Slovensky English
Správy pre tlač
Vďaka Recyklačnému fondu sa strojnásobil zber odpadových olejov , 27.01.09  

V rámci celého Slovenska doteraz za sedem rokov Recyklačný fond podporil rozšírenie zberu a zhodnotenia odpadových olejov sumou 7 315 598  EUR  (220,39 mil. Sk). Z toho na 60 jednokomoditných projektov poskytol 6 517 730 EUR (196,35 mil. Sk) a na 80 viackomoditných projektov, realizovaných hlavne v mestách a obciach, ďalších 797 868 (24,03 mil. Sk).  Spolufinancovaním takto zameraných projektov fond prispel k tomu, že sa podiel spracovaných odpadových olejov zvýšil na približne trojnásobok. Informoval o tom predseda správnej rady Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček.

,,Vďaka realizácii projektov, podporených fondom, sa zvýšil objem zberu a zhodnotenia odpadových olejov o cca 13,7-tisíc ton (bez roku 2008) ročne. Nový prístup k odpadom spočíva v predchádzaní vzniku odpadov, oddelenom zbere odpadových olejov a  zhodnocovaní odpadových olejov. Recyklačný fond podporuje tieto procesy prostredníctvom podpory uplatňovania zodpovedajúcich technických postupov. V záujme postupného zavádzania oddeleného zberu odpadových olejov, podporujeme stále širšie použitie zodpovedajúcich - ekonomicky akceptovateľných laboratórnych analytických zariadení, ktoré definujú kvalitu odpadových olejov a predurčujú spôsob ďalšieho nakladania s nimi na materiálové, alebo energetické zhodnotenie", povedal J. Dlhopolček.

Dodal, že Recyklačný fond sa v priebehu svojho pôsobenia významne podieľal na vytváraní nevyhnutných technických i systémových predpokladov pre efektívne nakladanie s odpadovými olejmi. Významne podporoval a podporuje rozširovanie zberových kapacít ako aj kapacít zabezpečujúcich zhodnocovanie odpadových olejov.

Podpora fondu sa neviaže primárne na inováciu, ale aj na rozšírenie používania už existujúcich postupov, napríklad vo firmách DETOX, s. r. o., Banská Bystrica, KONZEKO, s. r. o., Markušovce,  ECOFIL, spol. s r. o., Michalovce. Pokiaľ ide priamo o oddelený zber odpadových olejov, fond  podporuje zavádzanie technických prostriedkov (zberné nádrže, kontajnery, barely, ekosklady, viackomorové cisterny a pod.), ktoré tento zber umožňujú. Zhodnocovanie odpadových olejov je oblasť, v ktorej je veľa možností pre implementáciu inovačných opatrení. Recyklačný fond tento priestor využíva pri aplikácii technológií umožňujúcich najmä materiálové zhodnocovanie odpadových olejov“, vysvetlil J. Dlhopolček.

Poukázal na to, že medzi najväčšie projekty podporené  z Recyklačného fondu patria projekty spoločnosti DETOX, s. r. o. (spolu takmer 2 186 804 EUR - t.j. 65,88 mil. Sk). Spoločnosti KONZEKO, s. r. o., Markušovce  poskytol fond na kúpu nákladných cisternových áut a na technológiu zhodnocovania odpadových olejov čiastku 740 224 EUR  (22,3 mil. Sk). BONEKO HOLÍČ, a. s., zas dostala na recyklačnú linku olejových filtrov 401 646 EUR (12,1 mil. Sk). Fond podporil sumou 272 190 EUR (8,2 mil. Sk) aj projekty firmy AGRUSS, s. r. o., Bratislava, zamerané na odpadové oleje – ich oddeľovanie od vôd, úpravu a triedenie,  aj kúpu vozidiel na ich zber a súpravy na  prepravu alternatívneho paliva.  Projekt spoločnosti ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky na zber odpadových olejov na zhodnotenie, Recyklačný fond podporil sumou 43 152 EUR (1,3 mil. Sk).


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader