Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond prispel k strojnásobeniu zberu odpadových olejov , 17.09.08  

V rámci celého Slovenska doteraz za vyše šesť rokov Recyklačný fond podporil rozšírenie zberu a zhodnotenia odpadových olejov sumou 198,2 milióna Sk. Z toho na 54 jednokomoditných projektov poskytol 175,7 milióna Sk a na 73 viackomoditných projektov, realizovaných hlavne v mestách a obciach, ďalších 22,5 milióna Sk. Spolufinancovaním takto zameraných projektov prispel k tomu, že zvýšenie podielu spracovaných odpadových olejov sa za 6 rokov existencie fondu zvýšilo na približne trojnásobok. Informoval o tom predseda správnej rady Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček.

,,Recyklačný fond sa v priebehu svojho pôsobenia významne podieľal na vytváraní nevyhnutných technických i systémových predpokladov pre efektívne nakladanie s odpadovými olejmi. Významne podporoval a podporuje rozširovanie zberových kapacít ako aj kapacít zabezpečujúcich zhodnocovanie odpadových olejov, pričom striktne rešpektuje ciele prezentované v Programe odpadového hospodárstva Slovenska do roku 2010. Efektívne uplatnenie týchto príspevkov Recyklačného fondu zásadne zmenilo situáciu v oblasti nakladania s odpadovými olejmi. Vďaka realizácii projektov, podporených fondom, sa zvýšil objem zberu a zhodnotenia odpadových olejov o cca 13,7-tisíc ton ročne“, vysvetlil J. Dlhopolček.

,,Nový prístup k odpadom v sektore odpadových olejov spočíva v predchádzaní vzniku odpadov, oddelenom zbere odpadových olejov a v zhodnocovaní odpadových olejov. Recyklačný fond podporuje tieto procesy prostredníctvom podpory uplatňovania zodpovedajúcich technických postupov. Sektor odpadových olejov Recyklačného fondu však, v záujme postupného zavádzania oddeleného zberu odpadových olejov, podporuje stále širšie použitie zodpovedajúcich - ekonomicky akceptovateľných laboratórnych analytických zariadení, ktoré definujú kvalitu odpadových olejov a predurčujú spôsob ďalšieho nakladania s nimi na materiálové, alebo energetické zhodnotenie“, povedal J. Dlhopolček.

Poukázal aj na to, že podpora Recyklačného fondu sa opätovne neviaže primárne na inováciu, ale na rozšírenie používania už existujúcich postupov, napríklad vo firmách DETOX, s. r. o., Banská Bystrica, KONZEKO, s. r. o., Markušovce,  ECOFIL, spol. s r. o., Michalovce. Pokiaľ ide priamo o oddelený zber odpadových olejov, fond  podporuje zavádzanie technických prostriedkov (zberné nádrže, kontajnery, barely, ekosklady, viackomorové cisterny a pod.), ktoré tento zber umožňujú. Zhodnocovanie odpadových olejov je oblasť, v ktorej je veľa možností pre implementáciu inovačných opatrení. Recyklačný fond tento priestor využíva pri aplikácii technológií umožňujúcich najmä materiálové zhodnocovanie odpadových olejov.

Medzi najväčšie projekty podporené  z Recyklačného fondu patria v rámci Slovenska projekty spoločnosti DETOX, s. r. o. (spolu takmer 46,5 milióna Sk). Spoločnosti KONZEKO, s. r. o., Markušovce  poskytol fond na kúpu nákladných cisternových áut a zhodnocovanie odpadových olejov čiastku 13,9 milióna Sk,  spoločnosť BONEKO HOLÍČ, a. s., dostala na recyklačnú linku olejových filtrov 12,1 milióna Sk. Fond podporil sumou 8,2 milióna Sk aj projekty firmy AGRUSS, s. r. o., Bratislava, zamerané na odpadové oleje – ich oddeľovanie od vôd, úpravu a triedenie,  aj kúpu vozidiel na ich zber a súpravy na  prepravu alternatívneho paliva. Spoločnosti CENTRALCHEM, s. r. o., poskytol dotáciu 5,36 milióna Sk, určenú na zvýšenie  účinnosti zberu a bezpečnej prepravy odpadových olejov. Projekt spoločnosti ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky na zber odpadových olejov na zhodnotenie, Recyklačný fond podporil sumou 1,3 milióna Sk. S prispením Recyklačného fondu vzniklo, v podporených podnikoch na zber a spracovanie odpadových olejov, viac ako 30 nových pracovných miest. Banskobystrický kraj patrí na špičku v oblasti zberu a spracovania odpadových olejov, práve vďaka aktivitám firmy DETOX, s. r. o.. Ďalšie podporené projekty z oblasti zhodnotenia, resp. zberu odpadových olejov, sú súčasťou viackomoditných projektov.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader