Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 737,67 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 26.03.09  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela  8 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 737 674 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 19 projektov v súhrnnej výške takmer 2 693 689,31 EUR.

Obec Podbrezová dostane z Recyklačného fondu 42 233 EUR na realizáciu a intenzifikáciu separovaného zberu odpadov pre obec Podbrezová. Podobne mesto Brezová pod Bradlom využije dotáciu vo výške 25 676 EUR na projekt separovaného zberu komunálneho odpadu v regióne, rozšírenie a skvalitnenie činnosti zberového dvora – II. etapa. Do tretice, aj projekt intenzifikácie separovaného zberu Združenia TKO Semeteš, n. o. na dovybavenie technickým a technologickým zariadením bude podporený sumou 44 830 EUR. Štvrtým projektom z oblasti separovaného zberu je projekt mesta Sládkovičovo na zabezpečenie dvojnáprahového prívesu OL/ZDK a kontajnerov na ramenový nakladač na zabezpečenie separovaného zberu vo výške 10 024 EUR.

Správna rada ďalej schválila dotáciu vo výške 239 800 EUR spoločnosti Fe-MARKT, spol. s r. o., Košice na zefektívnenie komplexného zberu starých vozidiel. Spracovaním starých vozidiel sa zaoberá aj AUTOVRAKOVISKO, s. r. o., Bernolákovo, na ich projekt doplnenia technológie pre potreby spracovania starých vozidiel a vyseparovaných komodít bola pridelená suma 279 540 EUR.

Podporený bude aj projekt spoločnosti TAVAL, s. r. o., Ľubotice na zber, zhromažďovanie a recyklovanie odpadov z kovových obalov vo výške 78 630 EUR.

Nakoniec, Hriňovské strojárne, a. s., Hriňová získali dotáciu vo výške 16 941 EUR na zhodnotenie odpadových olejov v prevádzke výroby prevodoviek a ozubení.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 11. 02. 2009 do 10. 03. 2009 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 88 984 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader