Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z I. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 28. januára 2016, 29.01.16  

Recyklačný fond od roku 2002 doteraz schválil v rámci Slovenska 21 980 žiadostí podnikateľov a obcí za vyše 194 mil. EUR. Z toho vyše 26 mil. EUR poskytol Recyklačný fond mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vytriedený odpad, na základe viac než 17 500 vyhovených žiadostí. Spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 3 693 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov Recyklačný fond vyplatil 15,7 mil. EUR finančných príspevkov. 

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí vyhovela siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a nevyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 2 024 958,00 EUR. 

Dotáciu z Recyklačného fondu dostala spoločnosť ECOFIL, spol. s r. o., Michalovce na projekt „Technické zabezpečenie procesu zhodnocovania odpadových olejov podľa R9“ vo výške 336 280 EUR. Cieľom predloženého projektu je výroba špecifických technologických zariadení ako neoddeliteľnej súčasti technológie na zhodnocovanie odpadových minerálnych, polo syntetických ako aj syntetických olejov vo výbušnom prostredí prevádzok. Navrhovanými technologickými zariadeniami pre výbušné prostredie je možné odpadové oleje zhodnocovať a tým predĺžiť ich opätovné použitie priamo v zariadení ich vzniku. 
Spoločnosť MIKONA s.r.o., Púchov získala dotáciu vo výške 350 000 EUR na projekt „Vytvorenie dlhodobo udržateľného systému nakladania s opotrebovanými pneumatikami s dopadom na celom území SR“. Žiadateľom je dlhodobo etablovaná spoločnosť, ktorá má najvýraznejší podiel predaja pneumatík v Slovenskej republike. Navrhovaný projekt má dve časové dimenzie riešenia problematiky nakladania s použitými pneumatikami (operatívnu a strednodobú), pričom u žiadateľa existuje predpoklad dlhodobej udržateľnosti realizácie projektových činností vzhľadom na dlhodobú orientáciu aktivít. Na základe povinností vyplývajúcich z nového zákona o odpadoch bude povinnosť nakladania s použitými pneumatikami prenesená v značnej miere práve na obdobné subjekty – výrobcov a dovozcov pneumatík.

Dotáciu získala aj spoločnosť CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s., Svit vo výške 120 000 EUR na projekt „Zariadenie na vyšší stupeň zhodnotenia plastových odpadov“. Cieľom predloženého projektu je efektívnejšie využívanie žiadateľom recyklovaných plastov, a to zvýšením podielu spracovania  vlastných recyklátov (polotovarov) až do formy finálnych produktov metódou vstrekovania na rozličné technické výlisky, resp. spotrebné výrobky. 

Spoločnosť ZELKOV, s.r.o., Nové Zámky získala dotáciu vo výške 1 006 300 EUR na projekt „Zvýšenie miery zhodnotenia a recyklácie starých vozidiel v autorizovanom zariadení ZELKOV, s.r.o.“ Žiadateľ od udelenia autorizácie v roku 2008 dosahuje výborné výsledky v počte spracovaných starých vozidiel a miery zhodnotenia, čo ho v súčasnosti zaraďuje na tretie miesto v rámci komplexného zberu a spracovania starých vozidiel na Slovensku. V prípade zberu a zvozu viacerých starých vozidiel bude využívané nákladné vozidlo – ťahač s návesom. Kontajnery budú slúžiť na skladovanie vyseparovaných častí starých vozidiel, ktoré následne žiadateľ sám prepraví ku konečnému zhodnocovateľovi. K dosahovaniu predpísanej percentuálnej miery zhodnotenia starých vozidiel bude slúžiť hydraulická nožnica na konštrukčne silnejšie časti zo starých vozidiel.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov vo výške 152 450 EUR spoločnosti G+G Autoslužby, s.r.o., Poprad na projekt „Zvýšenie efektivity spracovania, zhodnotenia a recyklácie vozidiel v spracovateľskom zariadení G+G Autoslužby, s.r.o.“ Cieľom predloženého projektu je zvýšenie efektivity zberu starých vozidiel priamo od držiteľa starého vozidla. Na tento účel žiadateľ plánuje zakúpenie odťahového vozidla s výmennou transportnou plošinou. Súčasne vozidlo a kontajnery budú slúžiť na dočasné skladovanie a následný odvoz vyseparovaných komodít ku konečným spracovateľom. Pre účely materiálového zhodnotenia a zníženia objemu vyseparovaných komodít je navrhovaný univerzálny drvič. Manipuláciu so starými vozidlami a nakladaniu s odpadmi bude slúžiť univerzálny manipulátor. Vybavenie prevádzky zabezpečí do budúcnosti plnenie záväzných limitov materiálového zhodnocovania a recyklácie starých vozidiel a zabezpečenie zvyšujúceho sa stavu zberu a spracovania starých vozidiel v danom okrese, kde je žiadateľ jediným autorizovaným spracovateľom. 

Dotácia vo výške 48 828 EUR bola odsúhlasená na projekt „Zvýšenie efektivity spracovania starých vozidiel v autorizovanom zariadení Autovrakovisko MATTY – Igram“, ktorý predložil žiadateľ Martin Augustín Autovrakovisko MATTY, Igram. Cieľom realizácie predkladaného projektu je dokončenie a vybavenie spracovateľskej haly z dôvodu zvýšenia kapacity spracovateľského zariadenia, zvýšenie počtu spracovaných vozidiel v nasledujúcich rokoch ako aj zvyšovanie percentuálnej miery zhodnotenia starých vozidiel.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v Bratislave získala dotáciu na projekt „Komplexný systém zberu, separácie a zhodnotenia odpadov z obalov v agropotravinárskom priemysle na Slovensku – záruka moderného odpadového hospodárstva na európskej úrovni“ vo výške 11 100 EUR. Cieľom projektu je významným spôsobom prispieť k informovanosti obyvateľov Slovenskej republiky o triedenom zbere odpadov z komodít Recyklačného fondu a ich zhodnotení. Projektom sa zvýši povedomie obyvateľov Slovenska o správnom nakladaní s odpadmi v domácnostiach. Projekt bude realizovaný na medzinárodnom veľtrhu Agrokomplex v Nitre od 18.08.2016 do 21.08.2016.

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Bratislava predložila projekt s názvom „Celoplošný zber a zhodnotenie opotrebovaných pneumatík z obcí Slovenska“.  Tejto žiadosti bolo Správnou radou Recyklačného fondu nevyhovené.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 10. 06. 2015 do 12. 01. 2016 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 2 300 057 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader