Slovensky English
Správy pre tlač
Tematické úlohy Recyklačného fondu na roky 2007 – 2008, 19.04.07  

Tematické úlohy Recyklačného fondu na projekty propagácie zhodnocovania odpadov na roky 2007 – 2008

A. Témy projektov

1. propagácia zhodnocovania – zberu odpadov detí predškolského veku,
2. propagácia zhodnocovania – zberu odpadov u detí mladšieho školského veku,
3. propagácia zhodnocovania – zberu odpadov u detí staršieho školského veku,
4. propagácia zhodnocovania – zberu odpadov u dospelých.

Projekty môžu byť zamerané na propagáciu zhodnocovania odpadov len z tých komodít, za ktoré sa podľa zákona o odpadoch platí príspevok do Recyklačného fondu (papier, plasty, sklo, opotrebované pneumatiky, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje, elektrické a elektronické zariadenia, svetelné zdroje s obsahom ortuti, viacvrstvové kombinované materiály, vozidlá, kovové obaly, separácia).

B. Spôsob realizácie projektov

Formy realizácie projektov nie sú určené. Projekty sa môžu realizovať prostredníctvom všetkých typov médií – tlačených i elektronických, ale aj inými formami.
Lehoty realizácie sú tiež ľubovoľné – od krátkodobých (napr. 1 mesiac) po celoročné, prípadne i viacročné.
Územný rozsah sa neobmedzuje, vítané sú projekty regionálne i miestne (na obec, mesto), ale môžu byť zamerané aj celoslovensky,.
Cieľové skupiny okrem určených vekových kategórií môžu byť ešte ďalej špecifikované.

C. Lehoty podávania projektov

Termín na podanie projektov je do konca júna 2007.

Projekty musia spĺňať kritériá podľa zákona č. 223/2001 Z.z.

Kontaktná osoba:

Mgr. Ivana Luptáková, luptakova@recfond.sk
Recyklačný fond, Nobelova 18, 831 02 Bratislava
02/49207611, 0915701108
www.recfond.sk,

Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader