Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond prispel k strojnásobeniu zberu odpadových olejov , 26.09.07  

V rámci celého Slovenska doteraz za vyše päť rokov Recyklačný fond podporil rozšírenie separovaného zberu a zhodnotenia odpadových olejov sumou 152,5 miliónov Sk. Z toho na 40 jednokomoditných projektov poskytol takmer 133 miliónov Sk a na 60 viackomoditných projektov, realizovaných hlavne v mestách a obciach, ďalších 19,5 milióna Sk. Spolufinancovaním takto zameraných projektov prispel k tomu, že zvýšenie podielu spracovaných opotrebovaných olejov sa za 5 rokov existencie fondu zvýšilo na približne trojnásobok. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

,,Recyklačný fond sa, v priebehu svojho pôsobenia, významne podieľal na vytváraní nevyhnutných technických i systémových predpokladov pre efektívne nakladanie s odpadovými olejmi. Významne podporoval a podporuje rozširovanie zberových kapacít ako aj kapacít zabezpečujúcich zhodnocovanie odpadových olejov, pričom striktne rešpektuje ciele prezentované v Programe odpadového hospodárstva Slovenska do roku 2010. Efektívne uplatnenie týchto príspevkov Recyklačného fondu zásadne zmenilo situáciu v oblasti nakladania s odpadovými olejmi. Vďaka realizácii projektov, podporených fondom, sa zvýšil objem zberu a zhodnotenia odpadových olejov o cca 13,7-tisíc ton ročne“, vysvetlil J. Líška.

Dodal, že presné výsledky za SR nie sú k dispozícii, ale toto množstvo predstavuje odhadom asi 71-percentný podiel  na celkovom objeme zberu a zhodnotenia odpadových olejov v rámci Slovenska. Prakticky to znamená, že vďaka realizácii projektov, podporených zo strany fondu, sa zvýšil objem zberu a zhodnotenia odpadových olejov na trojnásobok.

,,Nový prístup k odpadom v sektore olejov spočíva v predchádzaní vzniku odpadov, oddelenom zbere odpadových olejov a v zhodnocovaní odpadových olejov. Recyklačný fond podporuje tieto procesy prostredníctvom podpory uplatňovania zodpovedajúcich technických postupov. Sektor odpadových olejov Recyklačného fondu však, v záujme postupného zavádzania oddeleného zberu odpadových olejov, podporuje stále širšie použitie zodpovedajúcich - ekonomicky akceptovateľných, laboratórnych analytických zariadení, ktoré definujú kvalitu odpadových olejov a predurčujú spôsob ďalšieho nakladania s nimi na materiálové, alebo energetické zhodnotenie“, vysvetlil J. Líška.

Poukázal aj na to, že podpora Recyklačného fondu sa opätovne neviaže primárne na inováciu, ale na rozšírenie používania už existujúcich postupov, napríklad vo firmách DETOX, s. r. o., Banská Bystrica, ECOFIL, spol. s r. o., Michalovce. Pokiaľ ide priamo o oddelený zber odpadových olejov, fond  podporuje zavádzanie technických prostriedkov (zberné nádrže, kontajnery, barely, ekosklady, viackomorové cisterny a pod.), ktoré tento zber umožňujú. Zhodnocovanie odpadových olejov je oblasť, v ktorej je veľa možností pre implementáciu inovačných opatrení. Recyklačný fond tento priestor využíva pri aplikácii technológií umožňujúcich najmä materiálové zhodnocovanie odpadových olejov.

Medzi najväčšie projekty na opotrebované oleje podporené  z Recyklačného fondu patria v rámci Slovenska projekty spoločnosti DETOX, s. r. o. (spolu takmer 46,5 milióna Sk). Spoločnosti KONZEKO, s. r. o., Markušovce  poskytol fond na kúpu nákladných cisternových áut a zhodnocovanie odpadových olejov čiastku 13,9 milióna Sk,  spoločnosť BONEKO HOLÍČ, a. s., dostala na recyklačnú linku olejových filtrov 12,1 milióna Sk. Fond podporil sumou 8,2 milióna Sk aj projekty firmy AGRUSS, s. r. o., Bratislava, zamerané na opotrebované oleje – ich oddeľovanie od vôd, úpravu a triedenie,  aj kúpu vozidiel na ich zber a súpravy na  prepravu alternatívneho paliva. Spoločnosť CENTRALCHEM, s. r. o., poskytol dotáciu 5,36 milióna Sk, určenú na zvýšenie  účinnosti zberu a bezpečnej prepravy odpadových olejov. S prispením Recyklačného fondu vzniklo, v podporených podnikoch na zber a spracovanie opotrebovaných olejov, viac ako 30 nových pracovných miest.
 
,,Žilinský kraj však patrí na chvost v oblasti zberu a spracovania opotrebovaných olejov. Preto je vítanou aktivitou projekt spoločnosti ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky na zber odpadových olejov na zhodnotenie, ktorý Recyklačný fond podporil sumou 1,3 milióna Sk. Ďalšie podporené projekty z oblasti zhodnotenia, resp. zberu opotrebovaných olejov, sú súčasťou viackomoditných projektov“, uzavrel J. Líška.

Vrútky 25. 09. 2007


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader