Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond prispel viac ako 42 miliónmi korún k spracovaniu kovových obalov, 24.10.07  

Prešovský kraj patrí na špičku podporených projektov zo sektoru kovových obalov (SKO) Recyklačného fondu. Práve tu sa realizuje jediný podporený projekt na spracovanie kovových obalov s obsahom hliníka a to v spoločnosti TAVAL, s. r. o., Ľubotice. S dotáciou 7,5 milióna Sk z Recyklačného fondu tu TAVAL doplnil pec na tavenie hliníka z druhotných surovín, v ktorej sa pomocou technologického zariadenia elektromagnetického čerpadla postupne zapracováva tenkostenný hliník do tavenej hmoty. Informoval o tom vedúci sektora kovových obalov Recyklačného fondu Ing. Peter Širica.

,,Zvolený technologický postup umožňuje spracovanie všetkých vyseparovaných odpadov z kovových obalov s obsahom hliníka a jeho zliatin. Uvedená technológia spĺňa všetky znaky BAT (najlepšej dostupnej techniky) pre spracovanie kovových obalov. Taval ďalej pracuje na vylepšení technologického postupu, hlavne v úprave suroviny pred vlastným tavením a tento projekt na zefektívnenie prípravy odpadov z kovových obalov podporil Recyklačný fond v roku 2006 sumou 2,5 milióna Sk“, vysvetlil P. Širica.

Poukázal na to, že v rámci Slovenska doteraz za vyše päť rokov sektor kovových obalov Recyklačného fondu podporil rozšírenie separovaného zberu a triedenia kovových obalov a ich materiálové zhodnotenie sumou 42,36 milióna Sk. Pritom v reálnom čase bolo vyplatené na základe plnenia zmluvných podmienok medzi Recyklačným fondom a žiadateľmi 36,633 milióna Sk.

,,Fond priamo podporil sumou 10 miliónov Sk spomínané dva projekty spoločnosti TAVAL, s. r. o., Ľubotice, zamerané na recykláciu odpadov z kovových obalov. Tieto projekty zefektívňujú spracovanie tenkostenných obalov z hliníka a jeho zliatin. Okrem toho Recyklačný fond podporil aj 90 viackomoditných projektov, v ktorých je riešená technika a technológia separovaného zberu aj odpadov z kovových obalov. Celková suma podpory miest a obcí v separovanom zbere zo sektora kovových obalov je v objeme 32,36 milióna Sk“, konštatoval P. Širica.

Dodal, že prioritou Recyklačného fondu je zavedenie intenzifikácie systému separovaného zberu kovových obalov podľa potrieb a možností jednotlivých regiónov. Fond bude podporovať rozšírenie zhodnocovania kovových obalov tak, aby sa znížilo zaťaženie životného prostredia, pri využití moderných technológii. V súčasnosti je Slovensko dostatočné vybavené spracovateľskými kapacitami na túto komoditu. Bolo nutné vyriešiť špecifický problém tejto komodity pri recyklácii, a to, že kovové obaly sú väčšinou tenkostenné materiály a to hlavne zo železa a ocele, alebo hliníka.

,,V súčasnosti sa kovové obaly zo železa a ocele spracovávajú v existujúcich hutiach a zlievárňach voľbou takej technológie, aby dochádzalo čo k najmenším materiálovým stratám pri tavení kovových obalov. Pri podpore skvalitnenia recyklácie odpadov z hliníka a jeho zliatin sektor dotoval Recyklačný fond projekt na zníženie strát pri tavbe tenkostenných materiálov. V existujúcej technológii spracovania tenkostenných obalov z hliníka, alebo s obsahom hliníka, je možné recyklovať všetky dostupné materiály od samotných konzerv až po obaly z kávy, žuvačiek, keksov a podobných obalových materiálov. Firma TAVAL dnes dokáže efektívne spracovať tenkostenné obalové materiály. Sektor kovových obalov primeraným spôsobom podporil práve namontovanie mixážneho zariadenia, ktoré v technologickom procese tavenia znižuje straty tenkostenných obalových materiálov a umožňuje ich efektívnu recykláciu“, povedal P. Širica.

Pri zohľadnení vývoja v obalových materiáloch je potrebné systém separovaného zberu a zhodnocovania odpadov z kovových obalov pripraviť na veľmi dynamický rast komodity kovových obalov. Na túto situáciu bude musieť reagovať Recyklačný fond a sektor kovových obalov prijímaním účinných opatrení na zavedenie a udržanie účinného separovaného zberu kovových obalov. Preto Recyklačný fond podporoval a podporuje investície na riešenie separovaného zberu v projektoch združení, miest a obcí. Hlavný dôraz kladie na vytvorenie základných materiálnych podmienok na naštartovanie separovaného zberu odpadov z kovových obalov.

,,Vyseparované odpady s podporou Recyklačného fondu je nutné spracovať na Slovensku, pretože máme dostatok kapacít na spracovanie kovových odpadov a železný šrot sa k nám musí dovážať. Základné ciele v zhodnocovaní odpadov z kovových obalov, ktoré sa majú dosiahnuť v roku 2010 stanovuje program odpadového hospodárstva (POH) SR. Podľa neho by sa mala u kovových obalov v roku 2010 dosiahnuť recyklácia na úrovni 43 % z hmotnosti riadne vykázaných a evidovaných kovových obalov na trhu SR. Pre dosiahnutie týchto cieľov je potrebne dobudovať recyklačné kapacity a zabezpečiť dostatok vyseparovanej suroviny. Recyklačný fond preto bude podporovať separovaný zber v mestách a obciach, podporovať firmy, ktoré budú sústreďovať vyseparované kovové obaly, zabezpečovať ich vytriedenie na železo a hliník a vytriedené kovové obaly dodávať recyklátorom. Zároveň bude podporovať propagáciu recyklácie kovových obalov, uzavrel P. Širica.


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader