Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z VI. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 20. 06. 2016 , 21.06.16  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a nevyhovela jednej žiadosti o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 673 159 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 106 projektov v súhrnnej výške  25 828 312 EUR.
 
Na dnešnom zasadnutí odsúhlasila Správna rada Recyklačného fondu finančnú podporu vo výške 341 000 EUR spoločnosti ŽP EKO QELET, a. s., Martin, ktorá na schválenie predložila projekt s názvom „Modernizácia technológie zberu a spracovania starých vozidiel“. Cieľom projektu je zvýšiť hodnoty opätovného použitia a recyklácie starých vozidiel. Zlepšiť pracovné prostredie, zvýšiť ekologickú bezpečnosť pri spracovaní starých vozidiel a zvýšiť intenzitu vývozu vykúpených starých vozidiel a tým zabezpečiť plynulejšie spracovanie starých vozidiel.
   
Dotáciu vo výške 114 259 EUR získala spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s., Bratislava so svojím projektom „Propagácia triedenia a zhodnocovania  odpadov“. Cieľom tohto projektu je propagácia a informovanie právnických a fyzických osôb dotknutých a zainteresovaných v odpadovom hospodárstve o súčasnej situácii v oblasti odpadového hospodárstva, o nastávajúcich zmenách zavedených zákonom o odpadoch. Žiadateľ plánuje informovať o možnostiach, výhodách a inováciách triedeného zberu a tak propagovať triedený zber a zhodnocovanie odpadov v dvoch prelínajúcich sa etapách.
   
Nitrianske komunálne služby získali dotáciu vo výške 217 900 EUR na projekt „Optimalizácia triedeného zberu odpadu viacúčelovým špeciálnym vozidlom“. V projekte sa jedná o technické doplnenie systému triedeného zberu odpadov o zberové vozidlo s lineárnym stláčaním odpadu s hydraulickou rukou. Vozidlo je špecificky možné používať na manipuláciu s polopodzemnými kontajnermi, rozmiestnenými na území mesta Nitry. Cieľom je zmysluplné rozširovanie a zdokonaľovanie systému triedeného zberu.

Na dnešnom zasadnutí správna rada nevyhovela jednej žiadosti spoločnosti POWER BATTERY, s.r.o., Banská Bystrica.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader