Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z IX. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 26. 10. 2016, 27.10.16  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 19 440 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 109 projektov v súhrnnej výške  26 879 752 EUR.
 
Dňa  05. 10. 2016 bolo Recyklačnému fondu doručené rozhodnutie Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej ôsmom tohtoročnom zasadnutí uskutočnenom dňa 22. 09. 2016 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. Minister životného prostredia podpísal rozhodnutie o schválení poskytnutia prostriedkov z tohto zasadnutia. 
Na dnešnom zasadnutí schválila Správna rada Recyklačného fondu finančnú dotáciu vo výške 19 440 EUR pre žiadateľa mesto Stará Ľubovňa s projektom „Poďme spolu triediť! Pozri ja už triedim“. Cieľom posudzovanej žiadosti a projektu je uskutočnenie informačnej kampane a propagácia triedeného zberu odpadov v II. polroku 2016 s cieľom zvýšenia podielu vytriedených odpadov na území dotknutého regiónu. Jednotlivými aktivitami informačnej kampane by mali byť oslovené všetky domácnosti v obciach a mestách zúčastnených na projekte.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 10. 09. 2016 do 13. 10. 2016 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 1 387 136 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 

Rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu bude podľa § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader