Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond aj v tomto roku pokračuje v podpore zberu a zhodnocovania odpadov, 22.02.08  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom prvom a druhom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 16 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške takmer 174 miliónov korún. V minulom roku to bolo 526,4 milióna korún, ďalších viac ako 63 miliónov získali v roku 2007 obce ako príspevky za odpad, ktorý vytriedili a odovzdali na spracovanie a takmer 58 miliónov dostali vo forme nárokovateľných príspevkov spracovatelia starých vozidiel. Celková podpora za rok 2007 predstavuje teda 647,5 miliónov korún.

Obec Rybany získala viac ako 5,3 milióna korún na rozšírenie separovaného zberu komunálneho odpadu, prípravu a budovanie zberných stredísk a zberného dvora v bánovskom regióne a mesto Stupava na zlepšenie a skvalitnenie zberu a úpravy vyseparovaných zložiek v meste 2,4 milióna korún. Projekt obce Štrba s názvom „Rozšírenie separovaného zberu odpadov v k. ú. Štrba, II. etapa – Rekreačné oblasti“ bude podporený sumou takmer 794 tisíc korún a projekt separovaného zberu mesta Nové Mesto nad Váhom sumou 3,5 milióna korún. Mesto Kremnica dostane viac ako 430 tisíc korún na projekt podpory separovaného zberu v meste a spoločnosť HATER – HANDLOVÁ, spol. s r. o., Handlová získala dotáciu na separovaný zber odpadov – SeZO, II. etapa vo výške viac ako 4 milióny korún. Mesto Myjava si doplní separovaný zber komunálneho odpadu za 1,8 milióna korún.

Žiadateľovi N – Club, s. r. o., Bratislava bola schválená dotácia vo výške 5,3 milióna korún na projekt TV relácie na rok 2008 a propagačný film zameraný na propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov. Aj v tomto roku bude s podporou Recyklačného fondu vychádzať v magazíne 21. storočie príloha „Recyklačný priemysel“. Projekt bude podporený sumou 2,2 milióna korún, realizuje ho Mgr. Zdenka Rabayová – ENVIRA, Bratislava.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava dostane bezmála 8,9 miliónov korún na oddelený zber odpadových olejov v rušňových depách ZSSK Cargo, a. s., pričom ide o I. etapu projektu pre ŽKV Bratislava a ŽKV Zvolen a spoločnosť DETOX, s. r. o., Banská Bystrica na získavanie a následné zhodnotenie odpadových olejov z olejových filtrov 9 miliónov korún. Projekt environmentálneho spracovania plastového odpadu s výstupom ropných frakcií spoločnosti Castor & Pollux, a. s., Bratislava bude podporený sumou 100 miliónov korún.

Posledné tri projekty sa týkajú spracovania starých vozidiel. Je to projekt spoločnosti ŽOS – EKO, s. r. o., Vrútky s dotáciou 13,8 milióna korún, projekt technologického vybavenia prevádzky Jozefa Figeľa – KOV – NZPÚ za 16 miliónov korún a paušálne príspevky na spracovanie vozidiel v autorizovanej prevádzke AUTOVRAKOVISKO, s. r. o., Bernolákovo.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 06. 01. 2008 do 08. 02. 2008 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest takmer 7,4 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader