Slovensky English
Správy pre tlač
V Žilinskom kraji je o recyklačné podnikanie i separovanie odpadov záujem, 23.05.07  

Žilinský kraj dostal z Recyklačného fondu takmer 260 mil. Sk

Recyklačný fond (RF) v Žilinskom kraji vyhovel spolu 649 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom takmer 260 miliónov Sk. Z toho, na základe 568 žiadostí, dostali za vyseparovaný komunálny odpad mestá a obce príspevky vo výške necelých 21 miliónov Sk. Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o podporu projektov zberu a recyklácie odpadov, z nich bolo 25 žiadostí podnikateľov o dotácie vo výške 180 miliónov Sk a 22 žiadostí obcí o dotácie vo výške 55 miliónov Sk. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

,,V rámci celého Slovenska Recyklačný fond za viac ako päť rokov svojho pôsobenia doteraz schválil projekty za viac než 2, 25 miliardy Sk, keď vyhovel takmer 4700 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Prijímatelia prostriedkov za uplynulé obdobie vyzbierali 380-tis. ton a materiálovo zhodnotili cca 390-tis. ton odpadov. Vďaka realizácii dotovaných projektov vytvorili podnikatelia 782 pracovných miest“, konštatoval J. Líška.

Dodal, že v Žilinskom kraji najväčšiu podporu vo výške spomínaných 180 miliónov Sk dostali podnikateľské projekty, ktoré sa zaoberajú komplexným spracovaním a zhodnocovaním starých vozidiel, elektroodpadu, starých olejov, opotrebovaných pneumatík a zberového papiera.

Medzi najvýznamnejšie podporené podnikateľské zámery patrí zariadenie na spracovanie starých vozidiel a kovového odpadu vo firme ŽP EKO QELET, a.s., Martin a projekt ŽOS – EKO, s.r.o., Vrútky, na doplnenie technológie na recykláciu odpadov zo starých vozidiel.

K ďalším významným podporeným subjektom patrili ISO & spol., s.r.o., Liptovský Mikuláš, ktoré dostali dotácie na zber, znižovanie objemu a zhodnocovanie starých pneumatík, ZBERNÉ SUROVINY ŽILINA, a.s., na intenzifikáciu a zabezpečovanie logistiky vyseparovaných druhov papiera od obcí a ich združení, firma SAGI, s.r.o., Žilina na zber papiera formou ambulantného výkupu a TENTO, a.s. , Žilina na zvýšenie využitia recyklácie zberového papiera stabilizáciou papierovej dráhy papierenského stroja č. 2.

Ďalej poukázal na vysoký záujem miest a obcí o separovaný zber, ktorý sa prejavil vysokým počtom žiadostí, predovšetkým vo forme príspevkov za vytriedený odpad. ,,Na základe 568 žiadostí miest, obcí a združení sme spolu vyplatili takmer 21 miliónov Sk. Príspevky dostávajú z fondu automaticky, ak preukážu, že odpad odovzdali spracovateľom, ale musia ich opäť použiť vo svojom odpadovom hospodárstve. Vďaka tomu nemusia zvyšovať poplatky za triedený odpad, dokonca ich môžu aj znížiť. Stimulácia cez peňaženku je pri výchove ľudí k environmentálnemu mysleniu a konaniu tá najúčinnejšia,“ konštatoval J. Líška.

Dodal, že zavedeniu a rozširovaniu separovaného zberu pomáha osveta medzi obyvateľmi, na ktorú môžu obce a mestá tiež získať finančné prostriedky z Recyklačného fondu. Mestá a obce sa tiež spájajú do združení, aby tak mohli účinnejšie využiť spoločné zdroje a techniku. Zvlášť je to výhodné pre malé obce, ktoré by inak nezvládli samé túto problematiku. V Žilinskom kraji Recyklačný fond spolu vyhovel 590 žiadostiam miest a obcí o príspevky a dotácie na projekty.

Z toho 22 obciam, mestám a ich združeniam podporil projekty, predovšetkým na separovaný zber a úpravu tuhého komunálneho odpadu, jeho rozšírenie a zefektívnenie (Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš, Ekológ - združenie obcí stred. Liptova, Združenie obcí Čistý Liptov, Ružomberok, Liptovský Peter, Trstená, Združenie Rajecká dolina, Čadca, Liptovský Hrádok, Liptovské Sliače – združenie obcí separovaného odpadu, Košťany nad Turcom, Divinka, Horný Hričov, Štiavnik, Námestovo, Dolný Kubín Združenie Biela Orava - Breza ), aj na dovybavenie organizácie zberovým vozidlom, lisom, a opravu triediacej haly (Združenie TKO Semteš) a rozšírenie združenia Čistý Liptov (Liptovský Mikuláš ). Mestá využívajú dotáciu najčastejšie na nákup zberových vozidiel, kontajnerov a zriadenie zberných dvorov. V Žilinskom kraji prostriedky fondu využívajú na posilnenie komunálneho odpadového hospodárstva nielen samotné obce, ale hlavne združenia obcí, čo je efektívnejšie.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader