Slovensky English
Správy pre tlač
Prievidza patrí k priekopníkom separovaného zberu v SR, 23.10.08  

Mesto Prievidza patrí medzi priekopníkov v zavádzaní separovaného zberu. Od 90-tych rokov až doteraz v Prievidzi investovali do separovaného zberu takmer 30 mil. korún. V súčasnosti mesto Prievidza a ďalších 13 obcí okresu, spolu so spoločnosťou TEZAS, s. r. o., Prievidza, realizujú druhý projekt zavedenia a rozšírenia separovaného zberu komunálneho odpadu. Celkové náklady tohto projektu sú 17,808 mil. Sk a  Recyklačný fond naň prispel  8,685 mil. Sk. Informoval o tom konateľ TEZASU Ing. Ladislav Chrenko.

Dodal, že skúšobne už pracuje nová triediaca linka s kapacitou triedenia tri tony denne i zberné vozidlo zodpovedajúce požiadavkám modernej veľkokapacitnej technológie. Plastové fľaše sa na linke rozdeľujú na číre, zelené, modré a mix a z TEZASU vychádzajú zlisované v stotridsaťkilogramových balíkoch.

,,Na linke triedime plasty, papier, viacvrstvové kombinované materiály (VKM) a kovové obaly. Obsluhu triediacej linky zatiaľ zabezpečuje sedem ľudí, ktorí vytriedia v jednozmennej prevádzke 2 tony druhotných surovín. V súčasnosti je rozmiestnených na území mesta 485 kontajnerov, farebne rozlíšených podľa jednotlivých druhov plasty, papier, sklo, kovové obaly + VKM, a do konca roku sa má tento stav zvýšiť na 1 080 kusov. Potom uvažujeme s nábehom linky na plnú kapacitu a dvojzmennou prevádzkou. Súčasťou projektu bol aj nákup mostovej váhy, vybudovanie odstavných plôch pre kontajnery a zabezpečenie informačnej kampane. Očakávané množstvá separovaných suroviny mali už koncom tohto roka predstavovať cca desaťnásobok vyseparovaného množstva z roku 2002“, konštatoval L. Chrenko.

Poukázal na to, že už v roku 2007 vytriedili 672,5 ton druhotných surovín, ktoré odpredali na ďalšie spracovanie za 1,785 mil. Sk. Za prvých 8 mesiacov roku 2008 vytriedili 707,8 tony surovín, ktoré predali za 1,981 mil. Sk.

Veľkú pozornosť venujú v Prievidzi aj propagácii separovaného zberu. Na kontajnery umiestnili 800 veľkoplošných nálepiek a do spoločných priestorov bytových domov distribuovali 1 300 plagátov s návodom, ako separovať. Pre informovanosť, čo vzniká z vytriedeného materiálu, použili 250 plagátov. Každá domácnosť v Prievidzi dostala do schránky leták, ktorý sprostredkuje informácie, ako triediť odpad priamo v domácnostiach. Okrem informácií o triedení odpadu nájdu na nich obyvatelia telefónne číslo Zelenej linky, na ktorej sa môžu o problematike odpadov v meste poradiť.

,,Disciplína obyvateľov v separovaní je na slušnej úrovni, ale je v rôznych častiach mesta rôzna. Odhadom cca jedna tretina obyvateľov odpad neseparuje, alebo  triedi iba niektoré druhy odpadov. Vybudované odstavné plochy na kontajnery si niektorí obyvatelia zamieňajú s parkoviskami. Situácia by sa mala zlepšiť po dovybavení všetkých sídlisk potrebným počtom kontajnerov na separovaný zber. Prievidza potrebuje približne ešte 250 kontajnerov na triedené suroviny. Za ich nedostatok môže aj zvýšenie cien. Kým na začiatku tohto roka stál jeden približne 9 tisíc korún (271 eur), odvtedy sa cena kontajnera zvýšila asi o desať percent," konštatoval L. Chrenko.

História zavádzania separovaného zberu v Prievidzi a okolí

Okresné mesto Prievidza s takmer 52 000 obyvateľmi, ale aj priľahlé obce v jeho bezprostrednej blízkosti majú viacročné skúsenosti s triedením druhotných surovín zo zmiešaného domového odpadu. Samotné mesto Prievidza už od r. 1950 malo čiastočne regulovaný zber odpadu a vtedajšie mestské organizácie zabezpečujúce túto službu postupne tento systém zdokonaľovali za pomoci vtedajších dostupných technických prostriedkov.
Už v r. 1953 vznikla hospodárska organizácia mesta zaoberajúca sa touto činnosťou a až do r. 1974, kedy vznikli prvé Technické a záhradnícke služby, ktoré už po predchádzajúcej  činnosti mali regulovanú skládku odpadu, vybavenie typizovanými nádobami a bol zabezpečovaný pravidelný zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu z domácností a podnikov. Táto spoločnosť transformovala v r. 1996 na s.r.o.

Už v r. 1990 bola postupne zavádzaná osvetová príprava tejto formy nakladania s odpadmi a to prácou v školách, ktoré takmer všetky boli získané pre túto spoluprácu. V r. 1992 boli oslovované jednotlivé domácnosti v individuálnej bytovej zástavbe, ktorým organizácia ponúkala možnosť triediť druhotné suroviny a tieto ďalej spracovávať. V r. 1993 bolo zapojených 1 481 domácností, z ktorých každá obdržala plastové vrece na vytriedené druhotné suroviny a bola informovaná o spôsobe triedenia. Zber sa vykonával každú prvú sobotu v mesiaci výmenným spôsobom, takže naplnené vrecia boli odovzdané a vymenené za prázdne. V tomto období sa tento jednoduchý systém stretával s nepochopením občanov. V r. 1995 bolo rozmiestnených prvých 12 ks 1 100 litrových kontajnerov upravených na triedený zber papiera a skla na 6 stanovištiach (Zapotôčky, Nové Mesto). Tento spôsob sa začal postupne uplatňovať a mesto dostalo v r. 1995 pridelené prostriedky zo Štátneho fondu životného prostredia SR vo výške 1 mil. Sk, ktoré boli použité na nákup 150 ks 1 100 litrových kontajnerov upravených na zber skla a papiera v celkovej finančnej čiastke 993 750,-Sk. Za zvyšok boli zakúpené PE vrecia pre potreby pôvodného systému. Zakúpené nádoby boli rozmiestnené na 58 stanovíšť v celom meste. Popri tejto činnosti bola vykonávaná osvetová činnosť najmä na propagáciu systémového triedenia druhotných surovín zo zmiešaného odpadu.

Prvé merateľné výsledky tohto snaženia boli preukázané až v r. 2002, kedy sa podarilo vytriediť zo zmiešaného komunálneho odpadu takmer 100 t čistých druhotných surovín a tieto ponúknuť spracovateľom na ich ďalšie zhodnotenie. V tomto období takisto začal fungovať v meste systém zberu nebezpečných odpadov 2x ročne, ale dôležitým momentom celej tejto činnosti bolo zriadenie zberného dvora, kde občania majú možnosť sa každý deň okrem nedele a pondelku v určených hodinách zbaviť legálnym spôsobom odpadu, ktorý vznikol v ich domácnostiach. Postupne od r. 2004 sa začala aktívne prejavovať snaha priľahlých obcí zapojiť sa do systému triedeného zberu. Začiatkom uvedeného roku boli dodané plastové PE vrecia na zber PET fliaš a 1 100 litrové kontajnery do obcí: Lazany, Poruba, Nedožery-Brezany, Kanianka, Opatovce nad Nitrou, Kocúrany, Koš, Sebedražie, Cígeľ a postupne v druhom polroku r. 2004 začal tento systém fungovať v obciach Pravenec, Kľačno, Tužina, od r. 2007 obce Chvojnica, Diviacka Nová Ves, čo znamená, že okrem samotného mesta Prievidza zabezpečuje spoločnosť TEZAS, spol. s r. o. zber v priľahlých 13 obciach okresu Prievidza, a postupne podľa požiadaviek jednotlivých obcí, budú týmto obciam poskytované typizované nádoby. Kontajnery sú pravidelne vyvážané dvomi zberovými vozidlami podľa stanovených harmonogramov, ktoré sa stále objektivizujú podľa požiadaviek jednotlivých mestských častí.

V zbernom dvore majú občania možnosť odložiť legálnym spôsobom všetky odpady, ktoré vznikajú v ich domácnostiach. Ako stále problémovým sa javí v mnohom nezáujem občanov, čistota a kvalita triedenia druhotných surovín.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader