Slovensky English
Správy pre tlač
S pomocou Recyklačného fondu sa menia odpady na zdroje nových surovín, 26.09.07  

Spoločnosť ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky, dostala od roku 2002 z Recyklačného fondu, na celkovo 5 projektov súvisiacich so zberom a spracovaním odpadov zo starých vozidiel, odpadových batérií a akumulátorov a odpadových olejov spolu 20,1 mil. Sk. Z toho v minulom roku podporil fond ŽOS-EKO sumou 11,5 milióna Sk projekty zamerané na doplnenie technológie na recykláciu odpadov zo starých vozidiel a zber odpadových olejov na zhodnotenie. Dotácie prispeli k tomu, že v roku 2006 počet spracovaných autovrakov dosiahol vo Vrútkach už 1036. Informovala o tom generálna riaditeľka spoločnosti ŽOS – EKO, s. r. o., Vrútky Ing. Jana Antošová.

,,Naša spoločnosť postupne v rokoch 2004-2005 vytvorila komplexný systému zberu a spracovania starých vozidiel. Použila pritom dotáciu 2,67 milióna Sk z Recyklačného fondu, na nákup zariadení na spracovanie starých vozidiel. Vybudovali sme zberné, skladové a výrobno-spracovateľské priestory na zber a spracovanie starých vozidiel, materiálové využitie a zhodnotenie jednotlivých ich častí. Súčasťou areálu sú technologické a spracovateľské zariadenia umožňujúce bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými a ostatnými odpadmi, ktoré pri zbere a spracovaní starých vozidiel vznikajú. Spoločnosť realizuje spracovanie a zhodnotenie alkalických batérií a akumulátorov, zneškodňovanie odpadov v deemulgačnej čistiacej stanici a v BČOV, zabezpečuje triedenie a zhodnotenie druhotných surovín, triedenie, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov. Naše technologické recyklačné zariadenia sú projektované so zreteľom na environmentálne a ekonomické aspekty“, konštatovala J. Antošová.

Doplnila, že spoločnosť splnila kritériá a požiadavky normy ISO 14 001. Od roku 2004 je držiteľom certifikátu od autorizovanej spoločnosti DET NORSKE VERITAS č. CERT - 1079 - 2004 - AE - MIL - SINCERT platný pre rozsah služieb: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a čistenie odpadových vôd. ,,V roku 2006 za pomoci dotácie z Recyklačného fondu vo výške 10,26 milióna Sk firma zrealizovala ďalšiu etapu doplnenia technológie na recykláciu odpadov zo starých vozidiel. Nová technológia, na konečné spracovanie odstrojených karosérií, zabezpečenie ekologického odstránenia všetkých prevádzkových kvapalín a plastových dielov, rieši ekologické a ekonomické spracovanie starých vozidiel v závislosti na zvyšujúcom sa počte ich spracovania“, vysvetlila J. Antošová.

V roku 2007 v ŽOS-EKO, s.r.o. zrealizovali projekt Zber odpadových olejov na zhodnotenie, s dotáciou 1,29 milióna Sk z Recyklačného fondu. Ide o podnikanie v oblasti nakladania nebezpečnými odpadmi, vrátane odpadových olejov s užším zameraním na ich zber. Tieto činnosti vykonáva firma na základe relevantných povolení a súhlasov štátnej správy. Súčasťou odpadového hospodárstva spoločnosti je aj zariadenie na zber a skladovanie odpadových olejov. Slúži na zber, zhromažďovanie a skladovanie odpadových olejov od zmluvných partnerov v rámci celej SR. Realizácia spomínaného projektu priniesla zvýšenie objemov zberu opotrebovaných olejov, modernizáciu a zvýšenie technickej úrovne zariadenia, zlepšenie manipulácie s nebezpečnými odpadmi, zvýšenie produktivity práce, zlepšenie pracovného prostredia, zlepšenie životného prostredia a zabezpečenie environmentálnej bezpečnosti a zvýšenie hygieny práce.

,,Projekt zberu a zhodnocovania olejov zabezpečil nárast objemov zhromažďovania opotrebovaných olejov, hlavne v súvislosti s autorizovanou činnosťou zberu, prepravy a spracovania starých vozidiel. V podstate ide o rozšírenie dovtedajších podnikateľských a environmentálnych aktivít, ktoré zabezpečili servisné služby v oblasti zberu opotrebovaných olejov aj z hľadiska riešenia železničnej dopravy. K tomu sa prispôsobili manipulačné prostriedky a skladové podmienky k zvýšeniu zberu odpadových olejov zo zariadenia na spracovanie starých vozidiel, ako aj železničnej dopravy“, povedala J. Antošová.

So spracovaním autovrakov priamo nesúvisí zber, manipulácia a preprava alkalických batérií a akumulátorov a ich jednotlivých častí. Na tento projekt dostala ŽOS-EKO v roku 2003 od Recyklačného fondu 4,18 milióna Sk. Dotácia slúžila na zakúpenie zariadení a dopravných prostriedkov na zabezpečenia zberu a prepravy alkalických batérií a akumulátorov. ,,Podpora komplexného systému zberu opotrebovaných alkalických batérií a akumulátorov v jednotlivých regiónoch minimalizuje ich negatívny vplyv na životné prostredie. Hlavným environmentálnym prínosom je recyklácia resp. spätné získavanie druhotných surovín a využitie jednotlivých zložiek z odpadu až na plánovaných cca 90% (v súčasnosti cca 80%). Zhodnotené Ni–Cd akumulátory a batérie sú významnou surovinou pre výrobu niklu, jeho zlúčenín a pre výrobu rôznych druhov legovaných ocelí“, vysvetlila J. Antošová.

Dodala, že v čase poskytnutia tejto dotácie mala spoločnosť v rámci SR vytvorených niekoľko zberných miest, z ktorých prepravuje batérie a akumulátory do spracovateľského závodu vo Vrútkach. Na území SR sa odhaduje ročný výskyt maximálne cca 200 t alkalických batérií a akumulátorov určených na recykláciu. Kým v rokoch 2001 a 2002 spoločnosť ŽOS – EKO zozbierala a spracovala 192 t a 205 t Ni–Cd batérií a akumulátorov, v rokoch 2004 až 2006 to bolo spolu 478 t.

Alkalické batérie a akumulátory obsahujú ťažké kovy, ktoré sú toxické pre jednotlivé zložky životného prostredia, preto je dôležité zabezpečiť ich zber, prepravu a zhodnotenie v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR. Zakúpením automobilu MERCEDES BENZ ATEGO v roku 2002 s podporou 1,7 milióna Sk z Recyklačného fondu, sa zabezpečila environmentálne vhodná preprava spojená so zberom alkalických batérií a akumulátorov v rámci celoplošného pokrytia územia SR.

Počet spracovaných vozidiel za predchádzajúce obdobie od udelenia autorizácie:

Rok:                   2005        2006        2007 (do 10. 09. 2007)
počet kusov:       107        1037         642

Predpokladaný prínos realizácie projektu odpadových olejov v ŽOS –EKO:

Komodita v t/rok         2006    2007    2008    2009    2010
Opotrebované oleje     15        40        40        45       50

Vrútky 25. 09. 2007


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader