Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z V. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 06. 06. 2016, 10.06.16  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom zasadnutí dňa 06. 06. 2016 vyhovela štyridsiatim siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a nevyhovela ôsmim žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 8 465 836 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 103 projektov v súhrnnej výške  25 155 153 EUR.
 
Dňa  09. 05. 2016 boli Recyklačnému fondu doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej treťom tohtoročnom zasadnutí uskutočnenom dňa 17. 03. 2016 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. Minister životného prostredia podpísal všetkých 7 rozhodnutí o schválení poskytnutia prostriedkov z tohto zasadnutia. 

Dňa  18. 05. 2016 boli Recyklačnému fondu doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej štvrtom tohtoročnom zasadnutí uskutočnenom dňa 28. 04. 2016 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. Minister životného prostredia podpísal všetkých 28 rozhodnutí o schválení poskytnutia prostriedkov z tohto zasadnutia. 

Na dnešnom zasadnutí odsúhlasila Správna rada Recyklačného fondu finančnú podporu vo výške 260 000 EUR spoločnosti Prima – FO, s.r.o, ktorá na schválenie predložila projekt s názvom „Materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík“. Projekt sa zameriava na obstaranie technologickej linky na spracovanie použitých pneumatík a zvýšenie pomeru materiálového zhodnocovania použitých pneumatík prostredníctvom obstarania linky na spracovanie pneumatík a následne gumovej drviny do výroby izolačného materiálu na báze betónu, gumovej a plastovej drviny. Ďalším cieľom je zefektívniť a rozšíriť výrobu svojich výrobkov pri udržateľných cenách za vstupné suroviny gumovej drviny. Tento prístup by mal napomôcť k dlhodobej udržateľnosti zákonom stanoveného pomeru materiálového zhodnocovania použitých pneumatík vo všetkých regiónoch Slovenska a k vytvoreniu dostredivého systému umožňujúceho eliminovať nedostatky pri umiestňovaní výrobkov so zapracovanou gumovou drvinou na trh.
Spoločnosť VALOTOP, s.r.o., predložila na schválenie projekt „Podpora školského zberu v SR“ a získala finančnú podporu v sume 89 100 EUR. Cieľom tohto projektu je vhodnou environmentálnu výchovou zaujať deti a žiakov o problematiku, ktorá sa spája so vzťahom k životnému prostrediu. Hravou formou je možné vysvetliť problematiku odpadov a tým dať deťom aj základ prvého získania uvedomenia si, že je nutné chrániť životné prostredie. Realizáciou predloženého projektu bude vytvorený súbor didaktických pomôcok, ktoré vedú k podpore zhodnocovania triedenia a zhodnocovania odpadov.

Dotáciu vo výške 420 000 EUR získala spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. na predložený projekt „Intenzifikácia zhodnocovania elektroodpadov a klimatizačných zariadení“. Hlavným zámerom projektu je nákup dvoch technologických zariadení – zariadenie na zhodnocovanie odpadov pochádzajúcich z chladiacich a klimatizačných zariadení a zariadenie na drvenie agregátov pochádzajúcich z elektrozariadení. Uvedené zariadenia umožňujú zvýšiť výnosnosť zhodnocovania nielen jednotlivých prúdov elektroodpadu ale medzisektorovo aj príbuzných odpadov pochádzajúcich z použitých vozidiel, vzhľadom na to, že chladiace a klimatizačné jednotky vozidiel ako aj agregáty riadiacich jednotiek a palubných zariadení majú identické zloženie.

Spoločnosť FECUPRAL, spol. s r.o. získala dotáciu v sume 252 380 EUR na projekt pod názvom „Intenzifikácia zberu obalov z papiera a lepenky na území Slovenskej republiky“. Cieľom projektu je intenzifikácia triedeného zberu zdokonalením systému zvozu odpadov z papiera a lepenky na území Slovenskej republiky a dodaním upravených odpadov  k recyklátorom nastavením parametrov udržateľnosti celého systému v období účinnosti nového zákona odpadov a vytvorenie konštruktívnych vzťahov v sektore recyklácie odpadov z papiera s perspektívou zvýšenia účinnosti zberu a recyklácie odpadov z papiera a lepenky v nasledujúcich rokoch.

ASPEK Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku získala dotáciu vo výške 15 000 EUR na projekt „RecyASPEK – zvýšenie množstva recyklovaného odpadu z priemyselných podnikov“.  Cieľom predloženého projektu je v čo najkratšom čase pozitívne ovplyvniť činnosť svojich členov pri aplikácii nového zákona o odpadoch do praxe a tým aktívne rozvíjať a pozitívne ovplyvňovať systém odpadového hospodárstva v prospech recyklačnej obehovej spoločnosti.

Zväz sklárskeho priemyslu SR predložil projekt „Sklá v automobilovom priemysle (Integrovaná výskumná platforma zhodnocovania jednotlivých prúdov odpadu z automobilového priemyslu)“ a bola mu schválená finančná podpora v sume 30 000 EUR. Realizáciou projektu sa vytvorí priestor na pristúpenie členov Zväzu sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky ku vedecko-výskumnému konzorciu vedeného Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, s cieľom zabezpečiť riešenie problematiky životného cyklu skla v rámci životného cyklu automobilu.

Ing. Radoslav Popovič RADES predložil projekt „Intenzifikácia zberu, spracovania a recyklácie starých vozidiel“ a bola mu schválená dotácia vo výške 169 000 EUR. Cieľom predloženého projektu je zaobstaranie nákladného kontajnerového vozidla na celkovú manipuláciu so všetkými vyseparovanými komoditami zo spracovania starých vozidiel a ich následnej prepravy ku konečným spracovateľom. Na celoareálovú manipuláciu so starými vozidlami je navrhovaný vysokozdvižný vozíka a na bezpečné a ekologické odsávanie  klimatizácií bude slúžiť odsávačka, ktorá doplní už existujúce zariadenia na vysušovanie starých vozidiel.

Daniel Laluch AUTOLALUCH získal z Recyklačného fondu finančnú podporu vo výške 49 310 EUR na predložený projekt „Zvýšenie efektivity spracovania starých vozidiel v autorizovanom zariadení Daniel Laluch AUTOLALUCH“. Cieľom predloženého projektu je zakúpenie technologických zariadení, ktoré budú využívané v procese spracovania starých vozidiel. Pre účely zvýšenia materiálového zhodnotenia bude zakúpený drvič na spracovanie autokáblov – spracovaním sa získajú farebné kovy ako meď a hliník a plastový odpad pre ďalšie zhodnotenie. Vybavenie prevádzky zabezpečí do budúcnosti plnenie záväzných limitov materiálového zhodnocovania a recyklácie starých vozidiel a zabezpečenie zvyšujúceho sa stavu zberu a spracovania starých vozidiel v daných okresoch, kde je žiadateľ jediným autorizovaným spracovateľom. 

Spoločnosť HOTIS RECYCLING SLOVAKIA, s.r.o. získala finančné prostriedky vo výške 380 000 EUR na predložený projekt „Recyklačné stredisko HOTIS“. Projekt je zameraný na zabezpečenie zberu zvyšujúceho sa počtu starých vozidiel odťahovým vozidlom s elektrickým navijakom, vybavenie zdvihákmi pre zvýšenie kapacity selektívneho rozoberania starých vozidiel, doplnenie kontajnerov na dočasné uskladnenie a následnú dopravu vyseparovaných komodít ku konečnému spracovateľovi a hlavne nasadenie linky na spracovanie autokáblov s cieľom zvýšenia materiálového spracovania starých vozidiel.  Cieľom je aj modernizácia prevádzky a udržateľnosť spracovateľskej kapacity v rámci komplexného zberu a spracovania starých vozidiel na Slovensku.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky získal na projekt „Celoštátna podpora MH SR a ZAP SR na používanie vysoko ekologických nízkoemisných vozidiel, ktoré nie sú výhradne poháňané spaľovacím motorom, s cieľom získania takýchto vozidiel na testovanie procesov pri ich následnom spracovaní“ dotáciu z Recyklačného fondu vo výške 5 000 000 EUR.  Hlavným cieľom projektu je vytvorenie účinného motivačného mechanizmu na podporu nákupu a používania nízkoemisných vozidiel poháňaných primárne elektromotorom a čerpajúcim energiu na pohon vozidla z batérie a získanie praktických skúseností v procese ich spracovania. Významným cieľom projektu je pripraviť spracovateľov starých vozidiel na efektívne materiálové a energetické zhodnocovanie prúdov odpadov tak, aby sa zabezpečilo plnenie dlhodobých cieľov a povinností Slovenskej republiky pri spracovaní odpadu. 

Projekt pod názvom „Zber starých vozidiel a ekologický proces ich spracovania“, ktorý predložila spoločnosť ŽOS-EKO, s.r.o. bol podporený sumou 486 100 EUR. Cieľom predloženého projektu je dosiahnuť systémové riešenie na úrovni dnešného poznania zamerané na zhodnotenie, recykláciu, materiálové využitie odpadov a vybraných komodít zo starých vozidiel nákupom vybraných manipulačných, prepravných a obslužných zariadení účelovo zameraných na zefektívnenie spracovania a recyklácie starých vozidiel a ich jednotlivých komodít s úzkym zameraním na získanie plnohodnotných surovín z kovových materiálov.

Obci Horná Súča bola schválená dotácia vo výške 53 130 EUR na projekt „Zlepšenie triedenia odpadov v Hornej Súči“. Prioritou tohto projektu je nahradenie súčasne používaného vrecového systému zberu kontajnerovým zberom do 240 l a 120 l kontajnerov. Zároveň chce žiadateľ zefektívniť systém zberu osvetovou aktivitou a zvýšením kapacít zberných hniezd, rozmiestnením 1 300 l zvonových kontajnerov (sklolaminátových) na zber skla.   

Mesto Brezová pod Bradlom získalo finančnú podporu na projekt „Zlepšenie triedenia odpadov v Brezovej pod Bradlom“ v sume 44 230 EUR.  Tento projekt je zameraný na zefektívnenie a posilnenie kapacít zberu odpadov z plastov, papiera, skla, VKM a kovových obalov zakúpením zberových a veľkokapacitných kontajnerov.

Dotácia bola odsúhlasená aj obci Nová Bošáca vo výške 11 387 EUR. V rámci projektu „Zefektívnenie triedeného zberu odpadov v Novej Bošáci“ obec plánuje zefektívniť zber plastov, skla, zaviesť zber kovových obalov a VKM priamo spred domácností a sprístupniť zber uvedených odpadových komodít  aj obyvateľom ťažšie prístupných osád a realizovať cielenú informačnú kampaň o triedení odpadov pre všetky vekové kategórie obyvateľov.

Obec Banka získala finančnú podporu v sume 32 898 EUR na predložený projekt pod názvom „Zintenzívnenie triedenia odpadov v Banke“. Cieľom posudzovaného projektu je zefektívnenie triedeného zberu v obci, ktorý chce obec dosiahnuť zlepšením prístupnosti triedeného zberu obyvateľom obce, zvýšením zberových kapacít a zabezpečením efektívnej informovanosti v oblasti triedenia odpadov a prevencie ich vzniku.

Obec Spišský Hrhov na svoj projekt „Triedený zber odpadov Spišský Hrhov a okolie – 2. etapa“ dostalo podporu v sume 45 980 EUR. Realizácia projektu bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie regiónu, pretože intenzifikáciou triedeného zberu bude zabezpečené vytriedenie väčšieho objemu komunálneho odpadu, ktorý bol doteraz ukladaný na skládku odpadov. Navrhovaným riešením sa znížia aj dopravné náklady na vývoz a ukladanie komunálneho odpadu na skládku.

Sumou 15 485 EUR bola podporená obec Heľpa, ktorá predložila na schválenie projekt „Rozšírenie existujúceho zberového systému“. Cieľom projektu je snaha o zvýšenie intenzity triedeného zberu v obci prostredníctvom zakúpenia kontajnerov a vriec na triedený zber odpadov.

Dotácia vo výške 8 740 EUR bola schválená pre obec Polomka. Projekt „Čistá Polomka“ je zameraný na zvýšenie intenzity triedeného zberu v obci prostredníctvom zakúpenia kontajnerov na triedený zber odpadov. Zlepší sa tým aj technická a technologická úroveň nakladania s vytriedenými odpadmi.

Obec Nitrianske Pravno získala dotáciu v sume 45 880 EUR na projekt „Zefektívnenie zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu nákupom lisu X25“, ktorého cieľom je intenzifikácia a skvalitnenie doterajšieho triedeného zberu odpadov na území obce, zavedenie triedenia kovových obalov a skvalitnenie pozberovej úpravy vyzbieraných odpadov lisovaním.
Dotáciu získala aj obec Pohorelá na projekt „Zefektívnenie a rozšírenie separovaného zberu v obci Pohorelá“ a to vo výške 10 504 EUR, ktorého cieľom je intenzifikácia triedeného zberu plastov, papiera a skla na území obce Pohorelá posilnením zberovej infraštruktúry, čím sa zlepšia podmienky na triedenie pre obyvateľov a skrátia sa donáškové vzdialenosti do kontajnerov.

Aj obec Čachtice získala dotáciu na projekt „Rast separácie skla a plastov v obci Čachtice“ v sume 19 946 EUR. Hlavným zámerom projektu je intenzifikácia triedeného zberu dvoch najvýznamnejších zložiek komunálneho odpadu skla a plastov v obci Čachtice, zlepšenie komfortu triedenia týchto zložiek pre občanov a zníženie nákladov na triedený zber.

Obec Dolné Vestenice bola podporená sumou 28 346 EUR na projekt „Zlepšenie triedenia odpadov v Dolných Vestenicicach“, ktorého cieľom je výrazná intenzifikácia triedeného zberu plastov, skla, papiera a kovových obalov v obci a zavedenie triedenia VKM, čo sa má dosiahnuť zásadnými zmenami v systéme a organizácii triedeného zberu a masívnou propagačnou kampaňou.

Dotáciu vo výške 3 190 EUR získala obec Šumiac, ktorá predložila projekt „Recyklácia a zefektívnenie zberu odpadov“, zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu dvoch základných zložiek komunálneho odpadu – skla a plastov.
Dotáciu v sume 22 221 EUR získala obec Trenčianska Turná s projektom „Rozšírenie separovaného zberu v obci Trenčianska Turná“. Cieľom predloženého projektu je intenzifikácia súčasného triedeného zberu troch najväčších zložiek komunálneho odpadu – plastov, skla a papiera a zlepšenie podmienok pre triedenie odpadov pre obyvateľov, ako aj zlepšenie podmienok na nakladanie s vytriedenými odpadmi na zbernom dvore.

Obec Moravské Lieskové získala dotáciu vo výške 27 430 EUR na projekt „Zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom“. Cieľom projektu je snaha o zvýšenie intenzity triedeného zberu v obci prostredníctvom zakúpenia kontajnerov na triedený zber odpadov. V súčinnosti s aktívnou osvetou chce obec dosiahnuť postupné znižovanie množstva komunálnych odpadov, ktoré sú ukladané na skládku odpadov.

Obci Torysa bola pridelená dotácia na projekt „Intenzifikácia triedeného zberu odpadov Torysa a okolie“ v sume 49 220 EUR. Cieľom projektu je zintenzívniť a zefektívniť triedený zber komodít Recyklačného fondu s dôrazom na zvýšenie účinnosti samotného triedeného zberu v záberovej oblasti zapojených obcí.

Spoločnosť FÚRA, s.r.o. bola podporená sumou 233 800 EUR na realizáciu projektu pod názvom „Úprava komodít separovaného zberu“. Hlavným cieľom projektu je vybudovanie zberných dvorov s príslušnou technickou výbavou, kde budú sústredené vytriedené zložky komunálneho odpadu, následne sa dotriedia, podľa potreby upravia a priamo dodajú zmluvnému zhodnocovateľovi bez ďalších vstupov iných subjektov - priekupníkov do systému nakladania s vytriedenými odpadmi. Takto nastavený systém bude mať environmentálny prínos, budú vytvorené nové pracovné miesta, znížia sa náklady na zber a úpravu vytriedených odpadov, čo v konečnom dôsledku má vplyv na ekonomiku celého systému pri poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve.

Obec Komjatná získala dotáciu vo výške 16 297 EUR na projekt „Zefektívnenie zberu separovaného odpadu“. Cieľom projektu je intenzifikácia triedeného zberu v obci zakúpením kontajnerov a vriec, ktoré budú rozmiestnené na určených zberných miestach v obci a v rodinných domoch.

Obec Turie získala dotáciu vo výške 38 140 EUR na projekt s názvom „Zintenzívnenie triedenia odpadov v obci Turie“, ktorého cieľom je snaha o zvýšenie intenzity triedeného zberu v obci prostredníctvom zakúpenia kontajnerov na triedený zber odpadov.

Obci Bobot bola schválená dotácia vo výške 4 970 EUR na projekt „Chceme triediť“. Cieľom je rozšírenie triedeného zberu o nové kontajnery, čím by mala byť vyššia miera vytriedených komodít, ktoré sa dostanú k zhodnotiteľovi. Súčasťou intenzifikácie má byť aj propagačná kampaň - kalendár zberu, prostredníctvom ktorého budú občania informovaní o harmonograme zberu a aj o dôležitosti triedeného zberu odpadov.

Obec Valaská Dubová získala dotáciu vo výške 15 919 EUR na projekt „Zvýšenie efektívnosti separovaného zberu v obci Valaská Dubová“. Cieľom je zvýšenie počtu zberných nádob, zvýšenie efektivity a zintenzívnenie triedeného zberu plastov, papiera a skla, zavedenie triedeného zberu nových komodít – VKM a kovových obalov, zlepšenie prístupnosti triedeného zberu pre občanov obce a zníženie nákladov spojených s realizáciou triedeného zberu prostredníctvom nákupu kontajnerov zo zdrojov obce.

Obec Dolné Trhovište získala finančné prostriedky na projekt „Zlepšenie triedeného zberu v Inovci“ vo výške 51 400 EUR. Predložený projekt je zameraný na dosiahnutie primárnych cieľov vybudovaním jednoduchého a efektívneho systému odpadového hospodárstva v obciach s očakávanou intenzifikáciou triedeného zberu. Prioritou obcí je zlepšenie dostupnosti triedeného zberu pre občanov a návštevníkov obce, ako aj pre podnikateľské subjekty.

Obec Zákamenné získala na projekt „Optimalizácia triedeného zberu v Zákamennom“ dotáciu vo výške 56 930 EUR. Hlavným zámerom je aktívna osveta triedeného zberu jednotlivých komodít, spolu so zvýšením počtu zberných hniezd v obci,  čím sa zvýši zberová kapacita a vytvorí sa priestor na intenzifikáciu triedeného zberu.

Obec Oravská Lesná predložila projekt s názvom „Zintenzívnenie triedeného zberu v Oravskej Lesnej“ a získala dotáciu v sume 45 310 EUR. Prioritou je zabezpečenie zberného dvora lepšou, modernejšou manipulačnou a zberovou technikou (prostredníctvom projektov EÚ). Aktívna osveta je súčasťou celého zámeru.

Obec Brestovany získala dotáciu na projekt „Zlepšenie triedenia odpadov v Brestovanoch“ vo výške 28 490 EUR. Rozšírením triedeného zberu by mala byť vyššia miera vytriedených komodít. 

Obec Nová Bystrica získala finančnú podporu vo výške 33 460 EUR na projekt „Zlepšenie triedenia odpadov v Novej Bystrici“, ktorý je zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu v obci (papier, plasty a sklo) a zavedenie triedeného zberu pre komodity, ktoré doposiaľ v obci triedené neboli (VKM, kovové obaly).  

Dotáciu z Recyklačného fondu získalo združenie obcí SEZO – Spiš a to vo výške 77 830 EUR s projektom „Zefektívnenie triedeného zberu odpadov v združení SEZO – SPIŠ – 2. etapa“. Cieľom projektu je zabezpečením potrebného množstva zberných nádob, zberných vriec a veľkoobjemových kontajnerov a ich využitím dosiahnuť intenzifikáciu triedeného zberu v obciach a mestách združenia.

Obec Košeca získala podporu vo výške 19 130 na projekt „Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Košeca“ s cieľom zvýšiť intenzitu triedeného zberu v obci prostredníctvom zakúpenia kontajnerov na triedený zber odpadov.

Obec Svinná so svojím projektom „Zintenzívnenie triedenia odpadov v obci Svinná“ dostala finančnú podporu v sume 26 660 EUR. Cieľom projektu je intenzifikácia triedeného zberu v obci Svinná zakúpením kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na určených zberných miestach v obci. Takto rozmiestnené kontajnery umožnia občanom obce ukladať vytriedené komodity oddelene podľa jednotlivých druhov odpadu. Projekt rieši aj osvetu o triedenom zbere odpadov a to vydaním nálepky na kontajnery s popisom komodity, dvanásť stranovej informačnej brožúry veľkosti A5 a informačného letáka k triedenému zberu odpadov.

Obci Jasenica bola poskytnutá dotácia na predložený projekt s názvom „Zintenzívnenie triedenia odpadov v Jasenici“ vo výške 20 580 EUR s cieľom zintenzívniť a zefektívniť triedený zber komodít Recyklačného fondu s dôrazom na zvýšenie účinnosti samotného triedeného zberu v záberovej oblasti. 

Obec Oravská Polhora získala dotáciu na predložený projekt „Zintenzívnenie triedenia odpadov v Oravskej Polhore“ v sume 35 545 EUR. Hlavným zámerom obce je zlepšiť prístupnosť triedeného zberu pre občanov obce, zvýšiť zberovú kapacitu prostredníctvom kúpy nových kontajnerov a zvýšenia počtu kontajnerových stojísk a zabezpečenie aktívnej osvety v oblasti triedeného zberu odpadov.  

Obec Rabčice získala finančnú podporu vo výške 25 290 EUR. Cieľom projektu „Intenzifikácia triedeného zberu odpadov v obci Rabčice“  je zvýšenie počtu kontajnerov v obci a počet stanovíšť, čím sa obyvateľom obce zníži donášková vzdialenosť ku kontajnerom a zabezpečí vyššia kapacita zberných nádob, čo predpokladá nárast množstiev vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

Dotáciu v sume 14 950 EUR odsúhlasila Správna rada Recyklačného fondu obci Horné Otrokovce na projekt „Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v Horných Otrokovciach“. Finančné prostriedky z Recyklačného fondu by mali byť použité na zaobstaranie kontajnerov na triedený zber odpadov, ktorý by mal nahradiť vrecový systém zberu papiera a plastov z domácností.
Obec Družstevná pri Hornáde získala dotáciu vo výške 31 710 EUR. Na schválenie predložila projekt „Zintenzívnenie triedenia odpadov v Družstevnej“, na základe ktorého plánuje zakúpiť najmä kontajnery na triedený zber odpadov, čím by sa mala zlepšiť prístupnosť triedeného zberu pre občanov obce, zvýšiť zberová kapacita a tiež počet kontajnerových stojísk.
Dotácia vo výške 22 490 EUR bola odsúhlasená obci Kostoľany nad Hornádom na projekt pod názvom „Zintenzívnenie triedenia odpadov v Kostoľanoch nad Hornádom“, ktorého hlavným cieľom je zefektívniť triedený zber v obci.  

Obec Lietavská Lúčka získala dotáciu na projekt pod názvom „Optimalizácia triedeného zberu v obci Lietavská Lúčka“ vo výške 16 458 EUR. Prioritou je zvýšenie efektivity triedenia odpadov a tiež zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov obci o triedenom zbere odpadov.

Zámok Hlohovec, o. z. predložil na schválenie projekt s názvom „Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku“ a bola mu pridelená dotácia vo výške 81 000 EUR. Tento projekt je zameraný na vytvorenie komplexného vzdelávacieho systému pre deti a mládež z územia realizácie projektu (a aj ich rodičov), ktorý by využíval prvky tradičného vzdelávania (knihy, stolové hry, tvorivé dielne, praktické vyučovanie) s modernými audio vizuálnymi prvkami (tzv. rozšírená realita). Na dosiahnutie týchto cieľov by sa mala vybudovať ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku, vytvoriť komplexný vzdelávací systém, realizovať vzdelávacie a informačné podujatia a zahájiť pravidelná osvetová kampaň v partnerských obciach a na školách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom zasadnutí nevyhovela žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov spoločnosti BATTEX, s.r.o., ktorá predložila projekt „Úprava zberného a logistického centra na zber a zvoz použitých batérií a akumulátorov a zabezpečenie prepravných a zberových kapacít“. 

Nevyhovené bolo aj projektu „Čistejšia a ekologickejšia obec“, ktorý predložila obec Beňuš.
Nevyhovené bolo projektu spoločnosti Alter Concept, s.r.o. pod názvom „Zvýšenie objemu zberu so zefektívnením materiálového zhodnocovania použitých pneumatík“. 

Spoločnosť ENVIROPOL, s.r.o. predložila na schválenie projekt „Zvýšenie kvality zberu elektroodpadov“ a tejto žiadosti bolo tiež nevyhovené.
Správna rada Recyklačného fondu neschválila projekt „Zefektívnenie systému a rozšírenie vytriedeného odpadu na území obce Omšenie“ predložený obcou Omšenie.

Dotácia nebola poskytnutá ani spoločnosti Renviro, s.r.o. na projekt pod názvom „Alternatívne a progresívne riešenie zberu a zhodnocovania PET obalov“.

Spoločnosti  TAVAL, spol. s r. o. s projektom „Zhodnocovanie kovov zo starých vozidiel“ nebolo správnou radou vyhovené.
ZSNP RECYKLING, a. s. s projektom „Technologické vybavenie mobilného zberu starých vozidiel priamo u držiteľa“ tiež nezískalo dotáciu z Recyklačného fondu.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 16. 04. 2016 do 20. 05. 2016 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 123 415 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader