Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z IV. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 28. 04. 2016 , 02.05.16  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvadsiatimôsmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a nevyhovela šiestim žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 9 942 702 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 56 projektov v súhrnnej výške  16 689 317 EUR.

Dňa  22. 03. 2016 boli Recyklačnému fondu doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej prvom tohtoročnom zasadnutí uskutočnenom dňa 28. 01. 2016 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. Minister životného prostredia podpísal 6 rozhodnutí o schválení poskytnutia prostriedkov z tohto zasadnutia. S uvedením dôvodov nepodpísania bolo vrátené rozhodnutie o schválení poskytnutia prostriedkov žiadateľovi MIKONA s.r.o., Púchov na projekt „Vytvorenie dlhodobo udržateľného systému nakladania s opotrebovanými pneumatikami s dopadom na celom území SR“. 

Dňa  23. 03. 2016 boli Recyklačnému fondu doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej druhom tohtoročnom zasadnutí uskutočnenom dňa 25. 02. 2016 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. Minister životného prostredia podpísal všetkých 15 rozhodnutí o schválení poskytnutia prostriedkov z tohto zasadnutia. 

Spoločnosť Filter Technik Slovakia, s.r.o., Žilina získala dotáciu vo výške 335 440 EUR na projekt „Zhodnocovanie odpadových olejov filtráciou a ich opätovné použitie na mieste ich vzniku“. Cieľom predloženého projektu je obstaranie a inštalácia nových technologických zariadení určených na zhodnocovanie odpadových olejov činnosťou podľa R9 – prečisťovanie olejov za účelom ich opätovného použitia. Optimálny priebeh procesov zhodnocovania tohto typu si vyžaduje aj uplatnenie primeraných meracích a analytických zariadení, ktoré sú nevyhnutnou vecnou súčasťou aplikácie týchto technických zariadení. 

Ekologické a inovačné centrum o. z., Leopoldov získalo podporu na projekt „Sklá s obsahom ťažkých kovov (zber, úprava a možnosti zhodnotenia)“ v sume 26 000 EUR. Jeho cieľom je analýza jednotlivých segmentov systému zberu, triedenia a možnosti recyklácie skla s obsahom ťažkých kovov, vývoj, vyhľadávanie a možnosti aplikácie nových technológií vhodných na zhodnocovania takýchto odpadov zo skla.

Dotáciu vo výške 291 600 EUR získala spoločnosť ROMAG, spol. s r. o., Senec s projektom „Zvýšenie kvality zhodnocovania autoplastov“. Cieľom projektu je nákup a inštalácia zariadenia na úpravu plastových odpadov, ktorého súčasťou je špeciálny malý kladivový mlyn a magnetický separátor kovov a špeciálne zariadenie na primárne rozoberanie starých vozidiel – hydraulické drapákové čeľuste + pridržiavacie čeľuste POWERHAND.

Agrokomplex Výstavníctvo Nitra na projekt „AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2016“ získal dotáciu vo výške 11 175 EUR. Výstavný areál a dlhoročné skúsenosti žiadateľa s organizovaním obdobných podujatí dávajú záruku  na vytvorenie dobrých podmienok na komunikáciu s laickou i odbornou verejnosťou. AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2016 je zaradený do medzinárodného kalendára O.I.C.A. medzi dvadsať najväčších autosalónov vo svete. Termín konania je od 13. – 16. októbra 2016. Cieľom projektu je aktívne motivovať držiteľov starých vozidiel k ich odovzdávaniu autorizovaným spracovateľom pred nezmyselným vyraďovaním - odovzdaním výkupniam kovov resp. nelegálneho ponechania si na základe čestného prehlásenia o neexistencii starého vozidla.

Spoločnosť Auto MAX Šurany, s.r.o. predložila projekt s názvom „Zefektívnenie  rozoberania starých vozidiel s cieľom zabezpečenia maximálneho zhodnocovania“ a bola jej schválená dotácia v sume 179 720 EUR. Cieľom predloženého projektu je zabezpečenie vlastného hydraulického lisu, čím sa zabezpečí zníženie objemov vyseparovaných komodít zo spracovania starých vozidiel, dočasného uskladnenia v kontajneroch a následné zvýšenie hmotnosti naloženého vozidla pri vlastnej doprave ku konečnému spracovateľovi. Elektrický vysokozdvižný vozík bude zabezpečovať činnosť manipulácie pri preberaní a ukladaní starých vozidiel do skladu starých vozidiel a následne manipuláciu s nakladaním a vykladaním paliet do regálového systému. Odťahové vozidlo zabezpečí v maximálnej miere zber hlavne nepojazdných starých vozidiel a celkovo zvýši množstvo spracovávaných starých vozidiel v prevádzke. 

Dotácia vo výške 150 850 EUR bola odsúhlasená spoločnosti CARS IQ, spol. s r. o., Piešťany na projekt „Doplnenie technológie zberu a spracovania starých vozidiel“. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie a skvalitnenie technologickej úrovne selektívnej demontáže starých vozidiel a materiálových komponentov. Projekt prispeje k zvýšeniu využitia existujúcej kapacity pri uplatnení princípu blízkosti a sebestačnosti a vytvorení potenciálu ďalšieho rastu. Optimalizuje sa logistika zberu - preprava do spracovateľského zariadenia. Dôležitým prvkom je zabezpečiť ekologické odstraňovanie všetkých prevádzkových kvapalín vrátane klimatizácií a airbagov  vhodnou a modernou technológiou. 

Obec Horné Srnie získala dotáciu na projekt pod názvom „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v obci“ v sume 4 674 EUR. Hlavným cieľom predloženého projektu je zvýšenie účinnosti a celkové zefektívnenie zberu triedeného odpadu, zabezpečenie vyššieho počtu kontajnerov a tým aj rozšírenie zberových kapacít pre obyvateľov obce a zníženie objemu odpadov vyvážaného na skládky komunálnych odpadov, čo by malo prispieť k celkovému zníženiu výdavkov na nakladanie s odpadmi.

Slovenská technická univerzita v Bratislave predložila na správnu radu projekt s názvom „Propagácia a podpora zhodnotenia odpadov na TOP 2016“ a bola jej schválená dotácia vo výške 11 731 EUR. Hlavným zámerom je v rámci medzinárodnej konferencie  TOP 2016 propagovať pred odbornou verejnosťou nové poznatky a technológie a ich využívanie pri materiálovom a energetickom zhodnocovaní odpadov vrátane odpadov z komodít Recyklačného fondu a komunálneho odpadu.

Obci Ľubica bola odsúhlasená dotácia na projekt „Zefektívnenie triedeného zberu v Ľubici“ v sume 4 788 EUR. Cieľom projektu je intenzifikácia triedeného zberu v obci Ľubica zakúpením veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú uložené na zbernom mieste a umožnia občanom obce ukladať vytriedené komodity oddelene podľa jednotlivých druhov odpadu a zároveň bude zabezpečená lepšia obslužnosť kontajnerov s vytriedenými komoditami pri ich ďalšom nakladaní pred úpravou v Technických službách s.r.o. Kežmarok. 

Obec Liptovské Revúce získala dotáciu 43 887 EUR na predložený projekt „Zvýšenie efektívnosti separovaného zberu v obci Liptovské Revúce“. Cieľom projektu je intenzifikácia triedeného zberu v obci Liptovské Revúce zakúpením kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na určených zberných miestach v obci, v rodinných domoch a v priestoroch obecného úradu. Takto rozmiestnené kontajnery umožnia občanom obce ukladať vytriedené komodity oddelene podľa jednotlivých druhov odpadu a zároveň bude zabezpečená lepšia obslužnosť kontajnerov s vytriedenými komoditami pri ich ďalšom nakladaní pred úpravou v Technických službách Ružomberok, a.s.

Dotácia vo výške 498 000 EUR bola schválená pre spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Slovenská Ľupča. Projekt s názvom „Intenzifikácia zhodnocovania elektroodpadov a triedenia prenosných batérií“ je zameraný na zhodnocovanie v súčasnosti nedostatočne zhodnocovaných prúdov elektroodpadu – káblov - čo je v súlade s komoditným programom sektora elektrozariadení, v rámci ktorého je cieľom „podpora využitia nových technológií, ktoré budú schopné dosahovať vyššiu vyťažiteľnosť spracovávaného elektroodpadu, ktorý nie je v súčasnosti dostatočne pokrytý existujúcimi kapacitami a zhodnocovanie i v súčasnosti nezhodnocovaných častí elektrozariadení“. 

Obec Udiča získala dotáciu 26 870 EUR na projekt „Zefektívnenie triedeného zberu odpadov v Udiči“, ktorého cieľom je zefektívnenie doterajšieho systému triedeného zberu odpadov z plastov, papiera, skla, VKM a kovových obalov a výrazné zvýšenie triedených množstiev odpadov v obci Udiča.

Odsúhlasená bola aj dotácia pre obec Trenčianske Stankovce v sume 31 620 EUR na projekt „Intenzifikácia triedeného zberu v obci Trenčianske Stankovce“, ktorého cieľom je intenzifikácia a skvalitnenie triedeného zberu odpadov z plastov, skla, VKM, kovových obalov a papiera na území obce Trenčianske Stankovce realizovaný prostredníctvom informačno – propagačných materiálov o triedenom zbere odpadov a doplnením kontajnerov a vriec na triedený zber.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v Bratislave získala dotáciu vo výške 11 500 EUR na projekt „Realizácia súťažno-vzdelávacej aktivity „Recyklácia odpadov z obalov potravín – starým veciam nová šanca“ v rámci IV. ročníka týždňa Hovorme o jedle“. Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávania informovať deti a mládež o systémoch triedeného zberu a zhodnotenia odpadov pochádzajúcich od výrobcov v agropotravinárskom rezorte. Realizáciou projektu dôjde k prenosu informácii k cieľovej skupine obyvateľov detí a študentov. Informácie podané v tejto cieľovej skupine v zrozumiteľnej forme a rozsahu majú podstatný vplyv na ďalšie smerovanie spoločnosti k obehovej ekonomike.

Obec Valaská Belá získala podporu vo výške 8 649 EUR s projektom „Zefektívnenie zberu a rozšírenie separovaných zložiek komunálneho odpadu“, cieľom ktorého je rozvoj systému triedeného zberu a jeho intenzifikácia v obci. Výkon triedeného zberu má na obyvateľov a lokalitu pozitívny ekologický aj ekonomický dopad.

Schválená dotácia bola aj pre mesto Stará Turá na projekt „Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v meste Stará Turá“ vo výške 70 370 EUR, v ktorom je navrhnuté riešenie problematiky ďalšieho rozvoja a intenzifikácie triedeného zberu komodít opotrebovaných olejov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, plastov, papiera, skla a kovových obalov v meste. Cieľom projektu je rozvoj systému triedeného zberu a jeho intenzifikácia v meste. Výkon triedeného zberu má na obyvateľov a lokalitu pozitívny ekologický aj ekonomický dopad.

Spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o. bola pridelená dotácia na projekt „Intenzifikácia separovaného zberu odpadov v meste Poprad“ v sume 64 020 EUR. Projekt rieši komplexné nakladanie s odpadmi s dôrazom na triedený zber odpadov a následné zhodnotenie vytriedených komodít komunálneho odpadu. Realizáciou dôjde k intenzifikácii triedeného zberu, významnému ekologickému a ekonomickému riešeniu v spoločensky dôležitej otázke znižovaniu nepriaznivého dopadu ukladania komunálneho odpadu na skládkach. 

Spoločnosť TEKOS, spol. s r. o. predložila na schválenie projekt „Kvalitatívne a kvantitatívne navýšenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu kúpou lisu, kontajnerov a plastových vriec“ a bola jej schválená dotácia v sume 41 781 EUR. Projekt je zameraný na zvýšenie efektívnosti  triedeného zberu modernizáciou technického vybavenia a rozšírenie existujúcich stojísk separovaného zberu o nové stojiská, nákup vriec na triedený zber a na propagáciu. Žiadateľ sa zaväzuje navýšiť množstvá triedených komodít oproti v súčasnosti vyzbieraným množstvám a tým prispeje k znižovaniu skládkovania recyklovateľných materiálov z KO.

Technické služby, s.r.o., Dolný Kubín získali dotáciu vo výške 91 371 EUR na projekt „Zefektívnenie zberu a kvantitatívne navýšenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu kúpou kontajnerov a lisovacieho zariadenia“. Cieľom je zefektívnenie a rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Dolný Kubín so zameraním na triedenie jednotlivých druhov odpadu rozšírením existujúcich stojísk zberu jednotlivých komodít o nové stojiská. 

Obci Kalná nad Hronom bola správnou radou odsúhlasená dotácia na predložený projekt pod názvom „Rozšírenie separovaných zložiek odpadu“ v sume 6 517 EUR, ktorého hlavným zámerom je pokračovanie v zabehnutom vrecovom systéme v rodinných domoch, skrátenie dostupných vzdialeností ku kontajnerom na triedený zber umiestnením nových kontajnerov objemu 1 100 l pri bytovkách a v nových častiach obce, kde prebieha výstavba rodinných domov. 
Obec Lazany získala dotáciu na projekt „Zberné nádoby na separovaný odpad v obci Lazany“ vo výške 5 874 EUR, cieľom ktorého je rozšíriť počet miest v obci, kde budú umiestnené nové 1 100 l kontajnery na sklo a plasty, aby bol rozšírený a zefektívnený separovaný zber týchto komodít. V prípade úspešnosti projektu budú v obci rozšírené lokality, kde budú umiestnené nové kontajnery.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš predložili projekt pod názvom „Podzemné kontajnery“ a bola im správnou radou schválená dotácia vo výške 47 500 EUR. Projekt je zameraný na zvýšenie efektívnosti  triedeného zberu modernizáciou technického vybavenia a to v jednej časti mesta (sídlisko Podbreziny) s tým, že ide o pilotný projekt výstavby 3 ks tzv. hniezd so spolu 9 ks podzemných kontajnerov.

Dotáciu v sume 7 375 EUR získala aj obec Závadka nad Hronom, ktorá predložila projekt „Vyseparovaný odpad v správnych nádobách“, ktorého cieľom je zvýšenie kapacity a počtu zberných hniezd, zvýšenie efektivity a zintenzívnenie triedeného zberu plastov, papiera a skla, zlepšenie prístupnosti triedeného zberu pre občanov obce a zníženie nákladov spojených s realizáciou triedeného zberu prostredníctvom nákupu kontajnerov na triedený zber plastov, papiera a skla.

Spoločnosť KOSIT a.s., Košice získala dotáciu vo výške 755 950 EUR na projekt „Rozšírenie triedeného zberu odpadov v meste Košice a obciach združených v regionálnom združení obcí Hornád“. Cieľom projektu je zmysluplné rozširovanie a zdokonaľovanie systému triedeného zberu na základe exaktných skúseností tejto spoločnosti, ktorá sa triedením a zhodnocovaním odpadov z komunálneho odpadu zaoberá od roku 2003. Na zlepšenie systému v záujmovej zóne spoločnosti je nutné investovať do technického vybavenia. Jedná sa o technické doplnenie systému triedeného zberu odpadov v meste Košice a v obciach združených v Regionálnom združení obcí Hornád o kontajnery s objemom 1 100 l a vriec potrebných na triedený zber v domácnostiach. Dôležité je doplnenie novej zvozovej techniky na zber a prepravu vytriedených druhov odpadu a taktiež doplnenie novej kontajnerovej techniky na zber vytriedených odpadov a dočasné preskladnenie sústredených odpadov na zberných dvoroch.

Obci Trnavá Hora bola odsúhlasená finančná podpora vo výške 13 940 EUR s projektom „Intenzifikácia triedeného zberu odpadov v obci Trnavá Hora“, zameraný na dosiahnutie lepších výsledkov v triedenom zbere odpadov a to najmä prostredníctvom vytvorenia lepších podmienok a vyššieho komfortu pre obyvateľov obce v tejto oblasti, zníženia donáškovej vzdialenosti ku kontajnerom a vybavením zberného dvora kontajnermi pre zber odpadov.

Obec Dolná Súča získala dotáciu vo výške 34 500 EUR na projekt „Intenzifikácia triedenia odpadov Dolnej Súči“. Cieľom posudzovaného projektu je prostredníctvom obstarania kontajnerov na triedený zber odpadov dosiahnuť zintenzívnenie triedeného zberu.

Schválenú dotáciu vo výške 167 000 EUR získala obec Brusno na projekt „Nákup zberového vozidla“, ktorého cieľom je zefektívnenie doterajšieho systému triedeného zberu odpadov z plastov, papiera, skla, VKM a kovových obalov v obci Brusno, Moštenica, Predajná, Nemecká a Brusno Kúpele zakúpením nového vozidla na triedený zber odpadov z VKM, plastov, papiera, skla a kovových obalov.  

Environmentálny fond získal z Recyklačného fondu podporu vo výške 7 000 000 EUR na projekt „Rozvoj odpadového hospodárstva – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom“. Poskytnuté prostriedky majú byť použité na čiastočné pokrytie nákladov obcí spojených so sanáciou miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktoré sa nachádzajú v katastri žiadateľskej obce, sú evidované odborom starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu a vo vzťahu ku ktorým začali príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva konanie na zistenie osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu, resp. vo vzťahu ku ktorým začal pre nezákonné umiestnenie odpadu trestné stíhanie orgán policajného zboru.

Obec Pobedim predložila na správnu radu projekt s názvom „Zefektívnenie zberu a rozšírenie separovaných zložiek komunálneho odpadu nákupom kontajnerov“.  Tejto žiadosti bolo Správnou radou Recyklačného fondu nevyhovené. 
 
Nevyhovené bolo aj projektu „Zefektívnenie zberu a rozšírenie separovaných zložiek komunálneho odpadu nákupom nádob a kontajnerov“, ktorý predložila obec Huncovce.
Správna rada tiež nevyhovela žiadosti, ktorú predložila spoločnosť ŽP EKO QUELET pod názvom „Zvýšenie efektivity zberu a spracovania starých vozidiel“.

Nevyhovené bolo tiež spoločnosti ŽOS-EKO, s.r.o., Vrútky, ktorá na správnu radu predložila 2 projekty „Rozšírenie efektivity zberu a spracovania použitých batérií a akumulátorov“ a  „Zefektívnenie procesu spracovania a recyklácie starých vozidiel“. 

Mesto Holíč predložilo projekt „Optimalizácia a zefektívnenie prúdov odpadov v meste Holíč inovatívnym integrovaným systémom získavania využiteľných zložiek z komunálneho odpadu“. Tejto žiadosti bolo správnou radou tiež nevyhovené. 

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 13. 02. 2016 do 15. 04. 2016 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 660 920 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader