Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 39 miliónov korún na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 18.09.08  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela  7 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov sumou viac ako 39,1 miliónmi korún. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 57 projektov v súhrnnej výške prevyšujúcej 557 miliónov korún.
 
Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače dostane z Recyklačného fondu viac ako 1 milión korún na rozšírenie separovaného zberu komunálneho odpadu. Obec Palárikovo získala na dobudovanie regionálneho integrovaného systému separovaného zberu dotáciu vo výške viac ako 6,6 milióna korún.
 
Správna rada ďalej schválila dotáciu vo výške 17,2 milióna korún na zvýšenie kapacity autorizovaného pracoviska na zber a spracovanie starých vozidiel spoločnosti DE-S-PE, s. r. o., Prievidza.

Spoločnosť Ľupčianka, s. r. o., Liptovský Mikuláš predložila projekt na spracovanie odpadových papierenských dutiniek, ktorý bude podporený sumou 750 tisíc korún.

Ďalšie tri projekty sa týkajú zberu a spracovania odpadových olejov. Je to projekt spoločnosti DETOX, s. r. o., Banská Bystrica na rozšírenie sieťového zberu odpadových olejov – I. etapa s dotáciou takmer 4,2 milióna korún, projekt intenzifikácie oddeleného zberu odpadových olejov spoločnosti VYFAKO, spol. s r. o., Nitrianska Blatnica za cca 883 tisíc korún a oddelený zber odpadových olejov v rušňových depách ZSSK Cargo, a. s. Ide o II. etapu projektu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., Bratislava pre ŽKV Žilina a ŽKV Košice, kde podpora vo forme dotácie z Recyklačného fondu presahuje sumu 8,4 milióna korún.
 
Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 04. 08. 2008 do 04. 09. 2008 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest viac ako 9,3 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Celková suma prostriedkov poskytnutá na tento účel od začiatku pôsobenia Recyklačného fondu už presiahla 180 miliónov korún.
 
Zoznam schválených žiadostí obcí
 


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader