Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond podporuje separovaný zber a zhodnocovanie PET fliaš a plastov , 03.12.08  

Recyklačný fond za takmer 7 rokov svojej činnosti doteraz schválil zo sektora plastov finančnú podporu  v celkovej výške 419,2 mil. Sk. Spolu tak podporil 210 jednokomoditných aj viackomoditných projektov. Recyklácie plastov sa týkalo 19 podporených projektov a 1 projekt sa týkal ich katalytickej depolymerizácie, spolu si to vyžiadalo 256,8 mil. Sk. Ďalších 156 projektov zavádzania a rozširovania separovaného zberu plastov a ich prvotnej úpravy fond podporil sumou 156,1 mil. Sk a na 34 projektov propagácie separácie a zhodnocovania plastových odpadov a zvýšenie informovanosti o tejto problematike, schválil 6,3 mil. Sk.  Ku koncu roku 2007 bolo s podporou fondu do separácie plastov zapojených viac než 1 500 obcí a miest, s viac ako 3,7 mil. obyvateľov. V rámci projektov vyzbierali 9 800 ton plastových odpadov, čo predstavuje 2,6 kg na obyvateľa za rok. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček.
   
,,Ambíciou fondu je dosiahnuť do roku 2010 na komunálnej úrovni 80 %-né zapojenie obyvateľov do separovaného zberu plastov, s účinnosťou zberu 3 kg na obyvateľa ročne. Do roku 2013 by malo zapojenie dosiahnuť 85 % a  4 kg na obyvateľa ročne. Odhadom boli v roku 2007 na Slovensku recyklačné kapacity na spracovanie plastových odpadov na úrovni cca 70 000 ton ročne. Z toho kapacity vybudované s finančnou podporou fondu predstavovali 28 000 ton, čiže cca  40 %. V rámci projektov podporených z Recyklačného fondu bolo v roku 2007 zrecyklovaných 21 300 ton plastov. Celková úroveň recyklácie plastov je určite oveľa vyššia“, vysvetlil J. Dlhopolček.

Ďalej poukázal na to, že podpora v prvých rokoch činnosti fondu smerovala hlavne na dobudovanie chýbajúcich recyklačných zariadení na plastové odpady. V súčasnosti sa priority presunuli na podporu rozvoja separovaného zberu plastových odpadov.

,,Cez podporené regionálne projekty sa zameriavame na zvyšovanie účinnosti separácie a na rozširovanie zberu od najlukratívnejších druhov plastových odpadov, ako sú PET fľaše alebo fólie, na všetky zhodnotiteľné plasty. Prezentované výsledky sú len za sledované projekty fondu, kde sú k dispozícii kvantitatívne údaje. Údaje o zbere plastových odpadov za celú SR zahŕňajúce nielen komunálnu sféru, ale aj priemysel sú vyššie. Vyššie je aj zapojenie obyvateľstva do separácie plastov v SR, odhadujeme že v súčasnosti aspoň nejakým spôsobom separujú plasty približne tri štvrtiny slovenských obcí a miest“, konštatoval J. Dlhopolček.

Zdôraznil to, že v oblasti recyklácie plastov boli s podporou Recyklačného fondu vybudované štyri úplne nové recyklačné závody na plastové odpady s moderným a výkonným technologickým vybavením. Patria k nim závody na PET odpady – SLEDGE SLOVAKIA, s. r. o., Kolárovo a Slovenský hodváb, a. s., Senica, závod na odpadové fólie – OSPRA – INVEST, s. r. o., Bratislava a  závod na zmesové plasty – TOPlast, a. s., Košice. Realizácia ďalších dvoch projektov je rozpracovaná.

,,V súčasnosti už finišuje inštalácia časti technologického zariadenia v  novom závode na recykláciu zmesových plastov technológiou intrúzie do foriem v spoločnosti TRANSFORM RECYCLING, a. s., v Žiari nad Hronom, s projektovanou cieľovou kapacitou 2 500 ton ročne, na spustenie ktorého už netrpezlivo čaká veľa separujúcich slovenských miest a obcí. Zatiaľ posledný závod spoločnosti Castor & Pollux, a. s., Bratislava je v štádiu prípravy a spustený by mal byť v roku 2009 neďaleko Zvolena. Pôjde o závod na chemickú recykláciu plastových odpadov technológiou katalytickej depolymerizácie na nízkomolekulové uhľovodíky blízke ropným frakciám, s projektovanou kapacitou 13 500 ton ročne. V zariadení by sa mali okrem obalových zmesových odpadov na báze polyetylénu a polypropylénu v podstatnej miere spracovávať aj plasty zo starých automobilov“, vysvetlil J. Dlhopolček.  

Doplnil, že okrem spomínaných šiestich projektov boli prostriedky zo sektora plastov nasmerované do ďalších 14-tich recyklačných projektov, v rámci ktorých došlo k rozširovaniu kapacít u existujúcich zhodnocovacích zariadení na plastové odpady, zvyšovaniu ich technickej úrovne, modernizáciám a vyššej finalizácii recyklovaných plastových materiálov na zaujímavé a trhovo akceptovateľné výrobky.

Vedúca sektora plastov Recyklačného fondu Ing. Daniela Špániková, CSc. k tomu uviedla, že keď v roku 2002 začínal fond svoju činnosť, neboli na Slovensku žiadne recyklačné zariadenia na PET odpady. Zbieralo sa ich pomerne málo a všetky sa po úprave podrvením vyvážali do zahraničia. V súčasnosti vývoz predstavuje odhadom cca 1 000 - 3 000 ton ročne. Preto za jeden z najvýznamnejších výsledkov práce fondu možno považovať finančnú podporu dvoch projektov sektora plastov, v rámci ktorých boli vybudované dve recyklačné zariadenia na odpady z použitých PET nápojových fliaš, a to spoločnosťou SLEDGE SLOVAKIA, s. r. o. v Kolárove a spoločnosťou Slovenský hodváb, a. s. v Senici, každé s projektovanou spracovateľskou kapacitou na cca 7 000 ton odpadov ročne. Oba závody zatiaľ uskutočňujú recykláciu do štádia poloproduktu - praných vločiek, resp. regranulátu, ktoré takmer v plnej miere vyvážajú do zahraničia, v budúcnosti plánujú časť materiálov spracovať až na finálne produkty.

,,Recyklačný závod v Kolárove začal pracovať na jeseň 2004, závod v Senici na prelome rokov 2005/2006 a v roku 2006 už zrecyklovali spolu takmer 9 000 ton PET odpadov, v roku 2007 toto množstvo narástlo na 10 000 ton a za prvé tri štvrťroky roku 2008 to bolo 8 100 ton.  Čo sa týka úrovne separovaného zberu, možno odhadnúť, že z plastových odpadov separovaných na komunálnej úrovni približne 2/3 tvoria práve PET fľaše, ktoré sú najlukratívnejšou zložkou komunálneho odpadu so zaujímavými výkupnými cenami  a len zvyšok sú iné druhy plastových odpadov “, konštatovala D. Špániková

Dodala, že možno konštatovať, že v roku 2007 sa v SR zbieralo o niečo viac než 50%, z výskytu PET nápojových fliaš a takmer celé toto množstvo sa na Slovensku aj zrecyklovalo, zvyšok vyzbieraných fliaš sa vyviezol na účely recyklácie do zahraničia. Vývoj v roku 2008 naznačuje, že úroveň separovaného zberu PET fliaš sa dostane na úroveň minimálne 60 %.      
 


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader