Slovensky English
Správy pre tlač
Obce a mestá dostali doteraz z Recyklačného fondu takmer pol miliardy Sk, 01.05.07  

Recyklačný fond bezkonkurenčne najväčšou mierou spolufinancuje infraštruktúru zberu a zhodnocovania odpadov v mestách a obciach. Komunálna sféra z fondu dostáva dva druhy finančných zdrojov – dotácie na projekty zriadenia separácie a príspevky za vyseparované druhy odpadov – najmä papier, plasty, sklo, kovové obaly. Od svojho vzniku v roku 2002, do konca prvého štvrťroka 2007, Recyklačný fond na základe 132 schválených žiadostí miest a obcí o dotácie na projekty vyplatil 398 miliónov Sk. Zároveň vyhovel ich 3812 žiadostiam o príspevok za vyseparované odpady v sume 97 miliónov Sk. Spolu tak dostali mestá a obce za päť rokov takmer pol miliardy Sk. Informoval o tom predseda správnej rady Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček.

,,Kým v predchádzajúcich rokoch Recyklačný fond prispel významnou mierou k vybudovaniu kapacít na zhodnotenie odpadov, prioritou nastávajúceho obdobia sa stáva separovanie komunálneho odpadu v obciach a mestách tak, aby do roku 2010 separovali všetky druhy odpadov. Napriek stále obmedzenejším zdrojom, fond im vypláca 1300 až 1800 Sk za tonu vytriedeného odpadu. Popri dotáciách na projekty tak komunálna sféra získava aj tieto prostriedky, ktoré používa na ďalší rozvoj systémov zberu komunálneho odpadu. Mestá a obce sa tiež spájajú do združení, aby tak mohli účinnejšie využiť spoločné zdroje a techniku. Zvlášť je to výhodné pre malé obce, ktoré by inak nezvládli samé túto problematiku. Mestá využívajú dotáciu najčastejšie na nákup zberových vozidiel, kontajnerov a zriadenie zberných dvorov. Dynamiku nárastu záujmu potvrdzujú aj čísla. Kým vlani za celý rok ako príspevok za vytriedený odpad fond vyplatil bezmála 17 miliónov korún, za prvý štvrťrok 2007 to bolo už takmer 14 miliónov Sk“ povedal J. Dlhopolček.

Zdôraznil pritom, že Recyklačný fond podporuje dlhodobý cieľ, ktorým je v rámci Slovenska zapojiť všetkých 2924 miest a obcí do zberu a separácie všetkých druhov odpadov. Materiálové zhodnotenie odpadov by sa tak zvýšilo z vlaňajších 160-tisíc ton na cca 1 milión ton v roku 2015. Dalo by sa tak vytvoriť minimálne 7000 nových pracovných miest s trvalou udržateľnosťou. Prepodpokladá to však rozšíriť zákonné možnosti podpory z Recyklačného fondu na zhodnocovanie ďalších druhov odpadov, napríklad odpadov z textílií, stavebných odpadov, chemické odpadov - rozpúšťadiel, riedidiel, hydraulických kvapalín a ďalších. Fond sa preto sústreďuje na osvetu a propagáciu separovaného zberu, zhodnocovania odpadov a potrebnú zmenu legislatívy.

„V Európskom parlamente bola v prvom čítaní schválená rámcová smernica o odpadoch, ktorá zaväzuje členské štáty, teda aj Slovenskú republiku do roku 2020 recyklovať 50 percent komunálneho a 70 percent priemyselného odpadu. Zo štyroch hlavných komponentov komunálneho odpadu, ktoré je možné triediť a recyklovať (papier, kovy, plasty a sklo), spĺňa Slovensko zatiaľ požadované limity iba pri komodite papier. Na druhej strane v určitých komoditách rozvíjame zber a separáciu dynamickejšie ako je to v Európe. Na Slovensku dnes vieme spracovať takmer 100 percent výroby alebo spotreby pneumatík“, konštatoval J. Dlhopolček.

Podpredsedníčka Združenia miest a obcí a zároveň podpredsedníčka Správnej rady Recyklačného fondu Viera Krakovská k tomu uviedla: ,,Samosprávy obcí a miest majú zo zákona o obecnom zriadení povinnosť postarať sa o komunálny odpad. Separovanie bude pre 5 komodít povinné až od roku 2010, ale samosprávy sa už v predstihu a dobrovoľne na tento termín pripravujú. V súčasnosti separuje odpad zhruba 1800 z takmer 3000 obcí. Robia to predovšetkým kvôli ochrane životného prostredia. Separáciou a následným znovu spracovaním vznikajú zaujímavé komodity, ktoré slúžia ako surovina pre spracovateľský priemysel. Materiálové zhodnocovanie odpadu je najžiadanejšia forma jeho zhodnocovania“.

Ďalej poukázala na to, že podľa prísnejšej smernice Európskej únie, ktorá bude platiť od budúceho roku, musí Slovensko uzavrieť a zrekultivovať polovicu zo súčasných 162 skládok komunálneho odpadu. Okrem toho musí odstrániť odhadovaných asi 6000 čiernych skládok. Následne na to musí rozšíriť separáciu a zhodnotenie tak, aby nevznikalo viac odpadov, ako budú schopné skládky kapacitne pokryť. Cesta k tomu vedie jedine cez rozširovanie separácie a recyklácie odpadov.

,,Mestá a obce musia vyberať povinný miestny poplatok - a to za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mal by zahŕňať všetky náklady procesu nakladania s komunálnym odpadom. Do roku 2005 neboli všetky zastupiteľstvá ochotné stanoviť poplatky tak, aby pokrývali náklady. Postupne to však urobili, lebo nemali z čoho vykrývať straty. Pritom platí zásada, že tieto peniaze musia ostať v systéme a nemožno ich použiť na nijaké iné účely, než na nakladanie s komunálnym odpadom. Motivácia je predovšetkým v tom, že obce, ktoré separujú odpad, znižujú tak jeho objem pri vyvážaní na skládku a tým aj poplatky za jeho ukladanie. To sa môže premietnuť do poplatkov, ktoré vyberajú od občanov. To je jeden zdroj príjmov zo separácie. Druhý je v tom, že Recyklačný fond prepláca vyseparovanie každej tony odpadov. Tretím sú financie na projekty zavedenia separácie, alebo jej rozšírenia. Okrem zdrojov z Recyklačného fondu je tu možnosť získania nenávratnej dotácie zo štrukturálnych fondov Európskej únie“, konštatovala V. Krakovská.


Banská Bystrica 27. 04. 2007Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader