Slovensky English
Správy pre tlač
Slovensko má v súčasnosti dostatočné kapacity na spracovanie starých vozidiel, 06.03.09  

S podporou Recyklačného fondu sa na Slovensku podarilo vybudovať efektívne fungujúci systém komplexného zberu a spracovania starých vozidiel. Kým v roku 2004 sa spracovalo iba 723 kusov starých vozidiel, v roku 2008 už spracovatelia zozbierali a spracovali viac ako 37 000 kusov starých vozidiel. Vlaňajšie výsledky predstavovali 32 %-ný medziročný nárast. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

Fond sa v priebehu svojho pôsobenia významne podieľal na vytváraní nevyhnutných technických i systémových predpokladov pre efektívne spracovanie starých vozidiel. Významne podporoval a podporuje rozširovanie zberových kapacít, ako aj kapacít zabezpečujúcich ich spracovanie v súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenska do roku 2010. Vďaka realizácii projektov podporených fondom sa každoročne úmerne zvyšuje objem zberu a spracovania.  

,,V súvislosti so zavedením takzvaného šrotovného za odovzdanie starého vozidla, sa nemusia ich majitelia obávať, že by ich nemali kde odovzdať. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 28 autorizovaných prevádzok na spracovanie starých vozidiel a sieť zberných miest. Odbyt hlavných vyseparovaných surovín nie je ohrozený a železný šrot majú jeho slovenskí spracovatelia - Železiarne Podbrezová a US Steel stále záujem. Problémom môže byť v budúcnosti pri prípadnom prehĺbení krízy cena. V súčasnosti sa pohybuje železný šrot v prijateľných hraniciach 8-11 centov za kg, čo umožňuje spracovateľom ekonomicky fungovať. SR má dostatočné spracovateľské kapacity na staré vozidlá. Spracovatelia v súčasnosti vyplácajú občanom za odovzdanie starého vozidla určeného na likvidáciu motivačný príspevok 33,19 EUR (1000 Sk), ktoré im následne vyplatí Recyklačný fond. Ďalších 33 EUR dostane spracovateľ od Recyklačného fondu na úhradu prevádzkových nákladov“, konštatoval J. Líška.

Medzi najväčšie projekty na spracovanie starých vozidiel podporené  z Recyklačného fondu patria projekty spoločnosti KOVOD RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica. Sídlo firmy je v Banskej Bystrici, ale podpora sa týkala projektov realizovaných po celom Slovensku. Nasleduje spoločnosť ŽP EKO QELET, a. s., Martin,  ktorá dostala dotácie  na spracovanie karosérií a kovového odpadu pre svoje prevádzky v Žiline a Hliníku nad Hronom a firma AUTO - AZ, s. r. o., Zohor.  

,,Nový prístup k odpadom v sektore vozidiel spočíva v zbere starých vozidiel a v zhodnocovaní jednotlivých dielov. S postupnou obnovou vozového parku bude stúpať počet vyradených vozidiel starších ročníkov a tým aj nároky na spracovateľské zariadenia. Každý automobil je vyrobený z rôznych materiálov, ktorých zloženie môže negatívne vplývať na životné prostredie. V autovrakoch je asi 70 % želežného kovu, asi 9 % neželezného kovu a asi 21 % nekovov, čo sú plasty, kvapaliny, guma, sklo a ostatný materiál. Spracovateľské firmy rozoberajú staré vozidlá demontážou a vytriedené materiály - železný šrot, hliníkový odpad a elektronické komponenty, postupujú na ďalšie spracovanie oprávneným odberateľom (recyklátorom). V súčasnosti vieme zhodnotiť cca 70 % zo starého vozidla, stále však absentuje spracovanie autoskiel a plastových súčastí“ vysvetlil Ing. J. Líška.

Okrem podpory zberu a spracovania starých vozidiel, poskytol dotáciu Recyklačný fond aj Združeniu automobilového priemyslu (ZAP) SR na realizáciu informačného systému eZAP, ktorý slúži pre potreby verejnosti, spracovateľov starých vozidiel, výrobcov a zástupcov výrobcov vozidiel.
 

Zoznam autorizovaných firiem na spracovanie starých vozidiel.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader