Slovensky English
Správy pre tlač
Osveta Recyklačného fondu prináša výsledky v náraste separovaného zberu, 27.01.09  


Recyklačný fond doteraz za 7 rokov činnosti schválil projekty za 115,8 mil. EUR (3,49 mld. Sk), keď vyhovel viac ako 7 800 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. V roku 2008 schválil dotácie pre celkovo 72 projektov v súhrnnej výške 20,5 mil. EUR (617,5 mil Sk), čo bola najvyššia ročná čiastka v histórii, ďalších takmer 3,69 mil. EUR (111,15 mil. Sk) získali v roku 2008 obce ako príspevky za odpad, ktorý vytriedili a odovzdali na spracovanie a viac ako 2,25 mil. EUR (67,9 mil. Sk) dostali vo forme nárokovateľných príspevkov spracovatelia starých vozidiel. Celková schválená podpora za rok 2008 predstavuje teda 26,44 mil. EUR (796,5 mil. Sk). S prispením fondu sa vytvorilo doteraz cca 1000 nových pracovných miest. V roku 2007 sa s podporou Recyklačného fondu na Slovensku vyzbieralo 212 000 ton a zhodnotilo 134 000 ton odpadov. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

V rámci Košického kraja Recyklačný fond za sedem rokov svojho pôsobenia doteraz schválil projekty za 11,78 mil. EUR (takmer 355 mil. Sk), keď vyhovel cca 1 202 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Z toho za vyseparovaný komunálny odpad dostali mestá a obce na základe 898 žiadostí príspevky za 972 tis. EUR (takmer 30 mil. Sk). Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o podporu zberu a recyklácie odpadov, keď na základe 39 žiadostí od 18 podnikateľov vyplatil dotácie 7,53 mil. EUR (takmer 227 mil. Sk) a vyhovel aj 17 žiadostiam od 12 obcí o dotácie vo výške 2,44 mil. EUR ( 73,65 mil. Sk). Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

 „Pre Košický kraj v  roku 2008 Recyklačný fond schválil finančné dotácie spolu pre 4 nové projekty  firiem  a mesta  za cca 1,24 mil. EUR (37,3 mil. Sk). Najväčšou sumou 531,1 tis. EUR (16 mil. Sk) podporil projekt firmy Jozef Figeľ – KOV-NZPÚ, Novosad, ktorý bol zameraný na technologické vybavenie prevádzky na zber a spracovanie starých vozidiel.

Druhou najvyššou sumou 358,5 tis. EUR (10,8 mil. Sk) podporil fond  spoločnosť Fe-MARKT, spol. s r. o., Košice, na zvýšenie efektívnosti zberu a spracovania starých vozidiel. Tretím podporeným  projektom za minulý rok je projekt spoločnosti KONZEKO, spol. s r. o., Markušovce za takmer 279 tis. EUR (8,4 mil. Sk). Projekt tejto spoločnosti bol zameraný na materiálové zhodnotenie odpadových olejov.

Recyklačný fond vlani vyhovel aj žiadosti mesta Veľké Kapušany, kde podporil sumou 70,6 tis. EUR (2,12 mil. Sk) regionálny systém separovaného zberu komunálneho odpadu mesta Veľké Kapušany“, vysvetlil J. Líška.

Poukázal na to, že za celých sedem rokov činnosti Recyklačného fondu  najväčšiu dotáciu v Košickom kraji – spolu 3,51 mil. EUR (106 mil. Sk), získala spoločnosť V. O. D. S., a. s., Košice, na svojich 6 projektov zameraných na komplexný systém zberu, zvozu a nakladania s opotrebovanými pneumatikami, zvýšenie podielu  hotových výrobkov z nich a na linku na separáciu a zhodnotenie elektronického šrotu. V.O.D.S., je ukážkou toho, ako sa spojenými silami Recyklačného fondu, štrukturálnych fondov EÚ a vlastnými prostriedkami firmy dá vybudovať moderné recyklačné stredisko na opotrebované pneumatiky s kapacitou postačujúcou na splnenie cieľov Programu odpadového hospodárstva SR. Výsledkom takejto spolupráce je viac ako dvojnásobný pomer materiálového zhodnocovania opotrebovaných pneumatík na Slovensku oproti priemeru v EÚ.

Druhú najvyššiu podporu - spolu 740 tis. EUR  (22,3 mil. Sk) získala spoločnosť KONZEKO, s. r. o., Markušovce a to na kúpu cisterien a zhodnocovanie odpadových olejov v spoločnosti. Spoločnosť KOSIT, a. s., Košice, dostal tretiu najvýznamnejšiu podporu 562 tis. EUR (16,9 mil. Sk) na svoje projekty zamerané na separovaný zber a zhodnocovanie odpadov, jeho rozšírenie, a osvetu, zriadenie zberného strediska pre odpady z olejov a zriadenie centra pre environmentálnu výchovu.

Ďalší významne podporený žiadateľ je už spomínaný Jozef Figeľ KOV-NZPÚ z Novosadu, ktorý sa zaoberá výkupom a spracovaním kovového odpadu, farebných kovov a starých vozidiel, taktiež vyššie uvedená spoločnosť Fe-MARKT, spol. s r. o., Košice. Spoločnosť TOPlast, a. s., Košice získal  od  fondu dotáciu 331,9 tis. EUR (10 mil. Sk) na zhodnotenie odpadových plastov s využitím moderných technológií. Spoločnosť DOMITRI, s. r. o., z Gemerskej Hôrky  bola podporená podobnou sumou 315,4 tis. EUR (9,5 mil. Sk), určených na triedenie a rozšírenie zhodnocovania odpadov. Recyklačný fond podporil čiastkou 223,8 tis. EUR  (6,7 mil. Sk) aj spoločnosť ECOFIL, s. r. o., Michalovce. Jej projekty boli zamerané na odpadové oleje, ich diagnostiku, úpravu a regeneráciu. SEZO – Spiš, združenie obcí, Spišká Nová Ves, získalo od Recyklačného fondu doteraz dotácie  celkovo vo výške 1,32 mil. EUR (39,73 mil. Sk) Recyklačný fond však doteraz podporil aj iné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú nemenej významným zberom a spracovaním odpadových materiálov.

V Košickom kraji Recyklačný fond doteraz spolu vyhovel spomínaným 898 žiadostiam z 282 miest, obcí a ich združení o obligatórne príspevky za vytriedený odpad. Vyhovel aj 17 projektom žiadateľov z 12 obcí a združení o dotácie na projekty, keď v nich  podporil predovšetkým separovaný zber a úpravu tuhého komunálneho odpadu, jeho rozšírenie a zefektívnenie (EKOLÓG OLŠAVA – Vyšný Čaj, mesto Dobšiná, mesto Kráľovský Chlmec, mesto Sečovce, mesto Sobrance, mesto Strážske, spomínané združenie obcí SEZO – Spiš, Technické a záhradnícke služby z Michaloviec, Technické služby mesta Trebišova, Združenie miest a obcí údolie Bodvy z Moldavy nad Bodvou a Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o. z Cejkova). Mestá využívajú dotácie najčastejšie na nákup zberových vozidiel, kontajnerov a zriadenie zberných dvorov. Menšie obce zas využívajú výhodu spoločného postupu v združeniach a mikroregiónoch. 


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader