Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond podporil SEZO Spiš sumou 1,3 mil. EUR, 27.01.09  

Združenie obcí SEZO – Spiš, ktoré združuje celkom 57 subjektov, v okolí miest Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Krompachy a Gelnica, vyseparovalo v roku 2008 viac ako 1 500 ton druhotných surovín. Splnilo tak záväzky voči Recyklačného fondu, ktorý poskytol združeniu SEZO na 4 etapy zavádzania separovaného zberu v rokoch 2005 - 2008 spolu 1 318 893 EUR (39,7 mil. Sk). V roku 2012 by malo SEZO vyseparovať až 2 811 ton odpadov. Informoval o tom Ing. Michal Kotrady, predseda predstavenstva SEZO - Spiš.

,,Združenie obcí SEZO – Spiš vzniklo v apríli 2004 na základe dohody zúčastnených miest a obcí regiónu Spiš, s cieľom vytvoriť a realizovať systém separovaného zberu odpadov. Do projektu je celkovo zapojených 126 469 obyvateľov regiónu. Je to v súčasnosti jedno z najväčších združení obcí a miest na Slovensku, ktoré sa zaoberá separovaným zberom. Od roku 2005 postupne Recyklačný fond uvoľňoval finančné prostriedky a pomocou nich združenie vybudovalo technologické celky na separovaný zber v dvoch hlavných zberových dvoroch - v Spišskej Novej Vsi a Spišských Vlachoch. V týchto zberových dvoroch sú dotrieďované a upravované vyseparované odpady zvezené z územia zapojených obcí a miest“, konštatoval M. Kotrady.

Dodal, že v rámci projektov boli vybudované a rekonštruované dotrieďovacie haly, dotrieďovacie linky, manipulačný pult, váhy, zakúpili vozidlo s hydraulickou rukou, lisovaciu nadstavbu na vozidlo pre separovaný zber, vysokozdvižný vozík, paletovací vozík, veľkoobjemové kontajnery, kontajnery a vrecia na separovaný zber. Zároveň  podporili osvetu a propagáciu separovaného zberu v školách a domácnostiach.
 
Ing. Peter Širica, vedúci sektora kovových obalov Recyklačného fondu konštatoval, že SEZO - Spiš si plní všetky povinnosti vyplývajúce zo zmlúv s fondom. V súčasnosti je realizovaný separovaný zber vo všetkých zapojených obciach. V projekte je počítané zo stabilizáciou pracovných miest.

,,SEZO - Spiš do systému investuje aj svoje finančné prostriedky. Separovaný zber je podľa dostupnej techniky a jestvujúcich možností účinný a efektívny. Presne sú stanovené zberové termíny a určené zberové trasy. Obchodovanie s vyseparovanými komoditami je vykonávané na základe podpísaných zmlúv o dodávkach a ich odbere. Systém „SEZO“ je plne funkčný a má vytvorený svoj vlastný postup pre komunikáciu a riadenie svojej činnosti. Ekonomická rekapitulácia celého projektu I. až IV. etapa je po prepočte ekonomicky vyrovnaná, pri zachovaní v súčasnej dobe platných legislatívnych nástrojov pre podporu separovaného zberu v mestách a obciach. Významným prvkom projektu je výrazné presadzovanie záujmu obcí pre dosiahnutie pripravenosti plnenia zákona ukladajúcemu od roku 2010, zabezpečenie separovanie všetkých komodít komunálneho odpadu. Realizáciou projektu bude dosiahnutá maximálne možná pripravenosť zainteresovaných obcí na plnenie uvedených povinností vyplývajúcich zo zákona od roku 2010“, uzavrel P. Širica.
Cieľové množstvá vyseparovaných surovín - I., II., III., IV. etapa kumulatívne:

Množstvo vyseparovaných komodít celkom v t/rok:

Komodita v t / rok    2008    2009    2010    2011    2012
VKM                               80       132      151      151      151
SPL                              170       280      370      400      430
SP                                422       545      737      780      785
SSK                             720       980    1110     1220    1250
SKO                             122       153      184      192      195


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader