Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond má zákonom obmedzené možnosti ovplyvňovať odbery surovín, 06.02.09  

,,Recyklačný fond má obmedzené možnosti ovplyvniť vzniknutú situáciu v nedostatočnom odbere vyseparovaných druhotných surovín v SR. Spracovatelia sa dostávajú do zlej ekonomickej situácie v dôsledku znížených odbytov a následne preto znižujú odoberané množstvá vytriedených druhotných surovín, alebo ich odmietajú odoberať vôbec. Fond v existujúcej právnej situácii však môže pôsobiť len v medziach zákona. Vzhľadom k predpokladanému objemu finančných prostriedkov na účte všeobecného sektora, do ktorého sú v zákonom stanovenom pomere (12 %) prerozdeľované prostriedky z  jednotlivých komoditných účtov fondu, nebude mať fond v existujúcej právnej situácií reálnu možnosť zvýšenia týchto obligatórnych príspevkov pre komunálnu sféru. Vzhľadom k predpokladaným príjmom Recyklačného fondu v roku 2009 nebude môcť byť poskytnutých na tento účel oveľa viac než 1,99 mil. EUR (60 mil. Sk)“. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

,,Recyklačný fond môže reagovať len na jednotlivé žiadosti o poskytnutie prostriedkov. V existujúcej situácii fond predpokladá zvýšenie počtu žiadostí o poskytnutie prostriedkov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov zberu a zhodnocovania odpadov. Pri disponibilnom objeme prostriedkov môže fond poskytnúť na uvedený účel ekonomicky výhodný úver. Recyklačný fond bude v jednotlivých prípadoch zvažovať aj dopad ekonomickej krízy na možnosť prijímateľov prostriedkov z fondu plniť zmluvné záväzky tak, aby tieto boli v súčasnej situácií reálne splniteľné. Pravdepodobne  premietne ich plnenie do dlhšieho časového obdobia. Zásadnejšie riešenie problémov je potrebné spájať s koncepčnými systémovými opatreniami v oblasti odpadového hospodárstva, vrátane zodpovedajúcich legislatívnych zmien“, vysvetlil J. Líška.

Dodal, že  pokiaľ ide o účel a  pôsobenie Recyklačného fondu ako nástroja  finančnej  podpory separovaného zberu a zhodnocovania odpadov v Slovenskej republike,  možno takéto systémové opatrenia zhrnúť do niekoľkých okruhov.

,, Legislatívne opatrenia sa týkajú rozšírenia komodít sledovaných Recyklačným fondom, vypustenia neplatenia príspevkov do Recyklačného fondu v prípade splnenia limitov zhodnocovania odpadov z obalov, resp. platenia príspevkov len do výšky stanoveného limitu pre zhodnotenie elektroodpadu. Je potrebné upraviť aj sadzby príspevkov do Recyklačného fondu tak, aby ich výška pokrývala predpokladané náklady na zber a zhodnotenia množstva odpadu tak, ako to predpokladá § 56 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. Ďalšími potrebnými opatreniami je skvalitnenie evidenčného systému a kontrolných mechanizmov v procese nakladania s odpadmi a zväčšenie priestoru pre podporu separovaného zberu komunálneho odpadu úpravou podielu prostriedkov presúvaných do všeobecného sektora, z jednotlivých komoditných sektorov Recyklačného fondu“, navrhol J.Líška.

Zdôraznil, že Recyklačný fond je pripravený aktívne spolupracovať na riešení vzniknutej situácie pod gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Recyklačný fond už pred vznikom krízy, v roku 2008, presunul dôraz na podporu separovaného zberu a triedenia surovín na úkor nových spracovateľských kapacít. Situáciu s nedostatkom financií na recykláciu však zhoršujú aj takzvané virtuálne potvrdenky. Obchodujú s nimi najmä súkromné firmy, ktoré potvrdzujú fiktívnu recykláciu triedeného zberu a ponechávajú si tak financie pôvodne určené na recykláciu. Až 76 % podnetov od Recyklačného fondu bolo oprávnených a Inšpekcia životného prostredia na ich základe odhalila virtuálne potvrdenky.

V roku 2008 sa podarilo zvýšiť zapojenosť miest a obcí do separovaného zberu. Ku koncu roka nebolo zapojených iba cca 350 obcí, z celkových 2 924. Doterajšie výsledky Recyklačného fondu za 7 rokov činnosti sú pozoruhodné. Fond schválil projekty za 115,8 mil. EUR (3,49 mld. Sk), keď vyhovel viac ako 7 800 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. V minulom roku to bolo bezmála 20,50 mil. EUR (617,5 mil. Sk), ďalších takmer 3,69 mil. EUR (111,15 mil. Sk) získali v roku 2008 obce ako príspevky za odpad, ktorý vytriedili a odovzdali na spracovanie a viac ako 2,25 mil. EUR (67,9 mil. Sk) dostali vo forme nárokovateľných príspevkov spracovatelia starých vozidiel. Celková schválená podpora za rok 2008 predstavuje teda
26,44 mil. EUR (796,5 mil. Sk).Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader