Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z VIII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 22. 09. 2016 , 22.09.16  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 32 000 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 108 projektov v súhrnnej výške  26 860 312 EUR.
 
Dňa  09. 09. 2016 bolo Recyklačnému fondu doručené rozhodnutie Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej siedmom tohtoročnom zasadnutí uskutočnenom dňa 25. 08. 2016 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. Minister životného prostredia podpísal rozhodnutie o schválení poskytnutia prostriedkov z tohto zasadnutia. 
Na dnešnom zasadnutí schválila Správna rada Recyklačného fondu finančnú dotáciu vo výške 32 000 EUR pre žiadateľa Zdenka Rabayová – ENVIRA s projektom „Odpady – surovina 21. storočia“. Vydavateľstvo ENVIRA sa špecializuje na vydávanie štvrťročníka 21. storočie – magazín pre priemyselnú ekológiu a environmentálnu výchovu. Zameriava sa na hospodárske súvislosti environmentálnej politiky s dôrazom na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. V publikácii by mali byť zosumarizované základné legislatívne zmeny, ktoré prispeli k tomu, že aj na Slovensku sa začali vytvárať podmienky pre celoplošné triedenie a zhodnocovanie odpadov a opatrenia smerujúce k využívaniu odpadov ako cennej druhotnej suroviny. Súčasťou publikácie by malo byť tiež zdôraznenie negatív, ktoré celý proces čiastočne brzdili, ale aj pozitívne príklady z praxe o fungujúcich systémoch triedeného zberu odpadu v obciach, technológiách na zhodnocovanie odpadu, či environmentálnej výchove. V súvislosti s nevyhnutnosťou viditeľne znížiť objem komunálneho odpadu ukladaného na skládky, by mali byť v publikácii načrtnuté aj východiská. 

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 12. 08. 2016 do 09. 09. 2016 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 679 507 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 

Rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu bude podľa § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader