Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z III. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 17. 03. 2016 , 30.03.16  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 1 678 485,00 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 28 projektov v súhrnnej výške  6 746 615 EUR.

Dňa  26. 02. 2016 boli Recyklačnému fondu doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej deviatom minuloročnom zasadnutí uskutočnenom dňa 04. 12. 2015 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. Minister životného prostredia podpísal 14 rozhodnutí o schválení poskytnutia prostriedkov z tohto zasadnutia. S uvedením dôvodov nepodpísania bolo vrátené rozhodnutie o schválení poskytnutia prostriedkov žiadateľovi Nitrianske komunálne služby na projekt „Intenzifikácia separovaného zberu systémom polopodzemných kontajnerov“. Táto žiadosť bola správnou radou opätovne prerokúvaná a schválená vo výške 94 713 EUR.

Dotáciu z Recyklačného fondu získala spoločnosť KOVOZBER, s.r.o., Spišská Nová Ves na projekt „Zvýšenie materiálového zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel“ vo výške 818 720 EUR. Cieľom predloženého projektu je vybudovať portfólio moderných technologických zariadení, ktorých vzájomné synergické prepojenie a úroveň kvality a čistoty výstupných surovín umožní spoločnosti KOVOZBER, s. r.o. poskytnúť svojim klientom a partnerom z priemyslu nie len komplexnú službu environmentálne vhodného nakladania so všetkými produkovanými odpadmi zo spracovania starých vozidiel, ale v intenciách tzv. obehovej ekonomiky možnosť opätovne uplatniť a využiť zhodnotené, prepracované a vyčistené suroviny zo spracovania starých vozidiel priamo vo výrobnej činnosti (odpad ako zdroj suroviny). Realizácia projektu umožní doplniť súčasné technologické vybavenie a vybudovať komplexný integrovaný systém zhodnocovania a recyklácie častí starých vozidiel tak, že sa budú dať upraviť, vytriediť a zhodnotiť jednotlivé časti starých vozidiel až na základné suroviny, ako sú železné kovy, meď, hliník, vzácne kovy, plasty, sklo, textílie, PUR pena a pod. 

Slovenská technická univerzita v Bratislave získala dotáciu vo výške 500 000 EUR na projekt „Integrovaná výskumná platforma zhodnocovania jednotlivých prúdov odpadov najmä z automobilového priemyslu“. Cieľom predloženého projektu je na báze inteligentnej špecializácie a moderných informačných a komunikačných technológií konštituovať integrovanú výskumnú a inovačnú platformu pre oblasť technológií zhodnocovania odpadov najmä z automobilového priemyslu, aby sa zvýšila efektívnosť materiálového zhodnocovania problematických odpadov (ako sú napr. kompozitné materiály z automobilového priemyslu a pod.) a znížila spotreba primárnych surovinových a energetických zdrojov a minimalizovalo sa zaťaženie životného prostredia obmedzením skládkovania a znečisťovania zložiek životného prostredia. 

Spoločnosti Toli Media s.r.o., Bratislava bola schválená dotácia na predložený projekt „DIDAKTIK“ v sume 63 927 EUR. Prvoradým cieľom projektu je formovať myslenie a vzťah žiakov prvého stupňa základných škôl k ochrane životného prostredia pomocou didakticky prístupných pomôcok počas celého školského roku. Balíček „DIDAKTIK“ vo vzdelávacom procese naučí prvákov myslieť ekologicky a chápať vzájomné súvislosti činnosti človeka a životného prostredia. Prínosom projektu je osvetová práca pri základnom formovaní poznatkov o životnom prostredí a formovanie kladných a aktívnych postojov mladej generácie spoločnosti. Žiadateľ navrhuje realizáciu a distribúciu kompletného didaktického balíčka propagujúceho triedenie a zhodnocovanie odpadov v celkovom počte 55 100 kusov do 2 134 základných škôl na Slovensku v prvý septembrový týždeň tak, aby ho dostali všetci nastupujúci žiaci prvého ročníka základných škôl. 

Dotáciu vo výške 12 224 EUR získala aj obec Istebné na projekt „Zefektívnenie zberu a rozšírenie separovaných zložiek komunálneho odpadu nákupom kontajnerov a vriec“. Cieľom predloženého projektu je rozšírenie a zefektívnenie triedeného zberu na území obce a to jeho rozšírením o doteraz nezbierané komodity - viacvrstvové kombinované materiály a kovové obaly a zintenzívnením triedenia už zbieraných komodít. K tomu obec plánuje vykonať propagačnú kampaň a zakúpiť 1 100 l kontajnery na sklo a plasty na rozmiestnenie pri bytových domoch, ktorých je v obci pomerne veľa, ďalej farebne rozlíšené vrecia na všetkých 5 komodít (plasty, papier, sklo, VKM a kovové obaly) v celkovom množstve 21 000 ks, ktoré budú využívané na zber hlavne v rodinných domoch. 
Obec Kálnica predložila projekt s názvom „Zefektívnenie separovaného zberu a jeho rozšírenie zakúpením nových zberných nádob“ a bola jej schválená dotácia v sume 6 264 EUR. Cieľom tohto projektu je intenzifikácia triedeného zberu a zvýšenie množstva vytriedených odpadov z plastov, skla a papiera. K tomu obec plánuje dokúpiť nové kontajnery na sklo a plasty a chce vykonať osvetovú kampaň. Z dotácie chce obec zakúpiť 6 ks 1,5 m3 kontajnerov na sklo, ktoré budú rozmiestnené po obci a 100 ks 120 l kontajnerov na plasty, ktoré budú doplnené do domácností, tak, aby všetky domácnosti mali kontajnery na plasty a aby sa vylúčil vrecový zber.  

Dotácia vo výške 91 200 EUR bola odsúhlasená obci Štrba na projekt „Zakúpenie traktora s vlečkou na separovaný zber v obci Štrba“. Cieľom predloženého projektu je zvýšenie efektivity a zintenzívnenie triedeného zberu jednotlivých komodít a zníženie nákladov spojených s realizáciou triedeného zberu prostredníctvom nákupu traktora s vlečkou na triedený zber VKM, plastov, papiera a lepenky, skla a kovových obalov.

Spoločnosti MUNTech, s.r.o., Bratislava bola schválená dotácia vo výške 186 150 EUR na projekt s názvom „Legislatívna a technologická aktualizácia Elektronického portálu odpadov“. Spoločnosť bola založená v r. 2007 a jej spoločníkmi sú Združenie miest a obcí Slovenska a spoločnosť CORA GEO, s.r.o. Cieľom schváleného projektu je zabezpečiť technologický rozvoj portálu a jeho aktualizáciu vzhľadom na legislatívne zmeny, ktoré priniesol zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zabezpečiť vzdelávanie zástupcov samospráv vzhľadom na legislatívne zmeny, vytvoriť metodiky pre komunikáciu s občanmi a s oprávnenými organizáciami. V rámci projektu bude  analyzovaná platná legislatíva vrátane vyhlášok, zapracované zmeny do aplikácie, aktualizovaná technológia jadra portálu, prostredníctvom školení a metodickej podpory prenesené zmeny na zástupcov samosprávy  a zabezpečená technologická pripravenosť na budúcu integráciu s Informačným systémom odpadového hospodárstva podľa § 103 zák. č. 79/2015 Z. z.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader