Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z VII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 25. 08. 2016 , 26.08.16  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, nevyhovela tridsiatim trom žiadostiam a opätovne podľa § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. schválila jednu žiadosť o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 6 mil. EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 107 projektov v súhrnnej výške  26 828 312 EUR.
 
Dňa  26. 07. 2016 boli Recyklačnému fondu doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej piatom tohtoročnom zasadnutí uskutočnenom dňa 06. 06. 2016 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. Minister životného prostredia podpísal 46 rozhodnutí o schválení poskytnutia prostriedkov z tohto zasadnutia. S uvedením dôvodov nepodpísania bolo vrátené rozhodnutie o schválení poskytnutia prostriedkov žiadateľovi Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky na projekt „Celoštátna podpora MH SR a ZAP SR na používanie vysoko ekologických nízkoemisných vozidiel, ktoré nie sú výhradne poháňané spaľovacím motorom, s cieľom získania takýchto vozidiel na testovanie procesov pri ich následnom spracovaní“. Táto žiadosť bola dnes správnou radou opätovne prerokúvaná a schválená vo výške 5 mil. EUR. 

Dňa  26. 07. 2016 boli Recyklačnému fondu tiež doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej šiestom mimoriadnom zasadnutí uskutočnenom dňa 20. 06. 2016 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. Minister životného prostredia podpísal 2 rozhodnutia o schválení poskytnutia prostriedkov z tohto zasadnutia. 

Environmentálny fond získal z Recyklačného fondu finančnú dotáciu vo výške 1 mil. EUR na projekt „Rozvoj odpadového hospodárstva – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom“.  Na základe predloženej žiadosti majú byť z Recyklačného fondu poskytnuté v rámci už uvádzaného § 4 ods. 1 písm. a) zák. č. 587/2004 Z. z.  poskytnuté prostriedky na čiastočné pokrytie nákladov obcí spojených so sanáciou miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktoré sa nachádzajú v katastri žiadateľskej obce, sú evidované odborom starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu a vo vzťahu ku ktorým začali príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva konanie na zistenie osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu, resp. vo vzťahu ku ktorým začal pre nezákonné umiestnenie odpadu trestné stíhanie orgán policajného zboru.

Správna rada Recyklačného fondu na dnešnom zasadnutí nevyhovela 33 žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov – spoločnosti N-club, s.r.o, Združeniu obcí pre separovaný zber „Hont – Poiplie“, obci Prečín, Obci Klubina, obci Donovaly, mestu Hriňová, obci Topoľčianky, obci Horná Streda, obci Dolné Kočkovce, mestu Veľký Šariš, obci Plevník-Drienové, obci Tužina, mestu Galanta, obci Kľačno, obci Kendice, obci Diviaky nad Nitricou, obci Imeľ, obci Kanianka, obci Hubová, obci Drahovce, obci Sverepec, obci Domaniža, obci Šarišské Sokolovce, obci Chvojnica, obci Huncovce, obci Malinová, obci Zemianske Podhradie, obci Bacúch, mestu Komárno, obci Častkovce, obci Zliechov, obci Kalinkovo a obci Dunajov.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 21. 05. 2016 do 11. 08. 2016 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 2 635 284 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 

Rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu bude podľa § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader