Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z IX. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 4. decembra 2015, 07.12.15  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štrnástim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 1 339 544,00 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 59 projektov v súhrnnej výške 18 151 244,10 EUR.

Dotáciu z Recyklačného fondu dostala spoločnosť ŽOS-EKO, s.r.o., Vrútky na projekt „Skvalitnenie efektivity zberu a spracovania batérií a akumulátorov“ vo výške 155 600 EUR. Cieľom je zefektívnenie systému zberu a zvozu opotrebovaných batérií a akumulátorov prostredníctvom nákupu uvedených manipulačno-obslužných, zberových a zvozových kapacít. Spoločnosť plánuje rozšíriť vozový park a nákupom ďalšej manipulačnej techniky rozšíriť aj kapacity nakladania s odpadom z opotrebovaných batérií a akumulátorov. Jedným zo základných cieľov projektu je aj udržateľnosť zamestnanosti v prechodnom období implementácie nového zákona o odpadoch a udržateľnosť systému materiálového zhodnocovania odpadov z opotrebovaných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky. 
Štefan Németh-NEOF, Veľké Dvorníky získal dotáciu na projekt pod názvom „Doplnenie technológie na spracovanie starých vozidiel“ v sume 208 800 EUR. Cieľom realizácie predkladaného projektu je modernizácia a zefektívnenie činnosti spojenej so spracovaním starých vozidiel pri selektívnom spracovaní starých vozidiel. Projekt je zameraný aj na plnenie stanovených limitov na opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie starých vozidiel. 

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uznesenia SR RF o paušálnych príspevkoch spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska na úhradu prevádzkových nákladov vo forme účelovej dotácie spoločnosti KOVOSTAVBY, s.r.o., Stakčín. Účelom použitia finančných prostriedkov je úhrada prevádzkových nákladov spojených so zabezpečením zberu a spracovania starých vozidiel.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky získal dotáciu vo výške 629 850 EUR s projektom „Modul materiálového rozkladu starého vozidla v informačnom systéme evidencie starých vozidiel (eZAP) a integrácia na nový Informačný systém odpadového hospodárstva podľa §103 Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.  Cieľom realizácie projektu je zapracovanie nových požiadaviek v zmysle novej legislatívy odpadového hospodárstva na zabezpečenie evidencie rozloženia vozidla prevzatého na spracovanie na viacero skupín odpadov, ich spôsob spracovania (surovinové, materiálové, energetické a pod.)  a evidencia častí na opätovné použitie, ďalej vytvorenie rozhrania na integráciu s novým ISOH a vytvorenie nástroja pre spracovateľov za účelom zabezpečenia celého procesu spracovania vozidla vrátane vytvorenia vstupno-výstupných  rozhraní pre SW tretích strán ktoré používajú spracovatelia. 

Schválená bola tiež dotácia mestu Kremnica na projekt  “Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Kremnica“ vo výške 13 750 EUR, ktorého cieľom je ďalší rozvoj a intenzifikácia triedeného zberu odpadov z komunálneho odpadu zabezpečením dostatočného množstva podporných technických prostriedkov. 

Technické služby mesta Svit boli podporené sumou 29 285 EUR na realizáciu projektu pod názvom „Zefektívnenie separovaného zberu v meste Svit“. Cieľom je rozšírenie a zintenzívnenie zberu základných komodít odpadov v meste Svit zahustením kontajnerov. Finančné prostriedky budú použité na dokúpenie 32 ks 1100 l kontajnerov na sklo a 58 ks 1100 l kontajnerov na spoločný zber plastov, VKM a kovových obalov, ktorými bude doplnených časť terajších hniezd a budú vytvorené nové zberné hniezda. 
Obec Ladce získala dotáciu v sume 26 255 EUR na realizáciu projektu „Zlepšenie dostupnosti triedeného zberu v Ladcoch“, ktorého cieľom je postupné rozširovanie a skvalitňovanie triedeného zberu, tak aby sa stal komfortným a prístupným pre občanov a aby sa výrazne zvýšili množstvá už triedených zložiek – plastov, papiera, skla a kovových obalov a tiež zaviesť triedenie viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM), ktoré sa doteraz v obci nezbierali.
Nitrianskym komunálnym službám bola schválená dotácia vo výške 94 713 EUR s projektom „Intenzifikácia separovaného zberu systémom polopodzemných kontajnerov“. Cieľom predloženého projektu je intenzifikácia a skvalitnenie podmienok triedeného zberu odpadov z plastov, papiera, skla, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov v meste Nitra  a zníženie zvozových nákladov prostredníctvom nákupu polopodzemných kontajnerov objemu 3 m3 a 5 m3.

Dotáciu získalo aj mesto Detva v sume 41 962 EUR na projekt s názvom „Rozšírenie separovaného zberu v Detve“, v ktorom je  navrhnuté riešenie problematiky ďalšieho rozvoja a intenzifikácie triedeného zberu komodít plastov, papiera, skla a kovových obalov v meste, čo zabezpečí celkový rozvoj systému triedeného zberu. Výkon triedeného zberu má na obyvateľov a lokalitu pozitívny ekologický aj ekonomický dopad.

Obci Varín bola schválená podpora vo výške 16 132 EUR na predloženú žiadosť „Zintenzívnenie triedeného zberu vo Varíne“. Hlavným zámerom je postupné vybudovanie efektívneho a jednoduchého regulovateľného systému odpadového hospodárstva, ktorého výkon bude zabezpečovať priamo obec. Obec bude od roku 2016 zabezpečovať výkon triedeného zberu vlastnými prostriedkami. Vytriedené zložky odpadov budú zhromažďované a upravované na pripravovanom zbernom dvore.

Mesto Žarnovica predložilo projekt s názvom „Zefektívnenie a rozšírenie zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu nákupom kontajnerov a vriec“ a získalo podporu vo výške 22 075 EUR. Cieľom je vytvorenie nových hniezd, doplnenie, resp. výmena opotrebovaných kontajnerov v rámci stávajúcich kontajnerových státí a nákup vriec. Vytriedené zložky odpadov budú zhromažďované a upravované na zbernom dvore. 

Schválená bola podpora pre obec Višňové s projektom „Optimalizácia triedeného zberu odpadov v obci Višňové“ vo výške 22 852 EUR. Realizáciou projektu chce žiadateľ dosiahnuť zvýšenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, zníženie rizika vzniku čiernych skládok a zníženie celkového množstva vyprodukovaných komunálnych odpadov.

Obec Oščadnica získala dotáciu v sume 33 970 EUR s projektom „Intenzifikácia triedeného zberu odpadov v obci Oščadnica“, ktorého cieľom je zefektívnenie zavedeného systému triedeného zberu odpadov a to najmä prostredníctvom zvýšenia kapacity kontajnerov a aj počtu zberných hniezd, zvýšením informovanosti obyvateľov o triedenom zbere odpadov a ich environmentálneho povedomia, zlepšenie prístupnosti triedeného zberu pre občanov obce a úspora za prenájom nádob vďaka zakúpeniu nádob na triedený zber VKM, plastov, papiera, skla a kovových obalov.  

Projekt „Propagácia zberu a zhodnocovania odpadov v zamestnávateľskej oblasti“, ktorý predložila Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky bol podporený sumou 44 300 EUR. Predložený projekt je zameraný na pokračovanie propagácie triedeného zberu a zhodnocovania odpadov v zamestnávateľskej oblasti. 


Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader