Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z II. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 25. 02. 2016, 29.02.16  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štrnástim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a nevyhovela trom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 3 043 172 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 21 projektov v súhrnnej výške  5 068 130 EUR.

Dňa  20. 01. 2016 boli Recyklačnému fondu doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej ôsmom minuloročnom zasadnutí uskutočnenom dňa 29. 10. 2015 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. Ministrom životného prostredia boli podpísané všetky uznesenia Správnej rady Recyklačného fondu z tohto zasadnutia. 

Spoločnosti ElektroWaste, s.r.o., Lužianky bola schválená dotácia na predložený projekt „Posilnenie zberu a separačných kapacít prostredníctvom triediacej linky na malý elektroodpad“ v sume 199 620 EUR. Cieľom projektu je zefektívnenie separovaného zberu malých elektroodpadov za účelom plnenia limitov EU v zbere tohto prúdu elektroodpadu a zvýšenie využitia získaných surovín z malých elektroodpadov prostredníctvom zaobstarania inovatívnej separačno - spracovateľskej linky s kapacitou spracovania 500 – 800 kg odpadov za hodinu.

Dotáciu získala aj spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky vo výške 180 000 EUR na projekt „Technická inovácia zhodnocovania plastov s vyšším stupňom znečistenia vstupného materiálu“. Cieľom tohto projektu je zabezpečiť recykláciu aj pre doteraz problémové plastové odpady s vyšším stupňom znečistenia vytriedené hlavne z komunálnych odpadov. Žiadateľ to chce dosiahnuť zaobstaraním a sprevádzkovaním novej technologickej regranulačnej linky s inovatívnym spôsobom čistenia spracovávaného odpadu pomocou špeciálneho vysokovýkonného kontinuálneho filtra taveniny.
Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., Trenčín predložila projekt s názvom „Optimalizácia triedenia plastov, intenzifikácia triedeného zberu a drvenie odpadu“ a bola jej schválená dotácia v sume 345 000 EUR. Zámerom projektu je zvýšiť úroveň dotrieďovania odpadov z plastov zo separovaného zberu v triediarni odpadov v Lieskovci pri Zvolene pomocou novej automatickej optickej triediacej linky, ktorej nákup má byť spolufinancovaný z prostriedkov Recyklačného fondu, a sprevádzkovaním ktorej sa dosiahne vyššie percento dotriedených plastov odovzdaných na materiálové a energetické zhodnotenie pri súčasnej optimalizácii triediaceho procesu a zlepšenia ekonomických ukazovateľov tohto procesu.

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB DUNAJSKÝ KLÁTOV s.r.o., Jahodná pri Dunajskej Strede predložil projekt „Podpora investícií do čistejších technológií so zameraním na ochranu životného prostredia a presadzovanie efektívnosti a inovácie využívania zdrojov spracovaním nie nebezpečných odpadov, dôsledkom ktorých je zníženie vypúšťania emisií CO2 do ovzdušia“ a získal dotáciu vo výške 1 143 200 EUR. Cieľom projektu je zmysluplné zhodnocovanie druhotnej suroviny odpadového papiera vo štvrtom a ďalšom cykle recyklácie papiera, keď už opätovné recyklovanie papiera nemá opodstatnenie, pretože dĺžka celulózového vlákna nedáva predpoklad pre výrobu papiera na ďalšie použitie a uhlíkovej frakcie vznikajúcej pri pyrolytickom štiepení v procese zhodnocovania pneumatík. Na proces zhodnocovania a výroby uvedeného výrobku je potrebné zakúpiť a inštalovať linku pozostávajúcu z jednotlivých komponentov špecifikovaných v žiadosti.
Spoločnosť EAST – WEST SK, s.r.o., Bátovce získala dotáciu vo výške 174 280 EUR na projekt „Kapacitné a technologické zvýšenie kvality pre efektívnejší zber a spracovanie starých vozidiel“. Cieľom predloženého projektu je zabezpečenie vlastného hydraulického lisu, čím sa zabezpečí zníženie objemov vyseparovaných komodít zo spracovania starých vozidiel, dočasného uskladnenia v kontajneroch a následné zvýšenie hmotnosti naloženého vozidla pri vlastnej doprave ku konečnému spracovateľovi. Univerzálny teleskopický nakladač bude zabezpečovať činnosť manipulácie pri preberaní a ukladaní starých vozidiel do skladu starých vozidiel a následne manipuláciu s nakladaním lisovaných balíkov do kontajnerov.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov vo výške 234 940 EUR spoločnosti ALUEX, s.r.o., Zvolen na projekt „Doplnenie technológie zberu a spracovania SV“. Projekt sa zameriava na zakúpenie separačného zariadenia – linky na zvýšenie miery zhodnotenia pri spracovaní odstrojených a vysušených karosérií. Separačné zariadenie dokáže roztriediť železné a neželezné časti ako aj zvyšky kompozitných resp. plastových častí, ktoré vystupujú z rotačnej nožnice. Nákladné vozidlo s hákovým nosičom kontajnerov zvýši zberovú kapacitu – odvoz viacerých starých vozidiel naraz, zjednoduší odvoz vyseparovaných komodít zo spracovania starých vozidiel ku konečným spracovateľom. 

Obci Mníchova Lehota schválila správna rada dotáciu v sume 8 512  EUR na realizáciu projektu „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Mníchova Lehota“. Hlavným cieľom podkladového projektu je zefektívnenie triedeného zberu na území obce prostredníctvom zakúpenia nových kontajnerov čo by malo prispieť k zvýšeniu objemu zbieraných komodít.

Obec Horná Ves s projektom „Intenzifikácia separovaného zberu v Hornej Vsi“ získala dotáciu v sume 9 840 EUR. Cieľom predloženého projektu je výrazná intenzifikácia triedeného zberu a zvýšenie množstva vytriedených odpadov. To chce obec dosiahnuť hlavne zlepšením infraštruktúry pre zber a zhromažďovanie odpadov. Preto plánuje zakúpiť zberové nádoby na triedený zber, manipulačnú techniku pre zvoz odpadov v obci a na manipuláciu na zbernom dvore, ako aj veľkoobjemové kontajnery na jednotlivé triedené komodity pre zberný dvor. 

Dotáciu z Recyklačného fondu získala aj spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Slovenská Ľupča vo výške 300 000 EUR na predložený projekt „Intenzifikácia zberu a úpravy elektroodpadov a batérií“.  Žiadateľ plánuje v rámci tohto projektu zvýšiť efektivitu zberu, prepravy a celkového nakladania s odpadmi z elektrozariadení a opotrebovaných batérií a akumulátorov zakúpením prepravnej automobilovej súpravy s prívesom a príslušenstvom, 10 veľkokapacitných kontajnerov a 50 ks zberných plastových kontajnerov za účelom zberu a prepravy uvedených prúdov odpadov od partnerov a zberných miest. V súvislosti so zefektívnením systému nakladania s uvedenými prúdmi odpadu žiadateľ tiež plánuje zakúpiť vysokozdvižný vozík a ručný paletový vozík s integrovanou váhou, skladový prenosný kontajner, pracovné stoly na demontáž elektroodpadu pre získavanie batérií a akumulátorov a ručné pneumatické náradie.

Mesto Štúrovo získalo dotáciu na projekt s názvom „Rozšírenie separovaného zberu v Meste Štúrovo“ vo výške 39 380 EUR. Cieľom je intenzifikácia a zefektívnenie systému triedeného zberu odpadov z plastov, skla, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov na území mesta prostredníctvom doplnenia zberových nádob na jednotlivé komodity a prostredníctvom informačno – propagačnej kampane o triedenom zbere odpadov.

Obci Trnovec nad Váhom schválila správna rada podporu v sume 20 500 EUR na predložený projekt „Zefektívnenie a intenzifikácia triedenia zberu odpadov v obci Trnovec nad Váhom“. Projekt je zameraný na zefektívnenie a skvalitnenie systému triedeného zberu troch základných zložiek komunálneho odpadu, t.j. plastov, papiera a skla v domácnostiach a v bytových domoch a zníženie množstva zmesového odpadu ukladaného na skládku. Toto obec plánuje dosiahnuť zlepšením technického vybavenia na triedený zber a účinnou informačno-propagačnou kampaňou.

Správna rada tiež schválila poskytnutie prostriedkov vo výške 9 730 EUR obci Zuberec, ktorá predložila projekt „Obnova kontajnerov pre zber separovaného odpadu v obci Zuberec“. Cieľom projektu je zvýšenie efektivity a zintenzívnenie triedeného zberu jednotlivých komodít - VKM, plastov, papiera a lepenky, skla a kovových obalov. 

Poskytnutie finančných prostriedkov odsúhlasila správna rada aj obci Papradno vo výške 29 170 EUR na projekt „Zintenzívnenie a optimalizácia triedeného zberu odpadov v Papradne“, ktorý je zameraný na výmenu zastaraných kontajnerov novými, zlepšenie prístupnosti obyvateľov k triedenému zberu zvýšením počtu zberných miest v obci osadením 1 100 l kontajnerov  a aj dodaním menších kontajnerov objemu 240 l do jednotlivých domácností, najmä na lazoch. V nadväznosti na doplnenie zberných miest je aj predpoklad, že výsledky v triedenom zbere budú narastať.
Spoločnosť TAVAL, spol. s r. o., Ľubotice získala dotáciu na projekt s názvom „Zber, zhromažďovanie a recyklácia odpadov z kovových obalov – doplnenie technológií a zhodnocovanie kovov zo starých vozidiel“ v sume 349 000 EUR. Cieľom projektu je zvýšenie recyklácie odpadov z hliníka a jeho zliatin vytriedených odpadov z kovových obalov a následné využitie na výrobu výrobkov na báze hliníka. Na dosiahnutie tohto zámeru je potrebné dobudovať terajšiu technológiu v spoločnosti pri recyklácii odpadov z kovových obalov. 

Správna rada Recyklačného fondu nevyhovela štyrom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Dotácia z Recyklačného fondu nebola poskytnutá žiadateľovi Technická univerzita v Košiciach na projekt s názvom „Spracovanie molitanu a plastov z vozidiel po ukončení ich životnosti“; žiadateľovi ŽOS-EKO, s.r.o., Vrútky na projekt „Rozšírenie efektivity zberu, manipulácie, triedenia, skladovania a spracovania použitých batérií, akumulátorov a ostatných súvisiacich odpadov“ a  žiadateľovi FECUPRAL, spol. s r. o., Veľký Šariš na projekt „Intenzifikácia zberu a zhodnotenia použitých pneumatík v regióne východného a časti stredného Slovenska“.
Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 13. 01. 2016 do 12. 02. 2016 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 160 846 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 129 ods. 10 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader