dopad krízy na možnosť prijímateľov prostriedkov z fondu plniť zmluvné záväzky tak, aby boli reálne splniteľné. Pravdepodobne  premietne ich plnenie do dlhšieho časového obdobia.

,,Recyklačný fond nemieni dopustiť, aby sa sľubne rozbehnutá úroveň separovania na Slovensku znehodnotila. Fond má však iba obmedzené možnosti ovplyvniť situáciu a  môže pôsobiť len v medziach zákona. Zásadnejšie riešenie problémov je potrebné spájať s koncepčnými systémovými opatreniami v oblasti odpadového hospodárstva, vrátane zodpovedajúcich legislatívnych zmien. Patrí k nim spomínané zvýšenie prerozdeľovania v prospech všeobecného sektora. Rovnako dôležité je vytvorenie legislatívnych podmienok na to, aby celý objem recyklačných poplatkov platených obyvateľmi v cene tovarov, mimo príspevkov do Recyklačného fondu, bol využitý výhradne len na zber, triedenie a recykláciu odpadov. Súčasná legislatíva totiž zbavuje povinné osoby povinnosti platiť príspevok do Recyklačného fondu, v prípade splnenia stanovených limitov zhodnocovania odpadov, čo radikálne znižuje zdroje na recykláciu. Vydávanie falošných (virtuálnych) potvrdeniek, o splnení limitov zhodnotenia oprávnenými organizáciami situáciu ešte zhoršuje. Tieto nepriaznivé skutočnosti vedú neodvratne k tomu, že Recyklačný fond nebude môcť plniť svoje poslanie dané súčasným znením zákona o odpadoch“, varoval J. Líška.

Ďalej poukázal na to, že trvalou úlohou fondu  zostáva separovanie komunálneho odpadu tak, aby do roku 2010 separovalo aj zvyšných 290 nezapojených obcí, z celkovo 2924 miest a obcí. A to všetky predpísané druhy odpadu - papier, plasty, sklo a kovové obaly.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader