Slovensky English
Správy pre tlač
Zasadnutie správnej rady v novembri, 15.11.07  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom desiatom tohtoročnom zasadaní vyhovela 4 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov ďalšími takmer 17,8 miliónmi korún. Od začiatku roka tak schválila dotácie pre celkovo 74 projektov v súhrnnej výške 502,5 miliónov korún.

Priatelia Zeme – SPZ, Košice dostanú bezmála 3 milióny korún na kampaň s názvom „Triedenie a recyklácia odpadu – súčasť nášho každodenného života“. Cieľom projektu je podporiť pozitívny postoj pôvodcov a držiteľov odpadov k triedenému zberu a recyklácii formou informačného turné do vybratých miest v Slovenskej republike, putovnej výstavy pre samosprávy a školy a na informačných paneloch, seminárov, príručky a CD pre samosprávy, školení prednášateľov o odpadoch, separovanom zbere a recyklácii, multimediálneho CD pre školy a zorganizovaním celoslovenského týždňa pre triedenie a recykláciu odpadov.

Spoločnosti Ľupčianka, s. r. o., Liptovský Mikuláš bola schválená dotácia vo výške 2 milióny korún na linku na dotriedenie druhotných surovín. Projekt spoločnosti KRASPLAST, spol. s r. o., Terchová na zhodnocovanie plastových komponentov zo zberu a spracovania starých vozidiel bol podporený sumou 9 miliónov korún a projekt žiadateľa Anna Gajdošová – PROTAN, Svidník na modernizáciu zariadenia na spracovanie starých vozidiel sumou 3,8 milióna korún.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 05. 10. 2007 do 31. 10. 2007 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest takmer 8,4 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader