Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond doteraz schválil dotácie za 2,25 mld. Sk, 01.05.07  

Recyklačný fond za 1. štvrťrok 2007 schválil spolu 430 žiadostí podnikateľov a obcí o finančné prostriedky, v celkovej sume takmer 128 miliónov Sk. Za prvé tri mesiace tohto roku tak vyhovel 345 žiadostiam miest a obcí o príspevok za vytriedený odpad a vyplatil im takmer 14 miliónov Sk. Žiadateľom zároveň schválil 19 žiadostí, súvisiacich s triedeným zberom a zhodnocovaním zákonom určeného okruhu odpadov, za 94 miliónov Sk. Schválených bolo aj 66 žiadostí spracovateľov starých vozidiel s poskytnutím prostriedkov v celkovej sume takmer 20 miliónov Sk. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

,,Recyklačný fond za viac ako päť rokov svojho pôsobenia doteraz, na projekty zberu, zhodnocovania a spracovania odpadov, celkove schválil projekty za viac než 2,25 miliardy Sk, keď vyhovel takmer 4700 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Prijímatelia prostriedkov za uplynulé obdobie vyzbierali 380-tisíc ton a materiálovo zhodnotili cca 390-tisíc ton odpadov – s využitím prostriedkov poskytnutých z Recyklačného fondu boli samozrejme zhodnocované aj odpady, na vyzbieraní ktorých sa Recyklačný fond podporou nepodieľal. Vďaka realizácii dotovaných projektov vytvorili podnikatelia 782 pracovných miest, z nich 119 pribudlo vlani“, konštatoval J. Líška.

Poukázal aj na dynamiku nárastu, ktorá je zreteľná na údajoch roku 2006, kedy sa vďaka pomoci fondu podarilo vyzbierať a vytriediť 216-tisíc ton odpadov. Materiálovo sa zhodnotilo vyše 160-tisíc ton odpadov. Subjekty podporené fondom vlani zozbierali a spracovali bezmála 18 500 kusov starých vozidiel. Piaty rok činnosti fondu bol zároveň prvým rokom plnenia Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2006 – 2010.

,,Naďalej klesajú príjmy z príspevkov od výrobcov a dovozcov desiatich spoplatnených komodít. Recyklačný fond napríklad vlani sústredil takmer 565 miliónov Sk, čo však predstavovalo ani nie 65 percent oproti roku 2002. V porovnaní s rokom 2005 to bolo o 80 miliónov Sk menej. Pokles je logickým dôsledkom rastúceho objemu zberu a zhodnocovania príslušných druhov odpadov v SR. Dochádza k nemu uplatňovaním nároku výrobcov a dovozcov na zníženie časti príspevku, ktorý by mali zaplatiť z dôvodu zhodnotenia časti ich produkcie prostredníctvom zmluvných partnerov“, povedal Líška.

V tejto súvislosti upozornil, na to že Recyklačný fond mieni iniciovať novelizáciu zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a súvisiacich predpisov, ktorý redukuje príjmy fondu od dovozcov obalov a výrobcov a dovozcov elektrozariadení. To môže v krátkom čase spôsobiť, že fond nebude môcť plniť svoje poslanie. ,,Novelizáciou by bol návrat ku koncepcii, podľa ktorej povinné príspevky do Recyklačného fondu platené výrobcami a dovozcami vybraných materiálov a výrobkov majú vytvárať zdroje približujúce sa celkovým predpokladaným nákladom na zber a zhodnotenie celého množstva odpadov z výrobkov a materiálov, za ktoré sa platí príspevok do fondu. Terajší zákon zbavuje dovozcov obalov a výrobcov elektrozariadení povinnosti platiť príspevky do Recyklačného fondu v prípade, že zabezpečia splnenie stanovených limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a elektrozariadení z domácností. Tieto limity sú však percentuálne nižšie než celkový objem dovozu a výroby, čiže na zber a zhodnocovanie zostávajúceho množstva odpadu nie sú v týchto skupinách priamo v zmysle zákona vytvárané dostatočné finančné zdroje. Kryštalizujú sa aj perspektívne úvahy o tom, aby sa Recyklačný fond mohol podieľať na spolufinancovaní zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov aj z ďalších komodít“ uzavrel J. Líška.

Banská Bystrica 27. 04. 2007Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader