Slovensky English
Správy pre tlač
Zasadnutie správnej rady v auguste, 24.08.07  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadaní vyhovela 10 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov ďalšími 152 miliónmi korún. Od začiatku roka tak schválila dotácie pre celkovo 56 projektov v súhrnnej výške 395 miliónov korún.

Tri dotácie tentoraz smerujú na podporu spracovania starých vozidiel. Konkrétne je to projekt spoločnosti KOVOD RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica podporený sumou takmer 44 miliónov korún, projekt spoločnosti WIP Autovrakovisko, s. r. o., Šamorín na rozšírenie prevádzky za 5,3 milióna korún a nakoniec projekt Združenia automobilového priemyslu SR s názvom „Elektronický systém zberu a spracovania údajov eZAP – 2. etapa“, ktorý fond podporí sumou takmer 60 miliónov korún.
Podpora zberu a spracovania starých pneumatík je zhmotnená v projekte spoločnosti ETOP – TRADING, a. s., Púchov, na ktorý pripadne 19,2 milióna korún. Tejto problematike sa venuje aj projekt mestského podniku Stropkov, SLUŽBA, Stropkov na zriadenie zberného strediska pre zber vybraných nebezpečných odpadov a pneumatík podporený fondom sumou bezmála 660 tisíc korún.
Združenie obcí SEZO – Spiš, Spišská Nová Ves získalo dotáciu vo výške 6,4 milióna korún na IV. etapu separovaného zberu odpadov. Mesto Strážske so zámerom intenzifikácie separovaného zberu komunálnych odpadov v II. etape dostane takmer 655 tisíc korún a Technické služby mesta Levoča s podobným projektom 1,3 milióna korún.
Spoločnosť TRANSFORM RECYCLING, a. s., Žiar nad Hronom dostane 15 miliónov korún na projekt recyklácie zmesového plastového odpadu zo separovaného zberu.
Zvyšných 195 tisíc korún pripadne Zväzu elektrotechnického priemyslu na propagáciu zberu a zhodnocovania elektroodpadu na medzinárodnom veľtrhu ELOSYS v Trenčíne.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od jej posledného zasadnutia dňa 26. 06. 2007 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest viac ako 10,5 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader