Slovensky English
Správy pre tlač
.A.S.A Trnava zabezpečuje separovanie pre 172 000 obyvateľov regiónu, 24.02.09  

V meste Trnava sa úspešne už od roku 1996 vykonáva zber a separovanie komunálneho odpadu prostredníctvom firmy .A.S.A Trnava, s. r. o., v ktorej sú 50%-nými akcionármi mesto Trnava a .A.S.A. International Environmental Services GmbH. Firma vlani vyzbierala v meste Trnava spolu 19 648 ton zmesového komunálneho odpadu a vyseparovala 709 ton papiera, 399 ton skla, 203 ton plastov, 11 ton kompozitných obalov a 13 ton kovových obalov. Pri zavádzaní a intenzifikácii separovaného zberu mestu Trnava pomohol finančne Recyklačný fond, ktorý spolu poskytol 426,30 tis. EUR (12,842 mil. Sk) na dva mestské projekty a jeden spoločný s 38 obcami regiónu. Informoval o tom konateľ spoločnosti .A.S.A Trnava, s. r. o. Ľudovít Púček.

,,.A.S.A Trnava, s. r. o., poskytuje služby na zber, prepravu a zneškodnenie ostatných a nebezpečných odpadov, nielen mestu Trnava, ale aj ďalším  mestám, 57 obciam a mnohým firmám. To predstavuje služby pre takmer 172 000 obyvateľov. Vzhľadom na prioritné postavenie zhodnocovania odpadov, spoločnosť už niekoľko rokov spracováva biologicky rozložiteľný odpad v najväčšej kompostárni svojho druhu v SR s celkovou kapacitou až  2 000 t hotového kompostu ročne“, povedal Ľ. Puček.

Poukázal na to, že už v roku 2004 bol mestu Trnava a 38 zúčastneným obciam schválený projekt na rozvoj separovaného zberu plastov a skla v meste a dotknutých obciach, s dotáciou v celkovej výške 46,47 tis. EUR (1,4 mil. Sk) z Recyklačného fondu  a následne bola podpísaná zmluva, na základe ktorej čerpalo mesto finančné prostriedky na zakúpenie dotrieďovacej linky.

,,V roku 2005 získalo mesto Trnava, bez obcí, z Recyklačného fondu dotáciu na projekt vo výške 190,22 tis. EUR (5,73 mil. Sk) na zakúpenie zberového vozidla na separovaný zber, 1 100 litrových a veľkoobjemových kontajnerov s objemom 35m³. Tentokrát išlo o projekt ďalšej intenzifikácie separovaného zberu komodít plasty, sklo, papier, ale už len na území mesta Trnava, bez okolitých obcí. V septembri 2007 bola mestu Trnava schválená v poradí už tretia dotácia na rozvoj separovaného zberu v celkovej výške 189,60 tis. EUR (5,712 mil. Sk), určená na nákup zberového vozidla, kontajnerov a na propagačné materiály“, konštatoval Ľ. Puček.

Doplnil, že aj tento projekt sa týkal iba mesta Trnava bez obcí a oproti predchádzajúcemu v ňom pribudli kovové obaly a VKM (viacvrstvové kombinované materiály).  Projekt sa zameral na intenzifikáciu už separovaných zložiek z komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo) a začiatok separovaného zberu komodít, ktoré dovtedy separované neboli. Vyseparované odpady sú zvážané do priestorov zberovej spoločnosti, kde sú dotrieďované, príp. ďalej upravované (lisovaním, drvením) a následne odvážané na zhodnotenie zmluvným odberateľom.

Vedúci sektora skla Recyklačného fondu  Bc. Martin Múdry uviedol, že mesto Trnava si doteraz všetky záväzky, čo sa týka zmluvne predpísaného množstva separovaných odpadov z jednotlivých komodít, plnila. Prvým rokom, kedy mali v rámci podporených projektov vykázať dosiahnuté výsledky, bol rok 2004. Zmluvne mali vtedy zabezpečiť vyzbieranie 150 t skla a 50 t plastov. Za 9 rokov realizácie projektov by množstvo vyseparovaných odpadov spolu zo všetkých 5 komodít malo narásť až na 1 303 t v roku 2012. 


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader