Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond chce rozšíriť zoznam podporovaných komodít, 01.04.08  

Trvalou úlohou Recyklačného fondu  pre najbližšie obdobie zostáva podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach a mestách tak, aby do roku 2010 separovalo všetkých 2 924 miest a obcí (dnes 2 350), všetky predpísané druhy odpadu - papier, plasty, sklo a kovové obaly. Tento cieľ je reálny, ale je k tomu potrebná aj zmena legislatívy, ktorá umožní viac podporovať separovaný zber tak, aby bol aj finančne atraktívny. Súčasných
1 300 až 1 800 Sk za tonu vyseparovaného odpadu nestačí. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

,,Pre obce a mestá môžeme podľa súčasnej legislatívy vyplatiť ročne príspevky maximálne do výšky 9 % z celkových vyzbieraných prostriedkov. Skutočná potreba a nami navrhované zvýšenie príspevkov by malo dosiahnuť  až  20 % prostriedkov fondu. K tomu je nevyhnutná zmena legislatívy. Tá by mala priniesť zároveň rozšírenie zákonných možností podpory z Recyklačného fondu na zhodnocovanie ďalších druhov odpadov, napríklad textílií, stavebných odpadov, chemických odpadov - rozpúšťadiel, riedidiel, hydraulických kvapalín a ďalších komodít “, povedal J. Líška.

Poukázal na to, že Slovensko má nedostatok surovinových zdrojov a tie by mohlo získať zvýšením podielu separácie odpadov. A to z vlaňajších 134-tisíc ton ročne na 1 mil. ton vytriedeného a recyklovaného odpadu ročne v roku 2015 a 1,5 mil. ton v roku 2020. Prinieslo by to ako ,,vedľajší efekt“ zvýšenie zamestnanosti vytvorením dlhodobo udržateľných pracovných miest z dnešných 930 na cca 7 000 do roku 2015 a cca 10 000  do roku 2020. Tým by sa vytvorilo  nové priemyselné odvetvie - recyklačný priemysel, ktorý by bol už v roku 2012 vysoko konkurenčný v rámci EÚ. Slovensko by tak dosiahlo 80 až 95 %-né zhodnotenie odpadov podľa jednotlivých komodít v roku 2015 a tým trvalé plnenie limitov stanovených EÚ a vládou SR.
 
,,Právne prostredie, v ktorom pôsobil Recyklačný fond v roku 2007, sa opäť nezmenilo. Legislatíva aj v roku 2007 nepriaznivo vplývala  na vývoj samotných platieb za výrobu a dovoz obalov a obalových materiálov v komoditách plasty, papier, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a kovové obaly. Nejednoznačnosť vo výklade zákona a vyhlášok Ministerstva životného prostredia k separovanému zberu a recyklácii obalov umožňuje rôzny výklad postupov pri evidencii, vykazovaní plnenia nariadenia vlády
č. 220/2005 a odpočítavaní z platieb do Recyklačného fondu pre povinné osoby. Tieto nepriaznivé skutočnosti vedú neodvratne k tomu, že Recyklačný fond nebude môcť plniť svoje poslanie dané súčasným znením zákona o odpadoch. Preto fond vyvíja vo vzťahu k Ministerstvu životného prostredia SR iniciatívu   smerujúcu   k   zmenám   zákona č. 223/20001 Z. z. o odpadoch a súvisiacich predpisov. Celý objem recyklačných poplatkov, ktoré už dnes zaplatia obyvatelia v cene tovarov, by potom mal byť využitý výhradne len na zber, triedenie a recykláciu odpadov “, zdôvodnil J. Líška nevyhnutnosť legislatívnej zmeny zákona.

Zámery jednotlivých sektorov Recyklačného fondu

,,V roku 2008 a v ďalších bude fond venovať zvýšenú pozornosť materiálovým tokom odpadových olejov, od pôvodcov k autorizovaným zhodnocovateľom, s cieľom významne znižovať množstvá spaľovaných olejov.  V oblasti zberu odpadových olejov bude dominovať podpora ich oddeleného zberu podľa jednotlivých druhov. Fond podporí vybudovanie systému zberu, prepravy  a technologického zariadenia na zhodnocovanie primárnych a sekundárnych prenosných batérií (tužkových a podobných). V oblasti opotrebovaných pneumatík bude podporovať najmä ich zber a  zapracovanie do nových výrobkov“, konštatoval J. Líška.

Dodal, že v oblasti viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) fond bude podporovať zavádzanie a rozširovanie separovaného zberu odpadov a podporovať  školský zber. V roku 2008 chce zabezpečiť zhodnotenie 1 500 ton odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov. V oblasti elektrických a elektronických zariadení má v úmysle doplniť súčasné  recyklačné technológie na zhodnocovanie doteraz nespracovávaných druhov a častí elektroodpadov. Naďalej bude podporovať mestá a obce pri triedení a separácii elektroodpadu z komunálneho odpadu a vytvárať podmienky na oddelený zber elektroodpadu.

,,Recyklačný fond bude podporovať separovaný zber plastov. Zameriame sa na zavádzanie a rozvoj separácie plastov v oblastiach s doteraz nezavedeným, alebo slabo rozvinutým systémom zberu, ale aj na zvyšovanie účinnosti separácie, kvality vyseparovaných plastov a na rozširovanie zberu plastov od lukratívnych druhov na všetky zhodnotiteľné plasty. Podporíme aj projekty zamerané na materiálové zhodnotenie zberového papiera v existujúcich domácich papierenských podnikoch a aj v nových  technologických zariadeniach. Aktívne sa budeme podieľať na rozširovaní separovaného zberu  a zhodnotenia papiera. Zvýšime podiel vyseparovaného a spracovaného skla do roku 2010 na 70 % z celkového množstva odpadu zo skla (vrátane špeciálnych skiel), čo by predstavovalo zrecyklovaných viac ako 60-tisíc ton“, vyhlásil J. Líška.

Poukázal aj na to, že ostáva dobudovať komplexný systém zberu a spracovania starých vozidiel ustálením celkového počtu spracovateľských kapacít, s ohľadom na osem rozostavaných prevádzok. Fond bude podporovať technológie na objemové zmenšenie vyseparovaných komodít a spracovania karosérií, poskytovať finančné prostriedky len na základe environmentálneho prínosu, zameria sa aj na podporu logistiky zberu starých vozidiel v závislosti na dosahovaní optimálnych výsledkov v počte spracovania starých vozidiel v nasledujúcom roku. ,,Cieľom všeobecného sektora do roku 2010 naďalej ostáva podpora separovaného zberu v obciach a mestách, zlepšovanie logistiky systémov - podpora komplexných systémov zberu, zvyšovanie zapojenia občanov, zlepšenie informovanosti, podpora propagácie a podpora zameraná na vyhľadávanie a aplikáciu nových technológií a informačných systémov na podporu zhodnocovania odpadov“, uzavrel J. Líška.
 


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader