Slovensky English
Správy pre tlač
DETOX je lídrom na trhu recyklácie opotrebovaných olejov , 17.09.08  

Spoločnosť DETOX, s. r. o. je lídrom na slovenskom trhu v zbere a zhodnocovaní odpadových olejov. Kým v roku 1999 spracovala 352 ton odpadových olejov, v súčasnosti je to viac ako 7-tisíc ton z celkového odhadovaného množstva cca 17 – 20-tisíc ton výskytu odpadových olejov na Slovensku. Recyklačný fond od roku 2002 až doteraz podporil spolu 7 projektov firmy týkajúcich sa opotrebovaných olejov, v celkovej výške takmer 55,6 milióna Sk. DETOX, s. r. o. však podniká aj v ďalších oblastiach odpadového hospodárstva a tak celkovo Recyklačný fond podporil spolu 13 projektov spoločnosti dotáciami vo výške 61,3 milióna Sk. Informoval o tom konateľ DETOXU Ing. Loránt Vojček.

,,S podporou Recyklačného fondu vznikol v Rimavskej Sobote jeden z najmodernejších spracovateľských závodov odpadových olejov v strednej Európe. Medzi najvýznamnejšie projekty podporené fondom v tomto meste patrí dobudovanie centra fyzikálno-chemických úprav, s dotáciou fondu 19 miliónov Sk. Ďalej je to analytické meranie obsahu chlóru, ťažkých kovov a iných kontaminantov v odpadových olejoch, s dvomi dotáciami - 3 milióny Sk a 5,8 milióna Sk a získavanie a následné zhodnotenie odpadových olejov z olejových filtrov - recyklačná linka na olejové filtre, s dotáciou 9,08 milióna Sk“, konštatoval L. Vojček.

Dodal, že v júni tohto roku požiadala spoločnosť DETOX, s. r. o. Recyklačný fond o ďalšiu dotáciu projektu „Rozšírenie sieťového zberu odpadových olejov“. Hlavným cieľom tohto projektu je vytvorenie rámcových podmienok pre efektívny, kontrolovaný a bezpečný zber odpadových olejov a nakladanie s nimi od jednotlivých dodávateľov. ,,Zahŕňa trojkomorové cisterny na zber odpadových olejov s rôznou kvalitou u dodávateľov, ktorí majú k dispozícií zásobníky, pričom každý druh odpadového oleja sa prečerpá do jednej z komôr cisterny. Keďže cisterny budú opatrené sondou na detekciu kvality odpadového oleja, bude možné stanoviť množstvo vody v odpadovom oleji priamo u dodávateľov. Meraná veličina je archivovaná v pamäťovej jednotke a platba je len za skutočný olej“, konštatoval L. Vojček.

Spoločnosť DETOX, s. r. o., Banská Bystrica založená v roku 1992 patrí medzi najprogresívnejšie slovenské spoločnosti v oblasti zberu,  prepravy a zhodnocovania odpadov, realizácie špeciálnych priemyselných služieb, chemických rozborov a analýz odpadov, služieb environmentálneho servisu a poradenstva. Sídlo spoločnosti je v Banskej Bystrici, kde sa nachádza Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov s technológiami na zhodnotenie svetelných zdrojov s obsahom ortuti a na zneškodnenie odpadových chemikálií neutralizáciou. Okrem opotrebovaných olejov je aj spracovateľom 4-tisíc ton rozpúšťadiel ročne. DETOX, s. r. o. sa zaoberá recykláciou týchto špeciálnych druhov odpadov: odpadové minerálne oleje, odpadové emulzie, odpadové kyseliny, odpadové rozpúšťadlá, svetelné zdroje s obsahom ortuti, chemické prípravky pre povrchovú úpravu. Firma sa zameriava na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov od priemyselných podnikov, podnikateľských subjektov a obcí. Hlavnými zbernými druhmi odpadov sú odpadové oleje, rozpúšťadlá, svetelné zdroje s obsahom ortuti, ako aj odpadové chemikálie. Z dôvodu komplexnosti ponúkaných služieb pre klientov je zoznam zberaných odpadov rozšírený na všetky odpady bežne vznikajúce u pôvodcov odpadov. Od roku 2001 odoberá aj nebezpečné zložky vyseparované z komunálneho odpadu produkovaného obyvateľmi. Venuje sa aj poradenstvu v oblasti životného prostredia, fondov EÚ, spracovaniu dokumentácie, vykonávaniu auditov a odborných posudkov v oblasti odpadov, zavádza systémy environmentálneho manažérstva a podobne. Investičné prostriedky, získané vstupom zahraničného partnera E.I.P. v roku 2000, firma použila na technický a organizačný rozvoj, hlavne v Rimavskej Sobote. V roku 2002 tu uviedli do prevádzky technologickú linku na spracovanie odpadových olejov LORO s kapacitou 15-tisíc ton ročne, s významným prispením Recyklačného fondu. Zároveň rozšírili skladovaciu kapacitu závodu z 500-tisíc litrov na 800-tisíc litrov odpadových olejov. DETOX, s. r. o. v súčasnosti zmluvne zabezpečuje zber a spracovanie olejov pre takmer 1100 klientov.

   Vývoj zberu a zhodnotenia odpadových olejov
Rok       Množstvo vyzbieraného       Množstvo zhodnoteného
             odpadového oleja (t)            odpadového oleja (t)
1999                   352                                       200
2000                   652                                       450
2001                1 165                                       602
2002                1 586                                    1 470
2003                2 394                                    2 648
2004                3 306                                    2 994
2005                5 101                                    4 870
2006                5 850                                    5 620
2007                7 074                                    6 719Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader