Slovensky English
Správy pre tlač
Nezastupiteľná úloha Recyklačného fondu pri rozvoji separovaného zberu, 23.10.08  

Slabá finančná motivácia, vysoké náklady na zavádzanie separovaného zberu, anonymita a nízke environmentálne vedomie a správanie obyvateľstva sú najväčšími problémami, ktoré bránia vyššiemu zapojeniu obyvateľstva do separovaného zberu. V súčasnosti ešte neseparuje 342 miest a obcí. Úlohou Recyklačného fondu je pomôcť im zaviesť separovaný zber. Fond pritom doteraz za viac ako 6 rokov činnosti schválil projekty za cca 3,37 miliardy Sk, keď vyhovel viac ako 7 500 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Celková suma prostriedkov poskytnutá na základe žiadostí obcí a miest za odpad, ktorý vytriedili a odovzdali na spracovanie od začiatku pôsobenia Recyklačného fondu už presiahla 180 miliónov korún. V tomto roku už schválil dotácie zatiaľ pre celkovo 64 projektov v súhrnnej výške takmer 579 miliónov Sk. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček.

Dodal, že ani tam, kde sa separuje, nedosahuje úroveň separácie dostatočnú úroveň, lebo sa separujú len niektoré komodity. Aj za pomoci zmeny legislatívy je potrebné  rozbehnúť separovanie stavebných odpadov, textilu, hydraulických kvapalín, rozpúšťadiel, farieb a lakov a iných komodít, ktoré tvoria značné objemy v komunálnom odpade.

 ,,S prispením fondu sa vytvorilo doteraz cca 1000 nových pracovných miest. Hlavná opodstatnenosť existencie fondu je v tom, že úroveň recyklácie na Slovensku je nedostatočná. Vlani sa vyseparovalo 212 000 ton odpadov a spracovalo 134 000 ton z nich. Lenže skutočná potreba separovania presahuje milión ton ročne. V súčasnosti sa fond sústreďuje na osvetu a propagáciu separovaného zberu, zhodnocovania odpadu a potrebnú zmenu legislatívy. Trvalou úlohou pre najbližšie obdobie zostáva podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach a mestách tak, aby do roku 2010 separovalo všetkých 2 924 miest a obcí (dnes 2 582), všetky predpísané druhy odpadu - papier, plasty, sklo a kovové obaly“, konštatoval J. Dlhopolček.

Riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška poukázal na to, že Recyklačný fond dnes bezkonkurenčne najväčšou mierou spolufinancuje infraštruktúru zberu a zhodnocovania odpadov v mestách a obciach. ,,Komunálna sféra dostáva dva druhy finančných zdrojov – dotácie na projekty a príspevky za separované predpísané druhy odpadov. Pre obce a mestá môže fond podľa súčasnej legislatívy vyplatiť ročne príspevky maximálne do výšky 9 % z celkových vyzbieraných prostriedkov. Skutočná potreba a fondom navrhované zvýšenie príspevkov by malo dosiahnuť  až  20 % prostriedkov fondu“, vysvetlil J. Líška.

Okrem dotácií napríklad na nákup kontajnerov, triediacich liniek atď. vypláca fond obciam pri preukázaní zhodnotenia za každú tonu vyseparovaného odpadu 1 300 až 1 800 Sk. Tretí finančný prínos separácie spočíva v ušetrení poplatkov za uloženie komunálneho odpadu na skládku (cca 1 500 Sk/t, v ČR už teraz až 4 500 Kč/t). Štvrtý finančný prínos je v tom, že vyseparovaný odpad je už druhotnou surovinou a obce inkasujú za tonu takého odpadu trhovú cenu, ktorá môže byť napríklad pri papieri 1 500 Sk za tonu. Priamy ekonomický prínos napríklad za kilogram vyseparovaného papiera môže pre obec dosiahnuť 4,50 Sk (1,50 Sk príspevok z Recyklačného fondu, 1,50 Sk od zberných surovín za papier, 1,50 Sk ušetrených na poplatkoch za skládku).

,,Slovensko má nedostatok surovinových zdrojov a tie by mohlo získať zvýšením podielu separácie odpadov. A to z vlaňajších 134 000 ton ročne na 1 mil. ton vytriedeného a zrecyklovaného odpadu ročne v roku 2015 a 1,5 mil. ton v roku 2020. Prinieslo by to vytvorenie dlhodobo udržateľných pracovných miest - cca 7 000 do roku 2015 a cca 10 000  do roku 2020. Slovensko by tak dosiahlo 80 až 95 %- né zhodnotenie odpadov podľa jednotlivých komodít v roku 2015 a tým trvalé plnenie limitov stanovených EÚ a vládou SR“, uzavrel J. Líška.

Trenčiansky kraj – doterajšia podpora od Recyklačného fondu  

V Trenčianskom kraji Recyklačný fond, od 1. 1. 2002 do 20.10. 2008, vyhovel spolu 1 354 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom viac ako  256 miliónov Sk. Z toho, na základe 1 217 žiadostí, dostali za vyseparovaný komunálny odpad mestá a obce príspevky vo výške takmer 30 mil. Sk. Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o podporu projektov zberu a recyklácie odpadov, z nich bolo 33 žiadostí podnikateľov o dotácie vo výške 167 mil. Sk a 17 žiadostí obcí o dotácie vo výške 50 mil. Sk. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

Dodal, že v Trenčianskom kraji najväčšiu podporu dostali podnikateľské projekty, ktoré sa zaoberajú úpravou sklenených črepov zo separovaného odpadu, ekologickou recykláciou opotrebovaných pneumatík a spracovaním produktov recyklácie – gumovej drviny a textilného odpadu.

,,Medzi najvýznamnejšie podporené podnikateľské projekty patrí ekologická recyklácia opotrebovaných pneumatík spoločnosti MIKONA, s. r. o., Lúky (dotácia 28,47 mil. Sk). Recyklačný fond podporil aj projekty spoločnosti ETOP-TRADING, a. s., zamerané na zber a komplexné spracovanie opotrebovaných pneumatík a využitie drviny do nových výrobkov (24,3 mil. Sk). Podporu získala aj linka na úpravu sklenených črepov zo separovaného odpadu vo firme VETROPACK NEMŠOVÁ, s. r. o., Nemšová (20 mil. Sk) a projekt na spracovanie produktov recyklácie opotrebovaných pneumatík – gumovej drviny a textilného odpadu firme T – GUM, s. r. o. v Púchove (13,5 mil. Sk)“, vymenoval J. Líška.

Ďalej poukázal na vysoký záujem miest a obcí o separovaný zber, ktorý sa prejavil vysokým počtom žiadostí, predovšetkým vo forme príspevkov za vytriedený odpad. ,,Na základe 1 217 žiadostí dostali za vyseparovaný komunálny odpad mestá a obce príspevky vo výške takmer 30 mil. Sk. Príspevky dostávajú z fondu automaticky, ak preukážu, že odpad odovzdali spracovateľom, ale musia ich opäť použiť vo svojom odpadovom hospodárstve. Vďaka tomu nemusia zvyšovať poplatky za triedený odpad, dokonca ich môžu aj znížiť. Stimulácia cez peňaženku je pri výchove ľudí k environmentálnemu mysleniu a konaniu najúčinnejšia. Pomáha aj osveta medzi obyvateľmi, na ktorú môžu obce a mestá tiež získať finančné prostriedky z Recyklačného fondu. Mestá a obce sa tiež spájajú do združení, aby tak mohli účinnejšie využiť spoločné zdroje a techniku. Zvlášť je to výhodné pre malé obce, ktoré by inak nezvládli samé túto problematiku,“ konštatoval J. Líška.
 
Ďalej vysvetlil, že okrem príspevkov za vyseparovaný odpad dostalo 12 obcí, miest a ich združení dotácie na projekty, predovšetkým na separovaný zber a úpravu tuhého komunálneho odpadu, jeho rozšírenie a zefektívnenie. Najväčším podporeným projektom je zavedenie a rozšírenie separovaného zberu komunálneho odpadu v regióne hornej Nitry, na ktorý dostalo mesta Prievidza sumu 8,7 mil. Sk. Mesto Partizánske dostalo na separovaný zber komunálnych odpadov 7,7 mil. Sk a mesto Handlová pre svoju firmu Hater Handlová získalo spolu dotácie 10 mil. Sk na separovaný zber odpadov v mikroregióne Handlová.

V Trenčianskom kraji prostriedky fondu využívajú na posilnenie komunálneho odpadového hospodárstva nielen samotné obce, ale aj združenia obcí, čo je efektívnejšie. Združenie obcí pre separovaný zber Javorina-Bezovec tak získalo 2,6 mil. Sk na realizáciu separovaného zberu v regióne okresu Nové Mesto nad Váhom a časti okresu Trenčín. Medzi ďalšie podporené obce a mestá patria: Stará Turá, Nemšová, Myjava, Nová Dubnica, Rybany, Nové Mesto nad Váhom a Podnik technických služieb mesta, s. r. o., Púchov; Trenčianske Teplice, a Technické služby mesta Brezová pod Bradlom.
 


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader