Slovensky English
Správy pre tlač
Odpady menia na nové suroviny, 24.10.07  

Pre spoločnosť TAVAL, s. r. o., Ľubotice schválil Recyklačný fond od roku 2003 spolu 40 miliónov Sk dotácií na štyri projekty súvisiace s recykláciou. TAVAL realizuje komplexný systém zberu a ojedinelé spracovanie kovových obalov s obsahom hliníka, formou tavenia. Zároveň spracúva  aj odpady z elektrických a elektronických zariadení. Využíva pritom najlepšie dostupné technológie BAT. Informoval o tom konateľ spoločnosti TAVAL, s. r. o., Dipl. Ing. Andrej Džugan.

Ako ďalej uviedol spoločnosť zrealizovala viaceré progresívne projekty z investičných úverov, vlastných zdrojov a do výšky 30 % aj z dotácií Recyklačného fondu. „Dotáciu z fondu vo výške 7,5 milióna Sk sme použili  na nákup čerpadla, na miešanie a transport tekutého kovu, ktoré umožňuje tavenie hliníka z druhotných surovín. Pomocou technologického zariadenia elektromagnetického čerpadla postupne zapracovávame tenkostenný hliník do tavenej hmoty, čím sme dosiahli možnosť recyklácie tenkostenných odpadov hliníka vrátane kovových obalov,“ vysvetlil A. Džugan.

V TAVALE sa spracúva aj odpad, ktorý nie je možné spracovať inde. Prispela k tomu realizácia  projektu „Odstraňovanie nežiaducich povlakov“. Recyklačný fond na tento projekt prispel sumou 15 miliónov Sk. Ďalším významným projektom, podporeným aj z dotácií Recyklačného fondu vo výške 15 miliónov Sk, bol nákup linky Schreder, ktorá slúži na drvenie elektronického šrotu v objeme 500 ton ročne. Nákup mechanickej ruky, ktorá umožňuje manipuláciu s kovovými obalmi v priestoroch prevádzky, podporil Recyklačný fond sumou 2,5 milióna Sk.

Spoločnosť TAVAL, s. r. o. vznikla v roku 1996 a v súčasnosti zamestnáva 48 pracovníkov. V rokoch 2004 - 2007 v nej vytvorili komplexný systém zberu, spracovania a zhodnocovania celého druhu odpadov. Od roku 2004 TAVAL zhodnotil 726 ton kovových obalov a  do roku 2011 sa zaviazal ročne spracovať 160 ton kovových obalov. Od roku 2003 až doteraz TAVAL spracoval 2 080 ton elektroodpadov. Časť produkcie hliníkových zliatin spoločnosť vyváža do Maďarska (30 %), Nemecka (10 %) a zvyšok umiestňuje na území Slovenska (cca 60 %). TAVAL má zavedený systém riadenia kvality podľa certifikátov  STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:1997.


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader