Slovensky English
Správy pre tlač
Vysoké Tatry majú špecifické problémy pri separovanom zbere , 26.08.08  

Na dve etapy projektu „Realizácia separovaného zberu v meste Vysoké Tatry“  poskytol Recyklačný fond spolu dotácie vo výške 6,2 milióna Sk. Celkovo si projekt v rokoch 2005 - 2007 vyžiadal investície vo výške 6,7 milióna Sk. Finančné prostriedky boli použité na rozšírenie separovaného zberu odpadov v meste Vysoké Tatry pre 5 000 trvalých obyvateľov a predpokladaných 12 000 návštevníkov denne (ročne cca 4 mil.). Pre Vysoké Tatry, vzhľadom na ich rozlohu, sprísnené požiadavky na ochranu prírody a krajiny a vysokú návštevnosť turistov a rekreantov, bolo pomerne náročné zabezpečiť technické podmienky na realizáciu separovaného zberu. Informoval o tom primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš.

,,Na prvú etapu bola na zakúpenie zberového vozidla na separovaný zber odpadov z Recyklačného fondu pridelená v roku 2005 dotácia 2,97 milióna Sk zo sektorov plastov, papiera a skla. Podľa zmluvných záväzkov je mesto Vysoké Tatry povinné vykonávať separovaný zber do konca roka 2011 a za toto obdobie vyseparovať z komunálneho odpadu 646 ton papiera, 205 ton plastov a 805 ton skla. Druhá etapa dostala názov “Tatranský separovaný zber komunálnych odpadov - TASEZ“  a bola určená na intenzifikáciu už separovaných zložiek z komunálneho odpadu - papiera, plastov, skla a začiatok separovaného zberu komodít, ktoré dovtedy separované neboli, ako batérie, oleje, viacvrstvové kombinované materiály, pneumatiky a kovové obaly. Vyseparované odpady sa zvážajú do areálu  Verejnoprospešných služieb Vysoké Tatry, s. r. o., v Starom Smokovci, kde sú dotrieďované a ďalej upravované lisovaním a drvením a  odvážané na zhodnotenie zmluvným odberateľom“, konštatoval J. Mokoš.

Upresnil, že účelová dotácia na druhú etapu v celkovej výške 3,27 milióna Sk bola využitá na zakúpenie 1100 litrových kontajnerov na papier, plasty, sklo, kovové obaly a kombinované materiály, ďalej vriec na separovaný zber papiera, zberných nádrží na oleje, vaní pod nádrže na oleje, mobilného ekoskladu nebezpečného odpadu, kontajnerov na batérie, big-bagov na kovové obaly, špeciálneho vozidla, vozidla UNC, lisovacieho zariadenia a informačných a propagačných materiálov.

Okrem dotácií dostalo mesto Vysoké Tatry doteraz z Recyklačného fondu aj obligatórne príspevky za vyseparované suroviny a to spolu vo výške 663 387,50 Sk.

Štrba

Obec Štrba dostala z Recyklačného fondu spolu dve dotácie v celkovej výške 2,2 milióna Sk  na projekt „Rozšírenie separovaného zberu odpadov rekreačných oblastí obce Štrba“. Finančné prostriedky boli použité na intenzifikáciu separovaného zberu v chatových oblastiach obce Štrba prostredníctvom zaobstarania kontajnerov na separovaný zber, propagáciu zberu a generálnu opravu zberného vozidla. Celkové investície obce Štrba do zavedenia separovaného zberu dosiahli za posledné roky sumu 5 miliónov Sk. Informoval o tom starosta obce Štrba Michal Sýkora.

,,Dotácia z Recyklačného fondu na prvú etapu spomínaného projektu v celkovej výške 1,42 milióna Sk bola poskytnutá zo sektorov viacvrstvových kombinovaných materiálov, plastov, papiera, skla, kovových obalov a všeobecného sektora. Podľa zmluvných záväzkov je obec Štrba povinná vykonávať separovaný zber do konca roka 2009 a za toto obdobie vyseparovať z komunálneho odpadu 57 ton papiera, 28 ton plastov, 48 ton skla, 2,2 tony kovových obalov a 3 tony VKM. Na rozšírenie separovaného zberu v druhej etape poskytol v tomto roku Recyklačný fond takmer 800 tisíc Sk. Obec  za ne nakúpi 69 ks  1100 litrových kontajnerov  v členení: 3 ks na VKM, 30 ks na plasty, 13 ks na papier, 15 ks na sklo, 8 ks na kovové obaly. Zriadi aj 8 prístreškov pre zberné miesta, označí kontajnery samolepiacimi fóliami v 5 jazykoch a vydá aj propagačný materiál o separovanom zbere“, konštatoval M. Sýkora.

Dodal, že obligatórne príspevky za vyseparovaný odpad dostáva obec Štrba prostredníctvom splnomocneného žiadateľa - mesta Svit.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader